Підприємство як суб’єкт господарювання

45 Тактичне планування на підприємтсві

Тактичне планування – короткострокове планування на 1 рік

 Види планів: ПОТОЧНЕ та ОПЕРАТИВНЕ.

Поточний план – це план розвитку підприємства на 1 рік.

Показники, що беруться при розробці: попит та пропозиція на ринку в даний момент часу, укладені договори з споживачами, контракти з постачальниками, нормативна база. Він може включати від 6 до 13 розділів: План по виробн. та реаліз продукції, маркетингов план, матеріало технічне забезпечення, проектно-консультативні та науково-дослідні роботи, план по праці, план по собівартості, фінансовий план, план по прибутку, план капітального будівництва, соціальна діяльність, природоохоронна та зовнішньо-економічна.

Кожен розділ складається з великої кількості планових показників : відносних, абсолютних , якісних, кількісних узагальнений план має вигляд зведених таблиць.

Оперативне план. — завершальна ланка в сис­темі план. діяльності підприємства, основний важіль поточного управління виробництвом; детальна розробка планів підприємства та його підрозділів на короткі проміжки часу(півріччя, зміна). Оперативне план. органічно сполучає два на­прямки роботи:1) календарне план. (розробка оперативних планів і графіків виготовлення та випуску продукції);2) диспетчеризація (щоденний збір та обробка оперативної інфо) . Основні завдання оперативного план.:

1.     забезпеч. виконання плану виробничої діяльності з випуску продукції в заплановані строки ;

2.     установл. режиму роботи підпр., що забезпе­чував би повне використ. Устаткув. і робітників;

3.      максим. скорочення тривалості виробн. циклу та обсягів незаверш. виробництва. Види оперативного план.:Міжцехове оперативне план. — забезпеч. координув. д-ті та необх. виробн. пропорцій між цехами згідно з послідовн. технол. процесів. Гол. його завдання — узгодження номенкл-ри заготовок, деталей і вузлів, а також строків передачі з одного цеху в інші. • Внутрішньоцехове оперативне план. — розробка ка­ленд. планів для виробн. дільниць і контроль їх вико­нання, розподіл робіт між дільницями та їх доведення до робо­чих місць, регулюв. Виробн. процесів. Системи оперативного план.:

1                   ) подетальний – планова одиниця 1 деталь, характерне для масового виробництва)      

2 ) по комплектне ( для великосерійного виробництва)     3 ) позамовне - окреме замовлення, для одиничного виробництва або дрібносерійного)

Змiст

1. Підприємство як суб’єкт господарювання: визначення, мета та напрямки діяльності. Правові основи діяльності підприємства

38. Оборотні кошти підприємства, їх склад і структура. Нормовані та ненормовані

39.ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИчого процесу

40. виробничий цикл та його складові

41. Методи організації виробництва

42. Типи організації виробництва

43. Планування діяльності підприємства. Основні принципи

44 Стратегічне планування на підприємстві

45 Тактичне планування на підприємтсві

46. Бізнес планування : сутність зміст та призначення

47 .Методи планування

48. Продукція під-ва та основні її вимірники

49. Виробнича програма та її ресурсне забезпечення

50. Матеріало-технічне забезпечення виробництва. Методи регулювання запасів матеріальних ресурсів.

51. Структура аробітної плати. Форми і системи оплати праці.

52. Тарифна система оплати праці

53. Фонд оплати праці

54 Суть показники та методи оцінки якості продукції.

55 Конкурентоспроможність продукції та  засоби  її підвищення.

56. Стандартизація та сертифікація продукції.

57. Витрати під-ва. Класифікація витрат

58 Собівартість продукції. Види собівартості.

59. Кошторис витрат виробництва

60 Калькуляція продукції : сутність та види

61. Загальна характристика ціни.види цін. Структурні елементи цін

62.Методи ціноутворення на продукцію.

63.Дохід підприємства, види доходів та джерела їх отримання. Чинники, що впливають на його величину.

64.Поняття і види прибутку підприємства.. Розподіл чистого прибутку підприємства.

65. Показники оцінки фінансового стану підприємства.

66. Рентабельність, види рентабельності.

67.Види господарських товариств, особливості їх створення.

68.Поняття та класифікація продукції. Вимірники обсягу продукції.

69. Виробнича програма підприємства. Ресурсне забезпечення виробничої програми. Регулювання запасів матеріалів.

70. Сутність та основні показники якості продукції. Рівень якості продукції, характеристика основних видів.

71.Основні методи оцінки рівня якості продукції.

72.Конкурентоспроможність продукції. Основні чинники підвищення якості та конкурентоспроможності продукції.

73. Стандартизація та сертифікація продукції.

74. Державне регулювання цін.

76.Сутнісна характеристика та вимірювання ефективності виробництва.

77.Класифікація чинників підвищення ефективності діяльності підприємств.

78.Політика та стратегія ціноутворення.

80.Маркування продукції в Україні.


Нові надходження

Всього підручників:

292