Підприємство як суб’єкт господарювання

60 Калькуляція продукції : сутність та види

Калькуляція – це розрахунок собівартості одиниці продукції, виконаних робіт та послуг. Калькуляцію складають на на продукцію основного і допоміжного виробництва щомісячно, за квартал, за рік, за цільовим призначенням розрізняють такі види калькуляції:

Планові ( складаються на основі прогресивних норм витрачання засобів виробництва та робочого часу і використовують як вихідні данні при встановленні ціни

Кошторисні – (стосуються нових видів продукції для розрахунку відпускних цін..

Нормативні (складають на основі існуючих норм використання засобів виробни і роб часу.)

Це попередні калькуляції (розробляють до початку виробництва продукції) . Калькуляції, що за даними бух обл. відображають фактичні витрати наз. Звітними.)

Незалежно від конкр особливостей вир-ва і продукції калькулюв. передбачає розв*язання таких методичних завдань: визначення об*єкта калькулюв. і визнач. Калькуляц. одиниць; визначення калькуляц. статей витрат та методики їх обчислення. Об*єкт калькулюв. - це та продукція чи роботи,собівартість яких обчислюється (осн,доп.продукція,послуги та роботи), гол.об*єкт-готові вироби,які поставл.на ринок,калькулювання іншої продукції має допоміжне значення. Для кожного об*єкта вибир.калькуляц. одиниця-кільк. вимір (штуки,маса,площа,об*єм). застос різні методи К,але найчастіше викор.калькулювання за повними і неповними витратами.1.за повними витратами-всі види витрат, що стос.вир-ва і продажу продукції включають у калькуляцію; 2.за неповними витратами-включають не всі витрати на виробництво і збут продукції. Частину непрямих витрат не відносять на собівартість окремих виробів, а безпосередньо віднімають від виручки за певний період під час визначення прибутку. Класичним методом калькулювання за неповними витратами є так званий метод “direct cost”, коли на собівартість окремих виробів відносять лише прямі витрати, а непрямі-на певний період. Істотно впливають на методи калькулюв. широта номенклатури продукції п-ва та специфіка в-ва. Найбільш точним і методично простим є К в однопродуктов. в-ві.

Під час К витрати групують за калькул. статтями, номен-ра яких залежить від особливостей вир-ва. Установлюючи статті витрат, необхідно дотримуватись таких вимог:1.макс.частку витрат, які включаються в собів., треба обчисл. прямо на окремі вироби; 2.статті непрямих витрат необхідно формувати так, щоб їх можна було цілком обгрунтовано розподілити між виробами.

Орієнтовна номен-ра калькуляц. статей витрат для більшості п-в різних галузей виглядатиме так:1.сировина й матеріали (витрати н а сировину, матеріали + транспортно-заготівельні витрати – вартість відходів за ціною їх можливого використання чи продажу);2. .куповані комплектуючі вироби, напівфабрикати, роботи виробничого характеру сторонніх підприємств. 2.паливо та енергія технологічна(витрати на енергію, яка безпосередньо викор.в технол.прцесі,обрах.за нормами витрат і тарифами на енергію);3.основна заробітна плата виробників;4.додаткова зарплата робітників(оплата відпусток,часу виконання держ.обов*язків);5.відрахування на соціальні потреби виробників(у % від суми осн та додатк зарплати);6.утримання та експлуатація машин та устаткування(аморт.відрах.стосовно машин і устаткування,витрати на електроенергію,стиснуте повітря,пальне для приведення їх у дію,ремонт); 7.загальновиробничі витрати(витрати на управління,виробниче й господ. забезпечення в межах цеху); 8.загальногосподарські (=7,але на рівні підприємства як єдиної системи+витрати на набір і підготовку кадрів,відрядження,обв*язкові платежі тощо);9.підготовка та освоєння виробництва(витрати на освоєння нових підприємств,виробництв,цехів,агрегатів;підготовка та освоєння нової продукції;підготовчі роботи в добувній промисловості);10.позавиробничі витрати(на вивчення ринку,рекламу та продаж продукції.11витрати від браку  12. Інші виробничі витрати 13. Адміністративні 14. Витрати на збут

Сума перших 12 виробничу і всіх 14 статей-повну собівартість. В окремих галузях економіки номенклатура калькуляційних статей відхиляється від наведеної.

Найпоширенішими методами є : позамовний , по передільний та нормативний

Змiст

1. Підприємство як суб’єкт господарювання: визначення, мета та напрямки діяльності. Правові основи діяльності підприємства

38. Оборотні кошти підприємства, їх склад і структура. Нормовані та ненормовані

39.ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИчого процесу

40. виробничий цикл та його складові

41. Методи організації виробництва

42. Типи організації виробництва

43. Планування діяльності підприємства. Основні принципи

44 Стратегічне планування на підприємстві

45 Тактичне планування на підприємтсві

46. Бізнес планування : сутність зміст та призначення

47 .Методи планування

48. Продукція під-ва та основні її вимірники

49. Виробнича програма та її ресурсне забезпечення

50. Матеріало-технічне забезпечення виробництва. Методи регулювання запасів матеріальних ресурсів.

51. Структура аробітної плати. Форми і системи оплати праці.

52. Тарифна система оплати праці

53. Фонд оплати праці

54 Суть показники та методи оцінки якості продукції.

55 Конкурентоспроможність продукції та  засоби  її підвищення.

56. Стандартизація та сертифікація продукції.

57. Витрати під-ва. Класифікація витрат

58 Собівартість продукції. Види собівартості.

59. Кошторис витрат виробництва

60 Калькуляція продукції : сутність та види

61. Загальна характристика ціни.види цін. Структурні елементи цін

62.Методи ціноутворення на продукцію.

63.Дохід підприємства, види доходів та джерела їх отримання. Чинники, що впливають на його величину.

64.Поняття і види прибутку підприємства.. Розподіл чистого прибутку підприємства.

65. Показники оцінки фінансового стану підприємства.

66. Рентабельність, види рентабельності.

67.Види господарських товариств, особливості їх створення.

68.Поняття та класифікація продукції. Вимірники обсягу продукції.

69. Виробнича програма підприємства. Ресурсне забезпечення виробничої програми. Регулювання запасів матеріалів.

70. Сутність та основні показники якості продукції. Рівень якості продукції, характеристика основних видів.

71.Основні методи оцінки рівня якості продукції.

72.Конкурентоспроможність продукції. Основні чинники підвищення якості та конкурентоспроможності продукції.

73. Стандартизація та сертифікація продукції.

74. Державне регулювання цін.

76.Сутнісна характеристика та вимірювання ефективності виробництва.

77.Класифікація чинників підвищення ефективності діяльності підприємств.

78.Політика та стратегія ціноутворення.

80.Маркування продукції в Україні.


Нові надходження

Всього підручників:

292