Підприємство як суб’єкт господарювання

51. Структура аробітної плати. Форми і системи оплати праці.

Структура – це співвідношення окремих складових елементів до загального обсягу. З/п складається з таких частин:

Основна з/п – це винагорода, що виплачується працівнику відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку). Виплачується у вигляді тарифних ставок (окладів), відрядних розцінок для робітників і посадових окладів для службовців.

Додаткова з/п – винагорода понад встановлені норми, за трудові успіхи, особливі умови праці (доплати, надбавки, премії).

Інші заохочення – виплати у формі винагороди. Інші виплати не передбачені чинним законодавством. . Форми оплати праці. Участь працівників у прибутках.     Ф-ми і сис-ми – це механізм визначення з/п в залежності від кількості і якості праці працівників, основні форми:   Відрядна – заробіток працівника обчислюється згідно кількості виготовленої продукції (виконаних робіт, наданих послуг) та розцінки за одиницю продукції (робіт, послуг). Особливістю цієї форми є можливість кількісно порахувати результати праці.        В свою чергу відрядна форма має 5 систем оплати праці:

1.                Пряма відрядна – розцінка за одиницю множиться на кіль-ть виробленої прод (виконаних робіт, наданих послуг).

2.                Відрядно-преміальна – це пряма відрядна+премії.

3.                Відрядно-прогресивна – пряма відрядна в межах норми+продукція, що виконується понад норму за зростаючими розцінками.

4.                Відрядно-акордна – колективу (бригаді) визначається обсяг робіт, термін виконання та винагорода без розподілу винагороди за кожним працівником.

5.                Непряма відрядна – застосовується для оплати праці працівників, що обслуговують відрядників. Їх кінцевий заробіток залежить від заробітку відрядників.    

Почасова – це заробіток, який обчислюється згідно кількості відпрацьованого часу та рівня кваліфікації працівників Ця форма має 3 системи оплати праці:

1.                Проста почасова – тарифна ставка * кількість відпрацьованих годин або це місячний оклад.

2.                Почасово-преміальна – проста почасова+премії.

3.                Окладна система – різновид почасової.

Змiст

1. Підприємство як суб’єкт господарювання: визначення, мета та напрямки діяльності. Правові основи діяльності підприємства

38. Оборотні кошти підприємства, їх склад і структура. Нормовані та ненормовані

39.ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИчого процесу

40. виробничий цикл та його складові

41. Методи організації виробництва

42. Типи організації виробництва

43. Планування діяльності підприємства. Основні принципи

44 Стратегічне планування на підприємстві

45 Тактичне планування на підприємтсві

46. Бізнес планування : сутність зміст та призначення

47 .Методи планування

48. Продукція під-ва та основні її вимірники

49. Виробнича програма та її ресурсне забезпечення

50. Матеріало-технічне забезпечення виробництва. Методи регулювання запасів матеріальних ресурсів.

51. Структура аробітної плати. Форми і системи оплати праці.

52. Тарифна система оплати праці

53. Фонд оплати праці

54 Суть показники та методи оцінки якості продукції.

55 Конкурентоспроможність продукції та  засоби  її підвищення.

56. Стандартизація та сертифікація продукції.

57. Витрати під-ва. Класифікація витрат

58 Собівартість продукції. Види собівартості.

59. Кошторис витрат виробництва

60 Калькуляція продукції : сутність та види

61. Загальна характристика ціни.види цін. Структурні елементи цін

62.Методи ціноутворення на продукцію.

63.Дохід підприємства, види доходів та джерела їх отримання. Чинники, що впливають на його величину.

64.Поняття і види прибутку підприємства.. Розподіл чистого прибутку підприємства.

65. Показники оцінки фінансового стану підприємства.

66. Рентабельність, види рентабельності.

67.Види господарських товариств, особливості їх створення.

68.Поняття та класифікація продукції. Вимірники обсягу продукції.

69. Виробнича програма підприємства. Ресурсне забезпечення виробничої програми. Регулювання запасів матеріалів.

70. Сутність та основні показники якості продукції. Рівень якості продукції, характеристика основних видів.

71.Основні методи оцінки рівня якості продукції.

72.Конкурентоспроможність продукції. Основні чинники підвищення якості та конкурентоспроможності продукції.

73. Стандартизація та сертифікація продукції.

74. Державне регулювання цін.

76.Сутнісна характеристика та вимірювання ефективності виробництва.

77.Класифікація чинників підвищення ефективності діяльності підприємств.

78.Політика та стратегія ціноутворення.

80.Маркування продукції в Україні.


Нові надходження

Всього підручників:

292