Підприємство як суб’єкт господарювання

49. Виробнича програма та її ресурсне забезпечення

Виробнича програма є основним розділом річного плану підприємства.

Виробнича програма – це сукупність завдань по випуску продукції, наданні послуг, виконанні робіт визначеного асортименту та номенклатури певної якості на певний період, основний розділ річного плану підприємства

. Кожне підпр. розробляє свою виробничу програму самостійно, використовуючи: виявлений попит на його пр-цію в процесі вивчення ринку, портфель замовлень на пр-цію ін. споживачів за прямими господарськими зв’язками, держ. контракти (замовлення). Ресурсне обгрунтування вироб. програми полягає в її узгодженні з необхідними вироб. потужностями, труд., матер., інвест. ресурсами. Головне завдання полягає в тому, щоб правильно визначити максимально можливий випуск конкретних видів пр-ції з діючих вироб. потужностей та необхідне їх додаткове введення в дію в розрахунковий період. 

Виробнича програма повинна бути забезпечена

1.                Матеріально- сировинними

2.                Інвестиційними

3.                Трудовими ресурсами

4.                Виробничими потужностями

Визначення потреби в мат-сир ресурсах за рахунок : Аналітично-розрахункового-грунт на детальному аналізі первісної вартості, конструктивній документації, на сонові результатів науково-дослвдних робіт, експериментів., дослідно-виробничого – норми витрат матеріальних ресурсів встановлюються за результатами досліджуваних випробувань, що проводилися в цехах на робочих місцях., звітньо-статистичного методів- норми витрат матер ресурсів розраховуються на основі звітних даних про фактичне використання сировини і матеріалів.

Змiст

1. Підприємство як суб’єкт господарювання: визначення, мета та напрямки діяльності. Правові основи діяльності підприємства

38. Оборотні кошти підприємства, їх склад і структура. Нормовані та ненормовані

39.ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИчого процесу

40. виробничий цикл та його складові

41. Методи організації виробництва

42. Типи організації виробництва

43. Планування діяльності підприємства. Основні принципи

44 Стратегічне планування на підприємстві

45 Тактичне планування на підприємтсві

46. Бізнес планування : сутність зміст та призначення

47 .Методи планування

48. Продукція під-ва та основні її вимірники

49. Виробнича програма та її ресурсне забезпечення

50. Матеріало-технічне забезпечення виробництва. Методи регулювання запасів матеріальних ресурсів.

51. Структура аробітної плати. Форми і системи оплати праці.

52. Тарифна система оплати праці

53. Фонд оплати праці

54 Суть показники та методи оцінки якості продукції.

55 Конкурентоспроможність продукції та  засоби  її підвищення.

56. Стандартизація та сертифікація продукції.

57. Витрати під-ва. Класифікація витрат

58 Собівартість продукції. Види собівартості.

59. Кошторис витрат виробництва

60 Калькуляція продукції : сутність та види

61. Загальна характристика ціни.види цін. Структурні елементи цін

62.Методи ціноутворення на продукцію.

63.Дохід підприємства, види доходів та джерела їх отримання. Чинники, що впливають на його величину.

64.Поняття і види прибутку підприємства.. Розподіл чистого прибутку підприємства.

65. Показники оцінки фінансового стану підприємства.

66. Рентабельність, види рентабельності.

67.Види господарських товариств, особливості їх створення.

68.Поняття та класифікація продукції. Вимірники обсягу продукції.

69. Виробнича програма підприємства. Ресурсне забезпечення виробничої програми. Регулювання запасів матеріалів.

70. Сутність та основні показники якості продукції. Рівень якості продукції, характеристика основних видів.

71.Основні методи оцінки рівня якості продукції.

72.Конкурентоспроможність продукції. Основні чинники підвищення якості та конкурентоспроможності продукції.

73. Стандартизація та сертифікація продукції.

74. Державне регулювання цін.

76.Сутнісна характеристика та вимірювання ефективності виробництва.

77.Класифікація чинників підвищення ефективності діяльності підприємств.

78.Політика та стратегія ціноутворення.

80.Маркування продукції в Україні.


Нові надходження

Всього підручників:

292