Матеріальне виробництво

61.Концентрація і централізація виробництва та капіталу.

Капіталістичний спосіб виробництва проходить у своєму розвитку дві стадії: домонополістичну і монополістичну. Перехід з першої стадії в 2-у відбувався у кінці 19 - на поч. 20 ст. Закономірності переходу : -вільна конкуренція веде до розвитку процесів накопичення, концентрації і централізації капіталу і на цій основі утворюються великі підприємства, що мають технічну перевагу, високу продуктивність праці, -загострення конкурентної боротьби поглиблює і розширює процеси концентрації і централізації виробництва, поглинаючи дрібні підприємства і об'єднуючи великі в найбільші. Концентрація і централізація виробництва призводять до утворення монополістичних об'єднань. Концентрація капіталу - збільшення розмірів індивідуальних капіталів шляхом накопичення, тобто капіталізації частини додаткової вартості. Цей процес призводить до зростання як індивідуального, так і усього громадського капіталу. Централізація капіталу - збільшення розмірів капіталу шляхом злиття декількох індивідуальних капіталів. Її об'єктивна необхідність зв'язана з процесом усуспільнення виробництва. Монополія - об'єднання підприємців, що зосередили у себе виробництво і збут значної частини продукції однієї або декількох галузей господарства і що завдяки цьому отримали можливість визначати монопольні ціни і привласнювати монопольний прибуток. Монополії виникають по-різному і мають різні форми. Монопольна ціна - може бути монопольно високою і монопольно низькою; конкретна ринкова ціна, штучно напружена або занижена монополіями і використовувана останніми в якості засобу забезпечення монопольного надприбутку. Монопольний прибуток - специфічна форма прибутку. Вона кількісно і за змістом, умовами і джерелам відрізняється від середнього прибутку і від звичайного надприбутку. Монопольно високий прибуток привласнюється не окремими підприємцями і не тимчасово, а монополіями і більш менш постійно. Джерела монопольного прибутку: 1)Додаткова вартість, в тому числі надлишкова додаткова вартість, що створюється робітниками підприємств монополії в межах країни й за кордоном – в іноземних філіалах даної фірми і в дочірніх фірмах; 2)Частина додаткової вартості виробленої робітниками немонополізованих підприємств; 3)Частина додаткового продукту і навіть необхідного продукту в грошовому вираженні, що створили дрібні товаровиробники; 4)Частина національного доходу і національного багатства інших країн.

Змiст

1.Матеріальне виробництво як основна умова існування та розвитку людини та суспільства.

2. Процес праці та його прості моменти.

3. Спосіб виробництва: продуктивні сили та виробничі відносини. Засоби виробництва

4.Економічні закони та їх об’єктивний характер.

5.Визначення предмета політичної економії. Функції політичної економії.

6.Товарне виробництво: причини виникнення і основні риси.

7.Просте і капіталістичне товарне виробництво: загальні риси та відмінності.

8.Товар та його властивості: споживна вартість і вартість.

9.Подвійний характер праці, втіленої в товарі.

10.Величина вартості. Індивідуальний та суспільно-необхідний робочий час.

11.Продуктивна сила праці та інтенсивність праці, їх вплив на величину вартості.

12.Форма вартості та її історичний розвиток. Виникнення грошей.  

13.Сутність і функції грошей.

14.Закон вартості. Функції закону вартості.

15.Перетворення грошей у капітал. Загальна формула капіталу та її протиріччя.

16.Робоча сила як товар. Споживна вартість і вартість товару робоча сила.

17.Робочий день та його структура і границі. Необхідна та додаткова праця.

18.Процес створення і зростання вартості у процесі капіталістичного виробництва.

19.Сутність капіталу. Постійний і змінний капітал.

20.Додаткова вартість. Норма і маса додаткової вартості.  

21. Два способи виробництва додаткової вартості. Абсолютна та відносна, надлишкова додаткова вартість.

23.Сутність заробітної плати.

24.Основні форми і системи заробітної плати.

25.Номінальна та реальна заробітна плата.

26.Зміст і типи відтворення. Просте та розширене відтворення індивідуального капіталу.

27.Нагромадження капіталу.

28.Технічна, вартісна та органічна будова капіталу.

29.Нагромадження капіталу і утворення промислової армії зайнятих. Основні форми безробіття.

30.Процес централізації та концентрації.

31.Кругооборот капіталу і його 3 стадії.  

32. Фізичне і моральне зношення основного капіталу. Амортизація.

33.Час обороту капіталу і складові частини.

34.Вартість та витрати виробництва.

35.Сутність прибутку. Маса і норма прибутку. Фактори, які визначають норму прибутку.

36.Внутрішньогалузева конкуренція та утворення ринкової вартості.

37.Утворення ціни виробництва.

38.Міжгалузева конкуренція та утворення середньої норми прибутку.

39.Закон тенденції норми прибутку до зниження та протидіючі фактори.

40.Торговий капітал. Сутність та особливості.

42.Позичковий капітал: сутність, джерела та особливості.

43.Позичковий процент. Норма позичкового проценту: сутність, джерело, норма, тенденція.

44.Банки, їх роль, функції та операції. Види банків. Банківський прибуток.

45.Кредит, його сутність і форми.

46.Акціонерний капітал.

47.Акції, їх види. Курс акцій.

48.Земельна рента та її особливості. Рента і орендна плата.

49. Рента та орендна плата. Ціна землі та її динаміка.

50.Диференційна рента 1і 2.

51. Монополія на землю як об'єкт капіталістичного господарювання і диференційна рента.

53.Відтворення індивідуального та суспільного капіталу.

54.Річний продукт суспільства і його вартісна та натурально-речова форми.

55.Просте відтворення суспільного капіталу. Умови реалізації.

56.Розширене відтворення. Умови реалізації при розширеному відтворенні.

57.Національний доход та фактори його зростання.

58.Виробництво, розподіл і перерозподіл національного доходу.

59.Циклічний характер відтворення в ринковій економіці.

60. Економічні кризи. Матеріальна причина періодичності.

61.Концентрація і централізація виробництва та капіталу.

62.Сутність і форми монополістичних об’єднань.

63.Фінансовий капітал.

64.Міграція капіталу: сутність, можливість, необхідність, основні форми, наслідки.


Нові надходження

Всього підручників:

292