Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна

Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна

1. Муніципальне право як наука

Поняття, предмет та система науки муніципального права. Наука муніципального права являє собою сукупність знань, наукових ідей, концепцій, теорій про місцеве самоврядування, про форми й методи його здійснення, про історію розвитку, відносини з державною владою тощо, тобто вчення про муніципальне право як галузь національного права. Вона є органічною частиною юридичної науки. Наука муніципального права належить до числа галузевих наук, основною ознакою яких є вивчення однойменної галузі права. Вона розкриває притаманні даній галузі закономірності, формулює основні поняття і категорії, якими оперує чинне муніципально- правове законодавство, аналізує функції і роль муніципально-правових інститутів. Наука про місцеве самоврядування вивчає не тільки муніципально-правові норми та інститути, а й процеси, пов'язані з їх реалізацією. Тому об'єктом наукового дослідження цієї галузі є муніципальні (комунальні) відносини, відповідні правові норми та інститути.

Наука муніципального права вивчає історичний і сучасний вітчизняний досвід місцевого самоврядування з метою розробки наукових рекомендацій, спрямованих на вдосконалення законодавства про місцеве самоврядування, а також на підвищення ефективності організації та діяльності місцевого самоврядування. Значне місце в муніципальній науці посідають політичні, філософські й прамові погляди й уявлення про місцеве самоврядування.

Це нова галузь наукових знань, яка базується на принципово інших, аніж наука радянського будівництва, поглядах та ідеях про організацію публічної влади на місцях. Своїм головним предметом вона має насамперед місцеве самоврядування як особливий вид публічної влади, проникнення в його сутність, вивчення його принципів і соціального призначення, причому об'єктом особливої уваги мають бути фундаментальні, основоположні суспільні відносини, які визначають правову природу локальної демократії, її найголовніші характеристики. Виходячи зі змісту предмета галузі, особливостей суспільних відносин, які складають його, визначається і характер основних теоретичних концепцій науки муніципального права. До них належать такі фундаментальні теоретичні проблеми, як проблеми природи й сутності місцевого самоврядування, його місця в системі поділу влад, автономності в конституційному механізмі держави, дослідження особливостей правового статусу особи в місцевому самоврядуванні тощо.

У цьому плані найістотнішим завданням є глибоке і всебічне вивчення феномену територіальної громади — основного, пріоритетного інституту системи місцевого самоврядування. Тут принципове значення має розробка проблем підвищення ефективності діяльності територіальних громад, їх органів і посадових осіб місцевого самоврядування в процесі вирішення питань місцевого значення. Наука муніципального права покликана ретельно збирати, вивчати, узагальнювати та поширювати практику застосування прогресивних, найбільш ефективних форм і методів роботи муніципальних структур. Вона також повинна прогнозувати розвиток організації діяльності місцевого самоврядування в процесі подальшого розвитку демократичних перетворень у нашому суспільстві. Завданням науки муніципального права є вивчення умов і засобів, які забезпечують правову, організаційну та матеріально-технічну самостійність територіальних громад, їх органів насамперед від органів державної влади при вирішенні питань місцевого значення.

Вивчення вказаних проблем становить предмет науки, самі ж висновки та теоретичні положення — її зміст. Проникнення в суть і зміст науки муніципального права передбачає усвідомлення насамперед таких її визначальних понять, як предмет, завдання, система, функції, методологія, джерела, взаємозв'язок з іншими науками, її роль у розбудові демократичної України.

Таким чином, наука муніципального права — це система наукових ідей, теорій, концепцій, знань про суспільні відносини, пов'язані з виникненням, формуванням та організацією місцевого самоврядування, формами й методами роботи територіальних громад, їх органів і посадових осіб у процесі вирішення питань місцевого значення, а також реалізації делегованих місцевому самоврядуванню повноважень виконавчої влади.

Наука муніципального права, як і будь-яка інша, — це система знань. Це означає, що до її складу входять відносно відокремлені комплекси теоретичних положень, які містять висновки, зроблені на основі пізнання сутності, змісту та закономірностей розвитку різних аспектів урегульованих галуззю муніципального права суспільних відносин. Дані теоретичні комплекси не тільки органічно пов'язані між собою в силу єдності предмета галузі, а й перебувають у певній супідрядності. Одні теоретичні висновки слугують основою для інших.

Система науки муніципального права — це впорядкована сукупність відносно самостійних комплексів теоретичних положень, логічний зв'язок між ними. В її основі лежить структурність самого предмета наукового пізнання. Саме предмет науки муніципального права, а також послідовність вивчення муніципально-правової проблематики детермінує систему даної науки. Оскільки предметом науки є однойменна галузь права, природно, що кожному з елементів системи галузі кореспондує самостійний розділ муніципально-правової науки. Однак перед наукою стоять завдання більш складні, чим пізнання кожного із складових елементів галузі. Вона повинна досліджувати загальні риси, притаманні галузі в цілому, специфіку і характер її предмета, різновиди її норм, засоби їх реалізації, особливості виникаючих на їх основі муніципально-правових відносин, її джерела, систему. Наука повинна теоретично визначити і свій власний предмет, систему, методи дослідження, джерела тощо.

Сукупність теоретичних висновків, положень по всіх названих проблемах і складає загальну частину в системі науки муніципального права. Ці питання є найпершими в силу того, що без пізнання означених проблем не можна правильно зрозуміти зв'язки, що існують між окремими муніципально-правовими інститутами, а звідси — повною мірою розкрити їх функціональне призначення, роль в загальній системі муніципально- правового регулювання.

Оскільки наука муніципального права галузева, її завдання полягає в пізнанні змісту та сутності, еволюції, правової природи, характерних ознак основного предмета галузі — місцевого самоврядування. Тому логічним є розгляд проблем, присвячених історико-теоретичним аспектам місцевого самоврядування.

Органічною частиною системи науки муніципального права є знання про такі інститути, як правові, організаційні, територіальні, фінансово-економічні основи місцевого самоврядування, функції і повноваження суб'єктів місцевого самоврядування, гарантії їх діяльності, відповідальності тощо.

Таким чином, система науки муніципального права у своїй основі відповідає певній системі галузі права. Однак є більш широкою, тому що наука не може зосередитися тільки на конкретних муніципально-правових інститутах, вона досліджує ще й загальні характеристики галузі, її специфіку, місце і роль у системі права. Вивчає наука також і практику реалізації муніципально-правових норм та інститутів, прагнучи розкрити закономірності їх розвитку й дати обґрунтовані рекомендації законодавцю та правозастосувальникам щодо вдосконалення і застосування відповідних правоположень, а окремим особам -рекомендації стосовно використання цих положень. З цією метою вивчаються також теорії і погляди, розроблені дослідниками місцевого самоврядування, умови, що впливають на їхню еволюцію, тобто наука вивчає і сама себе.

Конкретний перелік проблем тієї чи іншої частини науки не є сталим. З розвитком суспільства, держави, зі змінами суспільно-соціальних умов втрачають актуальність старі концепції, виникають нові, які потребують свого наукового обґрунтування.

Функції науки муніципального права. Сутність, зміст, соціальне, науково- пізнавальне, навчальне призначення науки муніципального права розкривається в її функціях. Функції науки муніципального права — це напрями її впливу на певні сторони суспільної практики. Ці функції визначаються насамперед її предметом.

Юридичний мозок нації, своєрідну корпорацію законників, яка має свою юридичну свідомість, спільність інтелектуальних і професійних інтересів, утворюють не кухарі, не ремісники від юриспруденції, а фахівці зі справжньою юридичною освітою. Тому наука муніципального права, виконуючи свою пізнавальну функцію, сприяє повноцінній юридичній освіченості. Пізнавальна функція муніципального права полягає в тому, що вона дає характеристику основним інститутам місцевого самоврядування. Яким же чином здійснюється таке пізнання? Як і будь-яка наука, наука муніципального права має свою мову. Якщо в галузі муніципального права основним інструментом є муніципально- правова норма, то в однойменній науці — категорії та поняття. Понятійний апарат муніципального права України перебуває у стадії становлення, тому науці про місцеве самоврядування необхідно розробити власний інструментарій пізнання, власні категорії та термінологію. Саме мова науки є основним засобом пізнання. Наука муніципального права потребує чіткого мовного оформлення, вироблення уніфікованих понять і категорій, які б адекватно відображали такі явища реальної громадсько-політичної дійсності, як муніципальна влада, місцеве самоврядування, територіальна громада, децентралізація та де-концентрація влади тощо. Формулювання наукових категорій і визначень слугуватиме завданням з'ясування змісту муніципально-правових інститутів, виявленню творчого потенціалу місцевого самоврядування, максимально ефективного використання його можливостей для цілеспрямованого впливу на муніципальну практику. Правильне використання понятійного апарату, напрацьованого муніципально-правовою наукою, відіграє важливу роль у процесі законодавчої діяльності та локальної правотворчості. Від чіткості, конкретності приписів, філігранності мови правової норми значною мірою залежить ефективність діяльності місцевого самоврядування. Тільки чітко оформлена правова норма, доступна широким верствам населення, може ефективно працювати на практику.

У системі функцій науки муніципального права важливе місце також посідає політична функція, головне призначення якої — формування справжніх політичних переконань і орієнтацій у сфері місцевого самоврядування. І це цілком закономірно, оскільки об'єктом науки муніципального права є муніципальна політика, серцевину та сутністю якої становить публічна влада територіальних громад. Багато вчених вважають, що самоврядування, розвиваючись «без участі держави», є «вільним під політики»: воно має свою особливу мету та особливу сферу діяльності, органи місцевого самоврядування не є агентами держави і не пов'язані політичними завданнями — вони не повинні здійснювати дії або укладати акти політичного характеру. Проте не викликає сумнівів те, що територіальна першооснова держави є вічною проблемою політики. Неправильно було б відносити «політичну» владу лише до держави. Місто-держава (поліс), національна держава і навіть держава-імперія, які, безумовно, є політичними інституціями, виникали в історії лише після того, як деякий час «утримували владу в якийсь місцевості». Виходячи ж із тлумачення політики як мистецтва управління полісом, а також, вважаючи, що предметом конституційно-правового регулювання (а місцеве самоврядування є одним з найважливіших інститутів конституційного права) значною мірою є відносини політичного характеру, які виникають безпосередньо в процесі здійснення народовладдя, важко заперечувати наявність політичного моменту в місцевому самоврядуванні. Децентралізація у формі самоврядування, пише Г. Єллінек, є політичним явищем.

Виокремлення політичної функції муніципального права обумовлюється особливим місцем місцевого самоврядування в політичній системі (в механізмі управління суспільством і державою). Місцеве самоврядування, його органи не входять до механізму державної влади, хоча це й не означає його повної автономності від держави, державної влади. Специфічне становище місцевого самоврядування в політичній системі дозволяє характеризувати його як самостійну (поряд з державною владою) форму публічної влади — публічну владу територіальної громади.

Саме в політичному плані місцеве самоврядування надає можливість членам територіальних громад безпосередньо керувати своїми спільними справами або здійснювати це через виборні та інші сформовані ними ж (членами місцевих спільнот) органи. Важко, мабуть, знайти іншу, більш доступну та зрозумілу для населення школу практичного політичного виховання як місцеве самоврядування, хоча, в той же час, йому притаманний надполітичний характер.

Ідеологічна функція науки муніципального права полягає в тому, що вона вивчає ідеї, духовні цінності у процесі здійснення місцевого самоврядування, реалізації Конституції та законів України. Норми та інститути муніципального права справляють значний ідеологічний вплив на всі грані муніципального життя.

Евристично-прогностична функція полягає в пошуках фундаментальних вирішень питань, які стоять перед муніципально-правовою наукою, прогнозуванні й пошуках того прогресивного і цінного, що має велике значення для майбутнього. Вдосконалення соціального управління, пошук найоптимальніших форм муніципальної структури, сучасне вирішення соціально-побутових проблем, тенденції в економічній сфері тощо багато в чому залежать від ефективності дослідження суспільних явищ, розробки науково обґрунтованих прогнозів і практичних рекомендацій. «Спілкування» з наукою муніципального права дозволяє передбачати зміни у ставленні держави до самоврядних процесів і перетворення в системі місцевого самоврядування, моделювати поведінку муніципальних лідерів і депутатів, прогнозувати наслідки пропонованих ними рішень.

Прогностична функція науки щільно пов'язана з прогностичною силою Конституції України, в якій відображені прагнення, цілі та завдання майбутнього — побудова правової, соціальної та демократичної держави, а ефективно діюче місцеве самоврядування — магістральний шлях таких перетворень. Програмне значення має проголошення первинної ролі територіальної громади в процесі здійснення завдань і функцій місцевого самоврядування, виділення в системі форм власності особливого виду публічної власності — комунальної тощо. Таким чином, прогностичний характер муніципально-правових досліджень відображає значущість науки в обґрунтуванні перспектив суспільного розвитку.

Важливою є також комунікативна функція, яка полягає в роботі з інформацією і пов'язана з такими проблемами, як гласність у роботі муніципальних органів, ознайомлення з роботою органів місцевого самоврядування, формування правової свідомості та правової культури.

Інтегративна (системотворча) функція полягає в тому, що наука муніципального права допомагає об'єднувати знання різних галузевих юридичних наук про окремі аспекти здійснення місцевого самоврядування в цілісну систему. І це природно, адже такі поняття, як «публічна влада», «комунальна власність», «місцеве господарство», «місцеві податки та збори» тощо є предметом вивчення для багатьох юридичних наук.

Прикладна (практична) функція полягає в тому, що муніципальне право орієнтує територіальні громади, органи місцевого самоврядування в їх практичній діяльності. Наука про місцеве самоврядування впливає на практику та виступає як теоретична база муніципального будівництва в Україні. Вона повинна надати реалістичні висновки відносно змісту, шляхів і методів ліберально-демократичних перетворень в політичній, економічній, соціально-культурній та інших сферах громадського життя. Наука на основі аналізу реальних потреб соціальної практики, систематичного вивчення соціальних процесів, узагальнення практики муніципального будівництва та діючого законодавства України й зарубіжних країн дозволяє розробити найкращі варіанти муніципального устрою, принципи організації та діяльності системи місцевого самоврядування, її взаємовідносин з державою, органами виконавчої влади, запропонувати рекомендації щодо їх вдосконалення. Муніципально-правова наука має велике значення для ефективного розвитку правотворчої діяльності. Вчені, теоретично обмірковуючи концепції законів і моделі статутів територіальних громад, надають допомогу відповідним суб'єктам у розробці муніципально-правових актів.

Це дозволяє усвідомити особливе значення муніципального права в системі права України, структуру та зв'язки його складових, їх функціональну характеристику.

Джерела науки муніципального права. Муніципальне право — порівняно нова галузь наукових знань, яка, однак, має глибоке коріння в нашій державі. У сучасній Україні ця наука перебуває на стадії становлення, як і однойменна галузь права.

Наукове дослідження муніципального будівництва здійснюється на основі джерел муніципального права, під якими слід розуміти сукупність теорій, концепцій, наукових праць, в яких містяться знання про місцеве самоврядування.

Умовно систему доктринальних джерел науки муніципального права України можна поділити на три групи: 1) наукові праці дореволюційних вітчизняних і зарубіжних учених, в яких розроблено й досліджено проблеми муніципального права, історія його розвитку тощо; 2) наукові досягнення науки радянського будівництва та 3) сучасні наукові досягнення у сфері місцевого самоврядування. Про основні надбання світової та вітчизняної наукової думки у сфері місцевого самоврядування докладно йтиметься в наступному параграфі. Тут же ми спинимося на останніх двох етапах еволюції муніципальної науки в Україні.

2. Муніципальне право як навчальна дисципліна

Поняття, предмет і завдання муніципального права як навчальної дисципліни. Правове положення місцевого самоврядування як самостійної форми в механізмі здійснення народовладдя зумовило необхідність повного охоплення всіх аспектів його організації та діяльності єдиною галуззю наукових знань. Становлення законодавства, що регулює відносини у сфері організації і діяльності місцевого самоврядування, не лише зумовлює формування нової комплексної галузі права та науки, а й привело до появи нової навчальної дисципліни — «Муніципальне право Україні».

Муніципальне право як навчальна дисципліна являє собою систему знань, одержаних наукою муніципального права і практикою його створення і реалізації. Вона виокремилася в особливий напрям вітчизняного правознавства та державознавства і є складовою частиною української правової науки. Як навчальна дисципліна муніципальне право має більш вузький зміст, аніж наука, оскільки вивчається в рамках програм, тематичних і учбових планів навчального курсу. Новий предмет у системі юридичної освіти не підміняє інші навчальні дисципліни, а впливає та стимулює розвиток різних сфер вітчизняного правознавства, сприяючи досягненню якісно нового рівня юридичної освіти в країні. Цілісний характер даної галузі знань визначається єдністю її об'єкта — місцевого самоврядування.

Ця навчальна дисципліна, під різними назвами, вивчається в усіх юридичних навчальних накладах України. Зокрема, в Національній юридичній академії ім. Ярослава Мудрого та Київському університеті права — викладається курс «Державне будівництво та самоврядування в Україні», на юридичному факультеті Київського національного університету культури і мистецтв — курс «Організація управління та місцевого самоврядування в Україні», на економіко-правовому факультеті Донецького державного університету — курс «Комунальне право України», в Академії муніципального управління, Університеті економіки і права «КРОК», Одеській національній юридичній академії і Одеському національному університеті ім. І. І. Мечнікова викладається дисципліна «Муніципальне право України». Також курс «Муніципального права» викладається у більшості профільних вузів Російської Федерації.

Пропонуються і інші назви даного курсу, зокрема «Муніципальне будівництво і право». На думку прихильників запровадження цієї дисципліни, з метою забезпечення комплексного підходу до дослідження проблем місцевого самоврядування пропонується розширити рамки і предмет навчальної дисципліни «муніципального права», перетворивши її на означений новий міждисциплінарний науковий напрямок, вивченням якого покликані займатися представники різних наук, у тому числі правознавці, історики, політологи, економісти, соціологи, філософи.

Як ми бачимо, у назві навчальної дисципліни немає єдності, що безумовно не йде на користь цьому курсу. В Україні ситуація ускладнюється ще й тим, що немає єдиної орієнтовної навчальної програми, немає, за деякими винятками, якісних вітчизняних підручників і навчальних посібників, в яких би комплексно досліджувалася самоврядна проблематика.

Дана проблема зумовлена, насамперед, різними підходами до змісту розглядуваної навчальної дисципліни, неоднаковою позицією з питання про значення інститутів муніципального права для будівництва демократичної, правової та соціальної держави. Також не завжди береться до уваги, що дана дисципліна базується на конституційному положенні про те, що органи місцевого самоврядування не входять до системи органів державної влади. Безумовно, тут має вплив той факт, що в навчальних програмах по спеціальності «Правознавство» присутні стереотипи минулого.

Проте конституційна динаміка сьогодення зумовлює зовсім нові підходи до вивчення процесів місцевого будівництва та самоврядування. Вважаємо, що не слід розширювати предмет розглядуваної дисципліни за рахунок включення в нього таких питань, як організація роботи Верховної Ради України, її комітетів, Президента України та його адміністрації, діяльність Кабінету Міністрів України, вивчення питань щодо державного устрою тощо. Такий підхід до трактування системи даного навчального курсу, який формується за аналогією з навчальною дисципліною «Радянського державного будівництва», яке мало своїм предметом не лише всю систему Рад як органів державної влади, а й вивчення інших питань, зокрема системи правоохоронних органів, з науково- методологічної точки зору навряд чи можна назвати продуктивним. Місцеве самоврядування являє собою особливий вид публічної влади, який не належить до державної влади, жодної ЇЇ гілки. Тому предметом муніципального права України як навчальної дисципліни повинні бути, насамперед, суспільні відносини, які виникають у процесі організації та функціонування місцевого самоврядування, проблеми його правового регулювання та практики реалізації профільного законодавства.

Щодо категоріального апарату запропонованого курсу, то, хоча правова наука постійно оперує категоріями «комунальний», «місцеве самоврядування», «місцеве будівництво», «локальна (місцева) демократія» тощо, найбільш адекватно відображає суть відносин, які виникають у процесі здійснення місцевого самоврядування та реалізації делегованих йому державою повноважень, термін «муніципальний». Аргументацію ж деяких учених, які заперечують використання терміна «муніципальне право» як «мало зрозумілого для пересічних громадян словосполучення»1, на наш погляд, навряд чи можна назвати переконливою. За словами Л. О. Веліхова, «вилучення терміна «муніципальний» лише збіднює офіційну і наукову мову», саме цей термін «рельєфно підкреслює нею конструктивну й економічну своєрідність історично сформованої міської громади, її істотні ознаки та притаманні їй спеціальні завдання».

У зв'язку з цим вважаємо, що і навчальна дисципліна, яка вивчає процеси становлення, розпитку та організації місцевого самоврядування в Україні, має називатися «Муніципальне право України».

Безумовно, місцеве самоврядування с предметом вивчення не тільки муніципального права. Воно вивчається теорією держави та права, історією держави і права України та зарубіжних країн, конституційним, адміністративним, фінансовим, господарським правом тощо. Однак кожна з цих юридичних дисциплін має свій аспект вивчення місцевого самоврядування. Для всіх цих дисциплін місцеве самоврядування не є єдиним об'єктом дослідження, вони вивчають його стосовно до свого предмета. Тому через новизну інституту місцевого самоврядування в Україні в сучасних умовах виникає необхідність у детальній науковій і правовій розробці та вивченні питань щодо природи, системи місцевого самоврядування, функцій і повноважень суб'єктів локальної демократії, основ (механізму) місцевого самоврядування, державних гарантій його здійснення тощо. Така необхідність обумовлена тим, що службовці, які поступають до органів місцевого самоврядування, іноді не володіють необхідними знаннями в цій галузі та в цілому у сфері управлінської діяльності. Тому курс «Муніципальне право Україні» набуває особливого значення в системі професійної підготовки студентів-юристів.

У світлі сучасних проблем становлення і розпитку місцевого самоврядування в Україні перед вітчизняною наукою постає цілий комплекс завдань. Завдання муніципального права як навчальної дисципліни полягають у наданні допомоги майбутнім юристам у розумінні місцевого самоврядування як природного права місцевих жителів на самостійне вирішення питань локального значення, особливого виду публічної влади та специфічного інституту конституційного ладу України, у сприянні вихованню поваги до найважливіших муніципально-правових інститутів, зокрема територіальних громад як первинних суб'єктів місцевого самоврядування, органів місцевого самоврядування, місцевих виборів, комунальної служби тощо, а також у створенні передумов для формування муніципальної культури майбутніх фахівців-правників. Завданням навчальної дисципліни муніципального права є вивчення умов і засобів, які забезпечують самостійність територіальних громад, їх органів і посадових осіб у вирішенні питань місцевого значення, а також відповідальності в системі місцевого самоврядування. Студенти повинні набути навичок використовувати дані науки конституційного та муніципального права при вирішенні професійних завдань; орієнтуватися у системі внутрішньодержавного законодавства та практики, а також у міжнародно-правових стандартах, регламентуючих організацію та діяльність суб'єктів локальної демократії України; інтерпретувати чинне внутрішнє законодавство та національне законодавство інших держав, а також міжнародно-правові акти з питань організації і функціонування місцевого самоврядування; правильно його застосовувати у практичній діяльності та співвідносити між собою. Муніципальне право прагне вирішити проблеми підвищення ефективності діяльності, прогнозування розвитку місцевого самоврядування по мірі подальшого розширення демократичних процесів у нашому суспільстві, розробити концепцію розвитку правової політики, освіти та культури у сфері місцевого самоврядування, сприяння інтеграції наук про місцеве самоврядування.

Ознайомлення з національними особливостями муніципального права інших країн сприяє розумінню специфіки його розвитку, виховує повагу до права кожного народу, набуттю знань про муніципальний устрій цих держав. Для осіб, які подорожують або які працюють за кордоном, вивчення даної дисципліни має практичне значення: будь-яка культурна особа, тим паче юрист, повинен розуміти устрій тієї держави, в яку він приїжджає. Тому певна увага при вивченні муніципального права приділяється ознайомленню студентів із зарубіжним досвідом становлення, розвитку і функціонування інститутів локальної демократії.

Таким чином, оволодіння даною навчальною дисципліною, безумовно, необхідне для набуття широкого професійного світогляду, без якого немає повноцінного фахівця та взагалі інтелігента. Від професійної ерудиції, професійних навичок, від якості отриманих знань і уміння їх постійно вдосконалювати.

Система навчальної дисципліни муніципального права. Муніципальне право як навчальна дисципліна має свою систему, під якою розуміється логічна послідовність вивчення питань, що становлять її зміст. Курс «Муніципальне право Україні» передбачає як вивчення загальних положень муніципального права, так і його окремих інститутів, положень Конституції України щодо місцевого самоврядування, профільного законодавства у сфері місцевого самоврядування та інших джерел муніципального права; отримання студентами знань про поняття, предмет, методи і джерела муніципального права як галузі права, науки та навчальної дисципліни; історичні та теоретичні основи місцевого самоврядування; поняття, правову природу та конституційно-правові принципи місцевого самоврядування; форми безпосередньої демократії в місцевому самоврядуванні; систему місцевого самоврядування в Україні; основні функції місцевого самоврядування та механізм їх реалізації; гарантії місцевого самоврядування; відповідальність у системі місцевого самоврядування тощо.

Курс «Муніципальне право України» носить проблемний характер. У ньому знаходять своє відображення не тільки вивчення нормативно-правового матеріалу, який регулює правове становище та компетенцію місцевого самоврядування в усіх сферах громадського та державного життя, а й конкретні причини об'єктивного, а іноді й суб'єктивного характеру, які призвели до того, що законодавчі установлення про місцеве самоврядування, незважаючи на вагомість, актуальність і значущість питань місцевого значення, не набули на загальнодержавному рівні свого змістового сенсу.

Серед загальних положень муніципального права досить вагоме місце посідають положення про поняття і предмет муніципального права як галузі права України, його місце в правовій системі України, вивчення муніципального права як галузі публічного права, підгалузі конституційного права, а також як комплексної галузі права.

Предмет навчальної дисципліни муніципального права складають не тільки норми муніципального права та врегульовані ними суспільні відносини, що існують у наш час, а й практика правового регулювання організації і діяльності місцевої влади на попередніх етапах розвитку української державності. Навчальна дисципліна муніципального права вивчає форми організації місцевої влади та їх правове регулювання, взяті у розвитку. Враховуючи, що місцеве самоврядування — явище багатогранне, яке здолало нелегкий шлях в історії людства, детальному аналізу при викладанні курсу муніципального права піддається розгляд еволюції інститутів самоврядування в Україні, зокрема вивчаються основні періоди зародження і становлення вітчизняних форм територіального самоврядування в Україні, як от розвиток станового самоврядування, період Магдебурзького права та козацької демократії в Україні, самоврядування у Гетьманській Україні до кінця XVIII ст., розвиток місцевого самоврядування в Україні як складової частини Російської Імперії, місцеве самоврядування в Україні у першій чверті XX сторіччя, місцеве самоврядування на українських землях у складі Австро-Угорської імперії, місцеве самоврядування в Україні за часів Центральної Ради, політико-правові основи організації і функціонування місцевої влади в Україні за радянських часів. Найбільша увага приділяється вивченню розвитку місцевого самоврядування в Україні після проголошення незалежності (1991-2005 рр.).

Не залишено поза увагою й вивчення джерел муніципального права як галузі права України. Зокрема, аналізується Конституція України як основне джерело муніципального права України, а також профільне законодавство про місцеве самоврядування. Водночас при вивченні муніципального права відповідна навчальна дисципліна звертається до зарубіжного муніципального досвіду. Україна входить до Ради Європи, в межах якої діє Європейська хартія про місцеве самоврядування, яка відображає європейській досвід правового регулювання місцевого самоврядування. Ретельне вивчення кращого зарубіжного досвіду місцевого самоврядування має важливе значення для становлення та розвитку муніципального права в нашій країні, правова система якої нещодавно не знала даної галузі права. Тому принципове значення в оволодінні знаннями у сфері місцевого самоврядування займає вивчення міжнародно-правових стандартів місцевого самоврядування. У курсі муніципального права розглядається правова природа міжнародних стандартів локальної демократії, зокрема аналізуються Загальна декларація прав людини 1948 р. та її вплив на становлення сучасних концепцій місцевого самоврядування, вивчається Всесвітня Декларація місцевого самоврядування 1985 р., Європейська хартія місцевого самоврядування 1985 р., Європейська Хартія про регіональне самоврядування 1999 р. та ін. В умовах становлення та розвитку в Україні системи місцевого самоврядування муніципальне право розглядає тенденції сприйняття Україною міжнародно-правових стандартів місцевого самоврядування і локальної демократії.

Чільне місце при вивченні курсу муніципального права виділено локальним джерелам місцевого самоврядування. Особливої уваги тут заслуговує усвідомлення значення в системі джерел муніципального права статуту територіальної громади як основного акта локальної саморегуляції.

У курсі муніципального права центральне місце посідає вивчення системи муніципального права як галузі права — муніципально-правових інститутів, муніципально-правових норм, а також муніципально-правових відносин. Муніципальне право як навчальна дисципліна розкриває поняття і зміст муніципально-правових відносин, дає їх загальну суб'єктно-об'єктну характеристику, аналізує механізм правового регулювання муніципальних відносин, а також основні методи правового регулювання відносин, що виникають у процесі здійснення місцевого самоврядування.

Курсом муніципального права передбачається також вивчення місця і ролі муніципального права в системі знань про місцеве самоврядування. Зокрема, вивчаються наукові методи муніципального права, джерела і завдання науки муніципального права. Враховуючи, що предметом муніципального права як навчальної дисципліни є наука про місцеве самоврядування, значна увага приділяється вивченню еволюції місцевого самоврядування в ідеях видатних учених-муніципалістів, зокрема розкриваються основні теорії (концепції) місцевого управління і самоврядування.

Враховуючи, що муніципальне право має своїм першоджерелом конституційне право, ядро цієї навчальної дисципліни складає вчення про конституційно-правові основи місцевого самоврядування, зокрема розкриття поняття місцевого самоврядування, аналіз його теоретичного та юридичного визначень, політико-правової природи, ролі і значення, атрибутів і критеріїв тощо. Значну увагу приділено дослідженню місцевого самоврядування як права населення на самостійне вирішення питань місцевого значення, а також умовам обмеження прав територіальних громад на місцеве самоврядування, вивченню місцевого самоврядування як інституту системи конституційного ладу, самостійного виду публічної влади та соціального управління. Усвідомлення феномена місцевого самоврядування неможливе без вивчення конституційно-правових принципів місцевого самоврядування як фундаментальних вихідних начал інституціоналізації даного явища у правовій системі України. Тому в курсі муніципального права досліджуються поняття і система основних принципів місцевого самоврядування.

Виходячи з того, що місцеве самоврядування як специфічна ланка конституційного механізму не є пов

Змiст

Нові надходження

Всього підручників:

292