Підприємство як суб’єкт господарювання

59. Кошторис витрат виробництва

 Кошторис виробництва – це витрати під-ва пов’язані з його  основною діяльністю з а певний період часу, не залежно від того, відносяться вони на собівартість чи ні. Таким чином кошторис і собівартість загального випуску продукції не збігаються.

Витрати,  що входять до кошторису класифікують за економічними Елементами : матеріальні витрати; зарплата; відрахування на соц потреби; амортизація основних фондів і нематеріальних активів; інші витрати

Кошторис вир-ва, узагальнюючи поелементні витрати під-ва, показує їхнюресурсну структуру, що важливо для аналізу факторів формування та зниження собівартості продукції. Порядок розробки кошторисів може бути різним залежно від стадії планування, стану інформаційної бази та розміру під-ва. Елементи фактичних витрат коригуються на прогнозні коефіцієнти зміни обсягу вир-ва, кількості персоналу та вартості основних фондів з урахуванням закономірності динаміки витрат, імовірної зміни норм і цін. Більш обгрунтовано кошторис вир-ва обчисл за кожним елементом на підставі планових обсягів продукції, норм і цін.

До матеріальних витрат : сировина, купівельні напівфабрикати, паливо, енергія, запасні частини, тара, будівельні матеріали, допоміжні матеріали.

Витрати на оплату праці : ЗП, премії та заохочення, компенсаційні вмплати, оплата відпусток; оплата невідпрацбваного часу.

Відрахування на осц заходи: на пенсійне забезпечення, соц. страх, внески на випадок безробіття, на індивідуальне страхування.

Амортизація: основних ресурсів, НА, інших необоротних матеріальних активів

Інші витрати: (оплата послуг зв*язку. Обчислювальних центрів, охорони,витрати на відрядження, страхування майна, винагорода за винаходи і раціоналізаторські пропозиції тощо).

На основі кошторису розраховують собівартість валової, товарної та реалізованої продукції. А на основі структури собівартості ( по елементний склад у відсотковому відношенні до загальної суми витрат) розрізняють : матеріаломісткі, енергомісткі,фондомісткі та трудомісткі виробництва.

Змiст

1. Підприємство як суб’єкт господарювання: визначення, мета та напрямки діяльності. Правові основи діяльності підприємства

38. Оборотні кошти підприємства, їх склад і структура. Нормовані та ненормовані

39.ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИчого процесу

40. виробничий цикл та його складові

41. Методи організації виробництва

42. Типи організації виробництва

43. Планування діяльності підприємства. Основні принципи

44 Стратегічне планування на підприємстві

45 Тактичне планування на підприємтсві

46. Бізнес планування : сутність зміст та призначення

47 .Методи планування

48. Продукція під-ва та основні її вимірники

49. Виробнича програма та її ресурсне забезпечення

50. Матеріало-технічне забезпечення виробництва. Методи регулювання запасів матеріальних ресурсів.

51. Структура аробітної плати. Форми і системи оплати праці.

52. Тарифна система оплати праці

53. Фонд оплати праці

54 Суть показники та методи оцінки якості продукції.

55 Конкурентоспроможність продукції та  засоби  її підвищення.

56. Стандартизація та сертифікація продукції.

57. Витрати під-ва. Класифікація витрат

58 Собівартість продукції. Види собівартості.

59. Кошторис витрат виробництва

60 Калькуляція продукції : сутність та види

61. Загальна характристика ціни.види цін. Структурні елементи цін

62.Методи ціноутворення на продукцію.

63.Дохід підприємства, види доходів та джерела їх отримання. Чинники, що впливають на його величину.

64.Поняття і види прибутку підприємства.. Розподіл чистого прибутку підприємства.

65. Показники оцінки фінансового стану підприємства.

66. Рентабельність, види рентабельності.

67.Види господарських товариств, особливості їх створення.

68.Поняття та класифікація продукції. Вимірники обсягу продукції.

69. Виробнича програма підприємства. Ресурсне забезпечення виробничої програми. Регулювання запасів матеріалів.

70. Сутність та основні показники якості продукції. Рівень якості продукції, характеристика основних видів.

71.Основні методи оцінки рівня якості продукції.

72.Конкурентоспроможність продукції. Основні чинники підвищення якості та конкурентоспроможності продукції.

73. Стандартизація та сертифікація продукції.

74. Державне регулювання цін.

76.Сутнісна характеристика та вимірювання ефективності виробництва.

77.Класифікація чинників підвищення ефективності діяльності підприємств.

78.Політика та стратегія ціноутворення.

80.Маркування продукції в Україні.


Нові надходження

Всього підручників:

292