Підприємство як суб’єкт господарювання

57. Витрати під-ва. Класифікація витрат

Витрати – це грошова оцінка придбаних підприємством факторів виробництва, сировини , палива, трудових та інформаційних ресурсів на виробництво та реалізацію продукції.

 У процесі діяльності під-во здійснює грошові та матеріалні витрати. залежно від ролі, яку вони відіграють в процесі відтворення, їх поділяють на 3 групи:  Витрати пов’язані з основною діяльністю. Витрати пов’язані з інвестиційною діяльністю. Витарти на соціальний розвиток  під-ва.. найбільшу питому вагу мають витрати на виробництво.

 Згідно ПСБО витрати – це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів чи збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу.

Узагальнена класифікація витрат:

1)Від надзвичайної дяльності

2)Від звичайної діяльності А) операціні – витрати на виробництво, збут і управління Б) фінансові – це витрати пов’язані з фінансовою діяльністю під-ва, яка призводить до змін розміру і складу власного капіталу та позикового капіталу ( % за кредитами, витрати на операційний та фінансовий лізинг, % за випущені цінні папери) В)Інвестиційні – здійснюються під-вом у процесі довгострокових вкладень капіталу з метою отримання прибутку( капіт буд, розширений розвиток виробництва)  Д)Інші ( купівля іноземної валюти, придбання інших оборотних активів, втрати від різниці курсу валют)

В залежності від ролі в економ-госп процесі

1)чинні – стосуються безпосередньо виробн.

2)Додаткові  - зберігання, транспорт, доопрацювання, виправлення браку.

За календарними періодами

1)Поточні

2) Витрати майб періодів

3)Витрати минулих періодів( штрафи, пені, неустойки)

Залежно від зв’язку з обсягом виробництва: 1)Постійні 2)Змінні( пропорційні – змінюються прямо пропорційно до обсягу виробництва; Прогресивні – ростуть швидше ніж обсяги виробництва; Регресивні – змінюються повільніше, ніж обсяги виробництва)

За ступенем однорідності: елементні-однорідні за складом, мають єдиний ек.зміст і є первинними(мат.витрати,оплата праці);комплексні-різнорідні за складом,охоплюють кілька елементів витрат,їх групують за ек.призначенням в процесі калькулювання та організації внутр.ек.управління(на утримання й експлуатацію устаткування, загальновиробничі)

За ступенем обчислення:прямі – безпосередньо відносяться на собівартість виготовленої продукціїі можуть бути розраховані на 1 прямо. Непрямі – пов’язані з виготовленням різних видів продукції, не можна обчислити на окремі вилди продукції, розподіляються пропорційно( загальновиробничі, на утриманням машин)

Класифікація витрат за економічними елементами:  1)Прямі матеріальні витрати

2)Прямі витрати на оплату праці

3)Відрахування на соціальні заходи

4)Амортизація ОЗ та НА

5)інші витрати

В залежності від мети визначення фінансового результату

Прямі- витрати на безпосереднє виготовлення продукції і загальновиробничі витрати(накладні- обслуговування і управління під-вом)

Витрати періоду – витрати на збут, адміністративні витрати, інші операційні витрати

-Адміністративні витарти: адмін управління, утримання ОЗ та НА, витрати на комунальні послуги, послуги зв’язку, охорону, аудиті юрид послуги

-Витрати на збут – реклама, утримання фірмових магазинів, ЗП комісійні витрати торг агентам, транспортування, доставка, зберігання, післяпродажн обслуговування.

-Інші операційні витрати: операційна оренда, штрафи, пені , неустойки,

За віднесенням на собівартість

Розподілені – відносяться на собівартість виготовленої продукції

Нерозподілені –відносяться на собівартість реалізованої продукції

Змiст

1. Підприємство як суб’єкт господарювання: визначення, мета та напрямки діяльності. Правові основи діяльності підприємства

38. Оборотні кошти підприємства, їх склад і структура. Нормовані та ненормовані

39.ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИчого процесу

40. виробничий цикл та його складові

41. Методи організації виробництва

42. Типи організації виробництва

43. Планування діяльності підприємства. Основні принципи

44 Стратегічне планування на підприємстві

45 Тактичне планування на підприємтсві

46. Бізнес планування : сутність зміст та призначення

47 .Методи планування

48. Продукція під-ва та основні її вимірники

49. Виробнича програма та її ресурсне забезпечення

50. Матеріало-технічне забезпечення виробництва. Методи регулювання запасів матеріальних ресурсів.

51. Структура аробітної плати. Форми і системи оплати праці.

52. Тарифна система оплати праці

53. Фонд оплати праці

54 Суть показники та методи оцінки якості продукції.

55 Конкурентоспроможність продукції та  засоби  її підвищення.

56. Стандартизація та сертифікація продукції.

57. Витрати під-ва. Класифікація витрат

58 Собівартість продукції. Види собівартості.

59. Кошторис витрат виробництва

60 Калькуляція продукції : сутність та види

61. Загальна характристика ціни.види цін. Структурні елементи цін

62.Методи ціноутворення на продукцію.

63.Дохід підприємства, види доходів та джерела їх отримання. Чинники, що впливають на його величину.

64.Поняття і види прибутку підприємства.. Розподіл чистого прибутку підприємства.

65. Показники оцінки фінансового стану підприємства.

66. Рентабельність, види рентабельності.

67.Види господарських товариств, особливості їх створення.

68.Поняття та класифікація продукції. Вимірники обсягу продукції.

69. Виробнича програма підприємства. Ресурсне забезпечення виробничої програми. Регулювання запасів матеріалів.

70. Сутність та основні показники якості продукції. Рівень якості продукції, характеристика основних видів.

71.Основні методи оцінки рівня якості продукції.

72.Конкурентоспроможність продукції. Основні чинники підвищення якості та конкурентоспроможності продукції.

73. Стандартизація та сертифікація продукції.

74. Державне регулювання цін.

76.Сутнісна характеристика та вимірювання ефективності виробництва.

77.Класифікація чинників підвищення ефективності діяльності підприємств.

78.Політика та стратегія ціноутворення.

80.Маркування продукції в Україні.


Нові надходження

Всього підручників:

292