Підприємство як суб’єкт господарювання

68.Поняття та класифікація продукції. Вимірники обсягу продукції.

Продукція – результат праці в конкретному виробничому процесі, який призначений задовільна ти потреби

Продукція – це результат взаємопов’язаних видів діяльності, яка перетворює входи на виходи.

Послуга- діяльність або процес, що здійснюється з метою надання зручності або допомоги в чому-небудь.

Види послуг: побутові, послуги зв’язку, транспортні, фінансові, житлово-комунальні, освітні, охорони здоровя, правового характеру, спорт, громад харч, система торгівлі, туристичні, екскурсійні.

Бувають такі вимірники:

1)Натуральні – обсяг виробленої продукції по певній номенклатурі і асортименту

Номенклатура – перелік назв окремих видів продукції , що використовуються на підприємстві

Асортимент – обсяг певних різновидів виробів у межах певної номенклатури.

Централізована номенклатура – формується шляхом укладення під-ом контрактів і державних замовлень

Децентралізована – формується самостійно на основі вивчення ринкового попиту на свою продукцію.

2)Вартісні – відносять обсяги валової, товарної, реалізованої, чистої і умовно чистої продукції

Обсяг товарної ..продукції

Готова продукція

Послуги; Ремонтні роботи/  Капітальний ремонт свого підприємства

Напівфабрикати і запчастини на сторону

Капітальне будівництво для непромислових підприємств

Роботи пов’язані з освоєнням готової техніки

Тара, яка не входить в оптову ціну виробу

Валова продукція- вся продукція підприємства не залежно від ступеня її готовності

ТП+(НЗВп-НЗВк)+(Іп-Ік)+Вмз

І-вартість інструментів для власних потреб

Вмз- вартість матеріалів замовника

НЗВ – вартість незавершеного виробництва

Реалізована продукція – продукція, яка відвантажена споживачам і за яку надійшли кошти на розрахунковий рахунок підприємства або мають надійти у визначений термін

ТП+(Гп-Гк)+(Вгпп-Вгпк)

Г- залишки готової нереалізованої продукції

Вгпк- вартість відвантаженої продукції, але термін оплати за яку ще не настав, знаходиться на зберіганні у покупців.

Чиста продукція         =    ТП-(М+А)= основна ЗП+ денна ЗП+ прибуток

Умовно чиста     =ЧП+А

В практиці планув. та обліку обсягу пр-ції використ. не тільки фіз. одиниці, а й умовно-натур. показники (умовні банки консервів).

Змiст

1. Підприємство як суб’єкт господарювання: визначення, мета та напрямки діяльності. Правові основи діяльності підприємства

38. Оборотні кошти підприємства, їх склад і структура. Нормовані та ненормовані

39.ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИчого процесу

40. виробничий цикл та його складові

41. Методи організації виробництва

42. Типи організації виробництва

43. Планування діяльності підприємства. Основні принципи

44 Стратегічне планування на підприємстві

45 Тактичне планування на підприємтсві

46. Бізнес планування : сутність зміст та призначення

47 .Методи планування

48. Продукція під-ва та основні її вимірники

49. Виробнича програма та її ресурсне забезпечення

50. Матеріало-технічне забезпечення виробництва. Методи регулювання запасів матеріальних ресурсів.

51. Структура аробітної плати. Форми і системи оплати праці.

52. Тарифна система оплати праці

53. Фонд оплати праці

54 Суть показники та методи оцінки якості продукції.

55 Конкурентоспроможність продукції та  засоби  її підвищення.

56. Стандартизація та сертифікація продукції.

57. Витрати під-ва. Класифікація витрат

58 Собівартість продукції. Види собівартості.

59. Кошторис витрат виробництва

60 Калькуляція продукції : сутність та види

61. Загальна характристика ціни.види цін. Структурні елементи цін

62.Методи ціноутворення на продукцію.

63.Дохід підприємства, види доходів та джерела їх отримання. Чинники, що впливають на його величину.

64.Поняття і види прибутку підприємства.. Розподіл чистого прибутку підприємства.

65. Показники оцінки фінансового стану підприємства.

66. Рентабельність, види рентабельності.

67.Види господарських товариств, особливості їх створення.

68.Поняття та класифікація продукції. Вимірники обсягу продукції.

69. Виробнича програма підприємства. Ресурсне забезпечення виробничої програми. Регулювання запасів матеріалів.

70. Сутність та основні показники якості продукції. Рівень якості продукції, характеристика основних видів.

71.Основні методи оцінки рівня якості продукції.

72.Конкурентоспроможність продукції. Основні чинники підвищення якості та конкурентоспроможності продукції.

73. Стандартизація та сертифікація продукції.

74. Державне регулювання цін.

76.Сутнісна характеристика та вимірювання ефективності виробництва.

77.Класифікація чинників підвищення ефективності діяльності підприємств.

78.Політика та стратегія ціноутворення.

80.Маркування продукції в Україні.


Нові надходження

Всього підручників:

292