Методика викладання економіки

35.Опорні конспекти, інтелект-карти та структурно-логічні схеми. Особливості їх розробки та використання при навчанні економіки.

Опорний конспект являє собою схематично-розгорнутий, лаконічно і чітко викладений базовий план уроку. Він включає основні схеми, малюнки, визначення, назви, прізвища, дати, причинно-наслідкові зв'язки, висновки по темі, що вивчається.  основні принципи складання конспекту:  невелика кількість великих одиниць інформації, що відповідає психологічним законам короткочасної пам'яті;  конспективно зображення досліджуваного матеріалу;  вибір оптимального варіанту вивчення теми заняття;  логічний взаємозв'язок, послідовність подій;  вказувати головні поняття, їх ознаки, причинно-наслідкові зв'язки, найбільш значущі особистості і факти.  У хорошій символічної схемою навчальний матеріал так подано, що повторення дозволяє розкрити навчальний матеріал з різних сторін, тримаючи в пам'яті всю його цілісність і стрункість.  Призначення опорного конспекту полягає в наступному:  наочне подання навчального матеріалу в цілому і по частинах;  розуміння структури досліджуваного матеріалу;  виділення головного, основного в излагаемом матеріалі;  комплексне уявлення досліджуваного матеріалу при його повторенні;  розвиток творчих здібностей.  Засобами вираження інформації в опорних конспектах є: малюнки, схеми, графіки, літери, цифри, слова, умовні знаки, колір, форма та інших. 

Відповідно до принципу системності навчання роботу викладача над створенням опорного конспекту можна розділити на три етапи:  1) етап узагальнення;  2) етап укрупнення;  3) етап фіксування створеної структури змісту.  На першому етапі відбувається осмислення змісту матеріалу, що викладається: виявляються основні дидактичні одиниці знань і встановлюються зв'язки між ними, які, у свою чергу, є такими ж значущими дидактичними одиницями.  Другий етап передбачає укрупнення дидактичних одиниць, а третій-фіксування укрупнених дидактичних одиниць у вигляді знаково-символьних структур Що стосується етапу фіксування, то ряд авторів вважають, що фіксування укрупненої інформації має здійснюватися "одночасно в чотирьох кодах: рисуночное, числовому, символічному і словесному" або за допомогою всього "доступного арсеналу математичної символіки

Структурно-логічна схема - це графічна система логічно-дидактичних зв'язків між елементами навчального матеріалу з указівкою напрямку взаємозв'язків.

У СЛС інформація представляється стисло, але включає все необхідне і головне.

Функції СЛС: установочна, узагальнююча, активізуюча, а також функції закріплення та наочності.

СЛС поділяються на такі види:

=Висвітлення окремих питань

=Висвітлення теми

=СЛС навчальної дисципліни

=СЛС міжпредметних зв”язків тощо

ОПОРНО-ІНФОРМАЦІЙНА СХЕМА (ОІС) – СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СИСТЕМИ НАУКОВИХ ПОНЯТЬ, ЇХ ВЛАСТИВОСТЕЙ, ФАКТИЧНИХ ВІДОМОСТЕЙ І ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ МІЖ НИМИ.

ОІС можна вважати свого роду моделлю знань, що розкриває систему інформації або систему діяльності. Такі схеми доцільно використовувати на різних етапах навчального пізнання в обсягах одиниці засвоєння.

При побудові ОІС інформація заноситься у вигляді ключових слів, визначень, цифрових позначень, графіків, математичних символів. Це дозволяє відновити в пам’яті раніше розглянуті питання.

Вимоги до складання ОІС:

=Повнота інформації в обсягах одиниці засвоєння;

=Помірна деталізація;

=Простота конструкції;

=Наявність зв’язків між упорядкованими інформаційними блоками;

=Виділення ключових елементів змісту;

=Практична спрямованість

Змiст

1.Методика викладання економіки як наука. Предмет та методи дослідження, її джерела та  зв’язок з іншими науками.

2.Основні задачі та функції методики викладання економіки.

3.«Методика викладання економіки» як навчальна дисципліна в системі формування професійної компетентності економіста та викладача економічних дисциплін.

4.Цілі, предмет, об`єкт та зміст курсу “Методика викладання економіки”.

5.Економічні знання як складова наукового світогляду людини та предмет навчання. Специфіка економічних знань, особливості їх використання. Вплив економічних знань на формування економічної поведінки особистості.

6. Економічна культура – результат трансформації економічних знань. Особливості формування економічної культури України. Роль економічної освіти в процесі формування економічної культури суспільства.

7.Система економічної освіти в Україні. Мета та функції економічної освіти. Концепція неперервної економічної освіти в Україні. Державний стандарт економічної освіти та необхідність його дотримання закладами освіти.

8.Розвиток економічного мислення та формування поведінки як мета економічної освіти. Взаємозв’язок, джерела формування та розвитку економічної культури, мислення та економічної поведінки.

9. Методика викладання економіки – шлях розвитку економічного мислення особистості. Основи формування економічного мислення. Методичні прийоми і засоби, впровадження яких у навчальний процес дозволить забезпечити розвиток економічного мислення тих, хто навчається.

10. Навчальна програма економічної дисципліни: зміст, структура та методика розробки

11. Основні типи навчальних занять з економіки в середній загальноосвітній школі та вищих навчальних закладах. Основні вимоги до навчального заняття з економіки, а також методи і прийоми підвищення його ефективності.

12. Сучасні урок та лекція з економіки: методика їх проектування і проведення.

13. Методика підготовки та проведення семінарських занять з економіки

14. Розробка елементів навчальних занять з економіки (моделі засвоєння бази знань з економічних тем, методичної карти заняття, плану проведення занять) для різних вікових груп.

15. Методики стимулювання та мотивації до ефективної навчальної діяльності з економічних дисциплін.

16. Особливості викладання економічних дисциплін для різних вікових груп навчання (учні молодшого, середнього, старшого шкільного віку, студенти вищих навчальних закладів).

17. Характеристика системи інформаційно-методичного забезпечення процесу вивчення економіки.

18. Аналіз навчального заняття, його основні компоненти.

19. Визначення поняття „самостійна робота”. Особливості організації самостійної роботи в процесі вивчення економічних дисциплін.

20. Види та форми самостійної роботи. Шляхи активізації самостійної роботи в економічній освіті

21. Мета, зміст та типи завдань для самостійної роботи з економіки.

22. Методи та форми оцінювання самостійної роботи з економічних дисциплін.

23. Контроль як методична проблема. Методичні вимоги до його організації та необхідність їх дотримання.

24. Завдання та функції контролю при вивченні економічних дисциплін.

25. Системи та шкали оцінювання навчальних досягнень з економіки.

26.Характеристика рівнів навчальних досягнень учнів/студентів з економіки. Приклади використання завдань для виявлення рівнів навчальних досягнень з економіки тих, хто навчається.

27.Методика розробки вимірників навчальних досягнень з економіки. Основні критерії оцінювання навчальних досягнень з курсу «Методика викладання економіки».

28.Особливості контролю в умовах модульно-рейтингової організації навчання економіки.

29.Порівняння сучасних форм і  методів контролю в економічній освіті.

30.Сутність активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів. Переваги і недоліки методів активного  навчання економіки, сфери їх застосування. Фактори, що підвищують ефективність застосування активних методів навчання економіки.

31. Методи активізації роботи студентів на лекційних, семінарських (практичних) заняттях з економічних дисциплін.

32.Сучасні засоби навчання в економічній освіті.

33. Наочні засоби навчання при вивченні економіки. Їх класифікація та функції.

34.Методичні рекомендації до розробки та застосування наочних засобів навчання при вивченні економіки відповідно до віку тих, хто навчається.

35.Опорні конспекти, інтелект-карти та структурно-логічні схеми. Особливості їх розробки та використання при навчанні економіки.

36. Особливості використання технічних та комп’ютерних засобів в економічній освіті.

37.Методичні особливості підготовки та проведення дискусії. Основні дидактичні завдання, які вирішуються під час проведення навчальної дискусії.

38.Структура дискусії, критерії вибору теми, цілі дискусії. Вимоги (критерії) до керівника дискусії.

39.Види та основні методи проведення дискусій під час викладання економічних дисциплін. Умови ефективної реалізації цих видів дискусії.

40.Методика застосування методу „мозкового штурму” в економічній освіті.

41.Аналіз та оцінка результатів дискусії.

42.Кейс-метод в економічній освіті, його цілі та особливості застосування.

43.Основні етапи реалізації методу конкретних ситуацій.

44.Типи кейсів та основні вимоги до змісту кейсу.

45.Позитивні та негативні аспекти застосування методу конкретних ситуацій в економічній освіті.

46.Ігрові технології в економічній освіті: сутність, класифікація ігрових методів, етапи підготовки  та проведення. Функції керівника навчальної гри.

47.Ділові ігри та їх використання при вивченні економіки.

48.Неімітаційні (символічні) ігрові методи: особливості розробки та застосування на заняттях з економіки.

49.Переваги та недоліки ігрових методів навчання економіки у порівнянні з традиційними. Шляхи підвищення ефективності застосування ігрових методів в економічній освіті.

50.Сучасні технології навчання в економічній освіті

51.Нова роль викладача в умовах запровадження сучасних технологій навчання.

52.Тренінгові технології в економічному навчанні: цілі, етапи розробки і проведення тренінгів з економічних дисциплін.

53.Системи дистанційного навчання. Переваги та недоліки дистанційного навчання в економічній освіті.

54.Комп`ютерні технології навчання в економічній освіті, переваги та недоліки їх застосування.


Нові надходження

Всього підручників:

292