Підприємство як суб’єкт господарювання

38. Оборотні кошти підприємства, їх склад і структура. Нормовані та ненормовані

Оборотні кошти- сукупність коштів, які забезпечують формування оборотних фондів, фондів обігу та їх безперервний кругообіг.

Фінанси підприємства- економічні відносини, пов’язані з рухом грошових потоків, формуванням, розподілом і використанням доходів в процесі відтворення і використання.

Сукупність оборотних  коштів – це сукупність окремих елементів оборотних виробничих фондів і фондів обігу.

Склад оборотних коштів- сукупність окремих елементів оборотних виробничих фондів (оборотні кошти у виробництві та у виробничих запасах) і фондів обігу (готова продукція ( на складі та відвантажена), кошти в розрахунках)

Оборотні кошти функціонують лише в 1 виробничому циклі і повністю переносять свою вартість на вартість новоствореної продукції.

Кругообіг оборотного капіталу: Г-ВЗ….В……ГП-Гнові

Структура ОК- співвідношу окремих елементів та їх груп до загал величину у %.

На структуру ОК впливає : вид діяльності, забезпечення мат ресурсами; ефективність використання мат ресурсів.; належна організ збуту продукції.

Джерела формування: власні залучені(акції, паї); запозичені( кредит, обліг); інші джерела( дотації, субсидії, пожерт)

Залежно від способу визначення потреби оборотні кошти поділяються на

-                     нормовані (обслуговують сферу виробництва і частково обігу)

-                     ненормовані (лише обігу- все що в обігу крім гот прод на складі)

норма оборотних коштів – визначає мін запаси товаро-матеріальних цінностей для безперебійного виробничого процесу і розраховується як правило у днях запасу.

Виробничі запаси — частина сукупних запасів, призначених для виробничого споживання.До виробничих запасів відносять сировина, матеріали, що надійшли до споживачів, але ще не використані й не піддані переробці.

Змiст

1. Підприємство як суб’єкт господарювання: визначення, мета та напрямки діяльності. Правові основи діяльності підприємства

38. Оборотні кошти підприємства, їх склад і структура. Нормовані та ненормовані

39.ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИчого процесу

40. виробничий цикл та його складові

41. Методи організації виробництва

42. Типи організації виробництва

43. Планування діяльності підприємства. Основні принципи

44 Стратегічне планування на підприємстві

45 Тактичне планування на підприємтсві

46. Бізнес планування : сутність зміст та призначення

47 .Методи планування

48. Продукція під-ва та основні її вимірники

49. Виробнича програма та її ресурсне забезпечення

50. Матеріало-технічне забезпечення виробництва. Методи регулювання запасів матеріальних ресурсів.

51. Структура аробітної плати. Форми і системи оплати праці.

52. Тарифна система оплати праці

53. Фонд оплати праці

54 Суть показники та методи оцінки якості продукції.

55 Конкурентоспроможність продукції та  засоби  її підвищення.

56. Стандартизація та сертифікація продукції.

57. Витрати під-ва. Класифікація витрат

58 Собівартість продукції. Види собівартості.

59. Кошторис витрат виробництва

60 Калькуляція продукції : сутність та види

61. Загальна характристика ціни.види цін. Структурні елементи цін

62.Методи ціноутворення на продукцію.

63.Дохід підприємства, види доходів та джерела їх отримання. Чинники, що впливають на його величину.

64.Поняття і види прибутку підприємства.. Розподіл чистого прибутку підприємства.

65. Показники оцінки фінансового стану підприємства.

66. Рентабельність, види рентабельності.

67.Види господарських товариств, особливості їх створення.

68.Поняття та класифікація продукції. Вимірники обсягу продукції.

69. Виробнича програма підприємства. Ресурсне забезпечення виробничої програми. Регулювання запасів матеріалів.

70. Сутність та основні показники якості продукції. Рівень якості продукції, характеристика основних видів.

71.Основні методи оцінки рівня якості продукції.

72.Конкурентоспроможність продукції. Основні чинники підвищення якості та конкурентоспроможності продукції.

73. Стандартизація та сертифікація продукції.

74. Державне регулювання цін.

76.Сутнісна характеристика та вимірювання ефективності виробництва.

77.Класифікація чинників підвищення ефективності діяльності підприємств.

78.Політика та стратегія ціноутворення.

80.Маркування продукції в Україні.


Нові надходження

Всього підручників:

292