Підприємство як суб’єкт господарювання

65. Показники оцінки фінансового стану підприємства.

Фінансовий аналіз є засобом оцінки і прогнозування фінансового стану підприємства на основі бухгалтерської звітності.фінансовий стан під-ва можна оцінювати з погляду коротко- та довгострокової перспективи. У першому випадку критерії оцінки фінансового стану – це ліквідність та платоспроможність під-ва., тобто спроможність вчаснол проводити розрахунки за короткостроковими зобов’язаннями. З другого підходу фінансовий стан характеризується структурою джерел коштів, ступенем залежності від зовнішніх інвесторів та кредиторів.

Оцінка фінансового стану здійснюється на основі 4 груп показників.

Загальна оцінка  стану здійснюється на основі показників, які відображать платоспроможність, ліквідність, оборотний капітал, структуру джерел фінанссуання, споживчу заборгованість, обіговість та активність.

Друга група показників пов’язана з визначенням прибутковості та рентабельності реалізованої продукції, капіталу, активів, доходів на одну акцію.

Третя група показників дає змогу визначити довгострокову платоспроможність і встановити фінансовий ризик у ситуаціях, коли вимірюється обсяг боргу, рівень прибутку для покриття % за борги.

4 група пов’язана з визначенням ринкових критеріїві ризику при купівля та продажу акцій.

Підприємство вважається платоспроможним якщо його активи більші, ніж зовнішні зобов’язання.

Під-во вражається ліквідним , якщо  воно спроможне виконати свої короткострокові зобов’язання з поточних рахунків.поточні активи за винятком короткострокових зобов’язань на зиваються читими обіговими активинайоптимальнішеспіввідношення власного та позикового капіталу : 60 на 40.

Буль-яке під-во повинне мати достатньо поточних активів для виконання своїх зобов’язань. Оборотний капітал визначається різницею між поточними активами та короткостроковими зобов’язаннями. чим більше перевищення поточних активів тим більший оборотний капітал..

Стан компанії визначається часткою зовнішніх зобов’язань. Під-во вражається платоспроможним, якщо його зовнішні зобов’язання пкриваються загальною сумою активів. Платоспроможність вимірюється за допомогою коефіцієнта платоспроможності. Він показує частку акціонерного каптіалу(АК) у загальних зобов’язаннях. Чим він вищий тим більша частка АК у загальних  фінансових коштах під-ва.. високий коефіціент платоспроможності – еквівалент низькому співвідношенню коштів компанії, невеликому ризику, значним потенційним можливостям для отримання позик.

Ліквідність характеризується системою коефіцієнтів:

Коефіцієнт покриття: поточні активи / короткострокові зобов’язання

Коефіцієнт терміновості = легкореалізовані  акиви / короткострокові зобов’язання. К покриття вимірює загальну ліквідність, а К  терміновості характеризує ступінь швидкості конверсії активів. Якщо КП нижчий 1, то це вказує на наявність високого фін ризику, бо в діяльності наявність коштів має більше значення ніж прибуток. КП показує, якою мірою підприємство може виконати короткострокові зобов’язання, КТ – якою мірою під-во може виконати такі зобов’язання зі своїх легкореалізованих активів.( готівка та ті активи, що можуть бути швидко перетворені на готівку)

Загальний коефіцієнт покриття дає оцінку ліквідності активів, показуючи скільки гривень поточних активів під-ва має припадати на 1 гривню поточних зобов’язань

Коефіцієнт абсолютнолютної ліквідності показує, яка частина короткострокових позикових зобов’язань може бути сплаченв=а негайно.. нижня межа такого показника  0,2.

Змiст

1. Підприємство як суб’єкт господарювання: визначення, мета та напрямки діяльності. Правові основи діяльності підприємства

38. Оборотні кошти підприємства, їх склад і структура. Нормовані та ненормовані

39.ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИчого процесу

40. виробничий цикл та його складові

41. Методи організації виробництва

42. Типи організації виробництва

43. Планування діяльності підприємства. Основні принципи

44 Стратегічне планування на підприємстві

45 Тактичне планування на підприємтсві

46. Бізнес планування : сутність зміст та призначення

47 .Методи планування

48. Продукція під-ва та основні її вимірники

49. Виробнича програма та її ресурсне забезпечення

50. Матеріало-технічне забезпечення виробництва. Методи регулювання запасів матеріальних ресурсів.

51. Структура аробітної плати. Форми і системи оплати праці.

52. Тарифна система оплати праці

53. Фонд оплати праці

54 Суть показники та методи оцінки якості продукції.

55 Конкурентоспроможність продукції та  засоби  її підвищення.

56. Стандартизація та сертифікація продукції.

57. Витрати під-ва. Класифікація витрат

58 Собівартість продукції. Види собівартості.

59. Кошторис витрат виробництва

60 Калькуляція продукції : сутність та види

61. Загальна характристика ціни.види цін. Структурні елементи цін

62.Методи ціноутворення на продукцію.

63.Дохід підприємства, види доходів та джерела їх отримання. Чинники, що впливають на його величину.

64.Поняття і види прибутку підприємства.. Розподіл чистого прибутку підприємства.

65. Показники оцінки фінансового стану підприємства.

66. Рентабельність, види рентабельності.

67.Види господарських товариств, особливості їх створення.

68.Поняття та класифікація продукції. Вимірники обсягу продукції.

69. Виробнича програма підприємства. Ресурсне забезпечення виробничої програми. Регулювання запасів матеріалів.

70. Сутність та основні показники якості продукції. Рівень якості продукції, характеристика основних видів.

71.Основні методи оцінки рівня якості продукції.

72.Конкурентоспроможність продукції. Основні чинники підвищення якості та конкурентоспроможності продукції.

73. Стандартизація та сертифікація продукції.

74. Державне регулювання цін.

76.Сутнісна характеристика та вимірювання ефективності виробництва.

77.Класифікація чинників підвищення ефективності діяльності підприємств.

78.Політика та стратегія ціноутворення.

80.Маркування продукції в Україні.


Нові надходження

Всього підручників:

292