Методики викладання економіки

1. Визначте місце “Методики викладання економіки” як навчальної дисципліни в системі економічної освіти

2. Міжпредметні зв’язки курсу “Методика викладання економіки” з іншими дисциплінами.

3. Охарактеризуйте мету та функції економічної освіти. Поясніть тезу Меморандуму європейської комісії “Навчання протягом життя ”. “Основна мета процесу навчання – це розвиток мислення тих, хто навчається”

4. Обгрунтуйте необхідність розвитку економічного мислення особистості в системі економічної освіти.Запропонуйте методичні прийоми і засоби,впровадження яких у навчальний процес дозволить забезпечити розвиток економічного мислення тих,хто навчається.

5. Викладіть власну точку зору щодо впливу економічних знань на формування економічної поведінки особистості.

6. Обгрунтуйте особливості формування економічної культури в системі економічної освіти.

7. Назвіть та охарактеризуйте складові системи інформаційно-методичного забезпечення процесу викладання економічної теми.

8. Проаналізуйте різні види засобів навчання та особливості їх застосування при вивченні економічних дисциплін.

9. Вирізніть обов’язкові складники структури навчальної програми з будь-якої економічних дисциплін.

10. Проаналізуйте основні типи навчальних занять з економіки в середній загальноосвітній школі.

11. Проаналізуйте основні типи навчальних занять з економіки у ВНЗ.

12. Вирізніть та охарактеризуйте основні складники методики підготовки та проведення уроку з «Основ економічних знань» в загальноосвітній школі.

13. Розкрийте основні вимоги до навчального заняття з економіки та запропонуйте методи і прийоми підвищення його ефективності. Наведіть приклад реалізації запропонованих методів та прийомів.

14. Охарактеризуйте особливості методики викладання економічних дисциплін для студентів ВНЗ (можна у вигляді схеми або інтелект-карти).

15. Дайте визначення поняттю «самостійна робота» та розкрийте особливості її організації в процесі вивчення економічних дисциплін.

16. Зробіть висновки щодо особливостей аудиторної та поза аудиторної самостійної роботи, а також шляхів її активізації в економічній освіті.

17. Оцініть переваги і недоліки індивідуальних та колективних методів виконання самостійної роботи

18. Розробіть систему завдань для самостійної роботи в процесі вивчення конкретної теми з економіки.

19.Поясніть особливості організації контролю та оцінювання успішності студнтів за кредитно-модульною системою

20. Охарактеризуйте рівні навчальних досягнень учнів/студентів з економіки.

21. Поясніть суттєві особливості основних критеріїв оцінювання навчальних досягнень з курсу «Методика викладання економіки». Наведіть приклади використання вказаних критеріїв у навчальному процесі.

22.Оцініть переваги та недоліки та визначте сфери застосування активних методів навчання економіки.

23.Визначте фактори, що сприяють ефективності застосування активних методів навчання.

24. Охарактеризуйте методи активізації роботи студентів на лекційних заняттях з економічних дисциплін.

25.Охарактеризуйте методи активізації пізнавальної діяльності студентів на семінарських та практичних заняттях з економічних дисциплін. Обґрунтуйте доцільність їх застосування. Наведіть приклад.

26.Охарактеризуйте сутність, цілі та особливості застосування методу дискусії в економічній освіті. Запропонуйте вимоги(критерії) до керівника дискусії.

27.Назвіть види та основні методи проведення дискусій під час викладання економічних дисциплін. Визначте умови ефективної реалізації цих видів дискусії.

28.Визначте основні дидактичні завдання, які вирішуються під час проведення навчальної дискусії. Назвіть способи вирішення дидактичних завдань у процесі цієї дискусії.

29.Обґрунтуйте цілі та особливості застосування методу конкретних ситуацій при вивченні економічних дисциплін. Наведіть приклад застосування вказаного активного методу.

30.Спроектуйте основні етапи роботи з кейсом в процесі економічного навчання студентів.

31.Охарактеризуйте вимоги до конкретних ситуацій (кейсів) та поясніть суттєві особливості їхньої класифікації.

32.Оцініть позитивні та негативні аспекти застосування методу конкретних ситуацій в економічній освіті (подайте результати у вигляді таблиці або інтелект-карти).

33.Доведіть ефективність застосування методу «мозкового штурму» в економічній освіті. Наведіть приклад.

34.Розкрийте особливості організації навчальної гри в економічній освіті. Охарактеризуйте ф-ї керівника навчальної гри. Наведіть приклад реалізації вказаних ф-й під час ігрового навчання.

35. Запропонуйте методичну розробку проведення ділової гри з конкретної економічної теми. Розробіть етапи підготовки  та проведення ділової гри.

36. Розкрийте суттєві особливості класифікації ігрових методів навчання та охарактеризуйте основні види дидактичних ігор в економічному навчанні. Наведіть приклад ігрових методик у процесі викладання економічних дисциплін.

37. Оцініть переваги та недоліки застосування ігрових методів в економічній освіті у порівняні з традиційними методами навчання.

38. Розкрийте зміст сучасних технологій навчання в системі економічної освіти.

39. Зробіть висновки щодо можливостей та особливостей застосування дистанційного навчання в економічній освіті.

40. Висловіть свою думку щодо застосування тренінгових технологій в економічній освіті, враховуючи їх цілі, умови ефективності впровадження у навчальний процес, етапи розробки і проведення тренінгів.

Змiст

1. Визначте місце “Методики викладання економіки” як навчальної дисципліни в системі економічної освіти

2. Міжпредметні зв’язки курсу “Методика викладання економіки” з іншими дисциплінами.

3. Охарактеризуйте мету та функції економічної освіти. Поясніть тезу Меморандуму європейської комісії “Навчання протягом життя ”. “Основна мета процесу навчання – це розвиток мислення тих, хто навчається”

4. Обгрунтуйте необхідність розвитку економічного мислення особистості в системі економічної освіти.Запропонуйте методичні прийоми і засоби,впровадження яких у навчальний процес дозволить забезпечити розвиток економічного мислення тих,хто навчається.

5. Викладіть власну точку зору щодо впливу економічних знань на формування економічної поведінки особистості.

6. Обгрунтуйте особливості формування економічної культури в системі економічної освіти.

7. Назвіть та охарактеризуйте складові системи інформаційно-методичного забезпечення процесу викладання економічної теми.

8. Проаналізуйте різні види засобів навчання та особливості їх застосування при вивченні економічних дисциплін.

9. Вирізніть обов’язкові складники структури навчальної програми з будь-якої економічних дисциплін.

10. Проаналізуйте основні типи навчальних занять з економіки в середній загальноосвітній школі.

11. Проаналізуйте основні типи навчальних занять з економіки у ВНЗ.

12. Вирізніть та охарактеризуйте основні складники методики підготовки та проведення уроку з «Основ економічних знань» в загальноосвітній школі.

13. Розкрийте основні вимоги до навчального заняття з економіки та запропонуйте методи і прийоми підвищення його ефективності. Наведіть приклад реалізації запропонованих методів та прийомів.

14. Охарактеризуйте особливості методики викладання економічних дисциплін для студентів ВНЗ (можна у вигляді схеми або інтелект-карти).

15. Дайте визначення поняттю «самостійна робота» та розкрийте особливості її організації в процесі вивчення економічних дисциплін.

16. Зробіть висновки щодо особливостей аудиторної та поза аудиторної самостійної роботи, а також шляхів її активізації в економічній освіті.

17. Оцініть переваги і недоліки індивідуальних та колективних методів виконання самостійної роботи

18. Розробіть систему завдань для самостійної роботи в процесі вивчення конкретної теми з економіки.

19.Поясніть особливості організації контролю та оцінювання успішності студнтів за кредитно-модульною системою

20. Охарактеризуйте рівні навчальних досягнень учнів/студентів з економіки.

21. Поясніть суттєві особливості основних критеріїв оцінювання навчальних досягнень з курсу «Методика викладання економіки». Наведіть приклади використання вказаних критеріїв у навчальному процесі.

22.Оцініть переваги та недоліки та визначте сфери застосування активних методів навчання економіки.

23.Визначте фактори, що сприяють ефективності застосування активних методів навчання.

24. Охарактеризуйте методи активізації роботи студентів на лекційних заняттях з економічних дисциплін.

25.Охарактеризуйте методи активізації пізнавальної діяльності студентів на семінарських та практичних заняттях з економічних дисциплін. Обґрунтуйте доцільність їх застосування. Наведіть приклад.

26.Охарактеризуйте сутність, цілі та особливості застосування методу дискусії в економічній освіті. Запропонуйте вимоги(критерії) до керівника дискусії.

27.Назвіть види та основні методи проведення дискусій під час викладання економічних дисциплін. Визначте умови ефективної реалізації цих видів дискусії.

28.Визначте основні дидактичні завдання, які вирішуються під час проведення навчальної дискусії. Назвіть способи вирішення дидактичних завдань у процесі цієї дискусії.

29.Обґрунтуйте цілі та особливості застосування методу конкретних ситуацій при вивченні економічних дисциплін. Наведіть приклад застосування вказаного активного методу.

30.Спроектуйте основні етапи роботи з кейсом в процесі економічного навчання студентів.

31.Охарактеризуйте вимоги до конкретних ситуацій (кейсів) та поясніть суттєві особливості їхньої класифікації.

32.Оцініть позитивні та негативні аспекти застосування методу конкретних ситуацій в економічній освіті (подайте результати у вигляді таблиці або інтелект-карти).

33.Доведіть ефективність застосування методу «мозкового штурму» в економічній освіті. Наведіть приклад.

34.Розкрийте особливості організації навчальної гри в економічній освіті. Охарактеризуйте ф-ї керівника навчальної гри. Наведіть приклад реалізації вказаних ф-й під час ігрового навчання.

35. Запропонуйте методичну розробку проведення ділової гри з конкретної економічної теми. Розробіть етапи підготовки  та проведення ділової гри.

36. Розкрийте суттєві особливості класифікації ігрових методів навчання та охарактеризуйте основні види дидактичних ігор в економічному навчанні. Наведіть приклад ігрових методик у процесі викладання економічних дисциплін.

37. Оцініть переваги та недоліки застосування ігрових методів в економічній освіті у порівняні з традиційними методами навчання.

38. Розкрийте зміст сучасних технологій навчання в системі економічної освіти.

39. Зробіть висновки щодо можливостей та особливостей застосування дистанційного навчання в економічній освіті.

40. Висловіть свою думку щодо застосування тренінгових технологій в економічній освіті, враховуючи їх цілі, умови ефективності впровадження у навчальний процес, етапи розробки і проведення тренінгів.


Нові надходження

Всього підручників:

292