Матеріальне виробництво

51. Монополія на землю як об'єкт капіталістичного господарювання і диференційна рента.

Капіталіста, який веде господарство на більш плодючій або ближче розташованій до ринку землі, його конкуренти не можуть позбавити додаткового прибутку, бо кількість кращих земельних ділянок довільно збільшити неможливо, вони обмежені самою природою. Висока природна плодючість або близьке розташування від ринку збуту – це вільно не відтворюваний фактор виробництва, такого роду перевага не може бути усунута в результаті конкуренції. Більш висока продуктивність труда на кращих ділянках монополізується капіталістом-орендарем внаслідок чого він отримує додатковий прибуток, котрий перетворюється в диференційну ренту. Капітали, що орендують кращі і середні ділянки, отримують додатковий прибуток як різницю між суспільною ціною виробництва (вона співпадає з індивідуальною ціною виробництва продукції з гірших ділянок) і більш низькою індивідуальною ціною виробництва. Лише в тому випадку, коли диференційований додатковий прибуток, що отримано на кращих і середніх ділянках, передається орендарем власнику землі, він перетворюється в диференційну ренту І. Диференційною рентою ІІ називається рента, яка виникає внаслідок того, що збільшення плодючості в результаті додаткових затрат капіталу неоднакове на різних землях, а суспільна ціна виробництва регулюється найменш продуктивними затратами капіталу. 1 особливість ціноутворення в с/г: регулюючою суспільною ціною виробництва є типова індивідуальна ціна виробництва продукції з гірших ділянок. 2 особливість ціноутворення в с/г: сільськогосподарська продукція  продається не по ціні виробництва, а по вартості.

52.Монополія приватної власності на землю. Абсолютна земельна рента. Абсолютна рента є економічною формою реалізації монополії приватної власності на землю. Вона утворюється на всіх землях. 1)умова виникнення – більш низька органічна будова капіталу в сільському господарстві, у порівнянні з промисловістю; 2)причина виникнення  – монополія приватної власності на землю; 3)джерело – додатковий труд найманих сільськогосподарських робітників, що створює надлишкову додаткову вартість; 4)механізм утворення – різниця між вартістю товару і ціною виробництва. Монополія приватної власності на землю перешкоджає вільному переливу капіталу в сільське господарство, а, отже, й перерозподілу додаткової вартості, що виробляється в цій галузі, на користь галузей промисловості. Створена в сільському господарстві додаткова вартість залишається в ньому завдяки цій монополії: землевласник не дає в оренду гірші ділянки землі поки ринкова ціна не підніметься до рівня вартості продукції, що включає всю додаткову вартість, а не лише середній прибуток.

Змiст

1.Матеріальне виробництво як основна умова існування та розвитку людини та суспільства.

2. Процес праці та його прості моменти.

3. Спосіб виробництва: продуктивні сили та виробничі відносини. Засоби виробництва

4.Економічні закони та їх об’єктивний характер.

5.Визначення предмета політичної економії. Функції політичної економії.

6.Товарне виробництво: причини виникнення і основні риси.

7.Просте і капіталістичне товарне виробництво: загальні риси та відмінності.

8.Товар та його властивості: споживна вартість і вартість.

9.Подвійний характер праці, втіленої в товарі.

10.Величина вартості. Індивідуальний та суспільно-необхідний робочий час.

11.Продуктивна сила праці та інтенсивність праці, їх вплив на величину вартості.

12.Форма вартості та її історичний розвиток. Виникнення грошей.  

13.Сутність і функції грошей.

14.Закон вартості. Функції закону вартості.

15.Перетворення грошей у капітал. Загальна формула капіталу та її протиріччя.

16.Робоча сила як товар. Споживна вартість і вартість товару робоча сила.

17.Робочий день та його структура і границі. Необхідна та додаткова праця.

18.Процес створення і зростання вартості у процесі капіталістичного виробництва.

19.Сутність капіталу. Постійний і змінний капітал.

20.Додаткова вартість. Норма і маса додаткової вартості.  

21. Два способи виробництва додаткової вартості. Абсолютна та відносна, надлишкова додаткова вартість.

23.Сутність заробітної плати.

24.Основні форми і системи заробітної плати.

25.Номінальна та реальна заробітна плата.

26.Зміст і типи відтворення. Просте та розширене відтворення індивідуального капіталу.

27.Нагромадження капіталу.

28.Технічна, вартісна та органічна будова капіталу.

29.Нагромадження капіталу і утворення промислової армії зайнятих. Основні форми безробіття.

30.Процес централізації та концентрації.

31.Кругооборот капіталу і його 3 стадії.  

32. Фізичне і моральне зношення основного капіталу. Амортизація.

33.Час обороту капіталу і складові частини.

34.Вартість та витрати виробництва.

35.Сутність прибутку. Маса і норма прибутку. Фактори, які визначають норму прибутку.

36.Внутрішньогалузева конкуренція та утворення ринкової вартості.

37.Утворення ціни виробництва.

38.Міжгалузева конкуренція та утворення середньої норми прибутку.

39.Закон тенденції норми прибутку до зниження та протидіючі фактори.

40.Торговий капітал. Сутність та особливості.

42.Позичковий капітал: сутність, джерела та особливості.

43.Позичковий процент. Норма позичкового проценту: сутність, джерело, норма, тенденція.

44.Банки, їх роль, функції та операції. Види банків. Банківський прибуток.

45.Кредит, його сутність і форми.

46.Акціонерний капітал.

47.Акції, їх види. Курс акцій.

48.Земельна рента та її особливості. Рента і орендна плата.

49. Рента та орендна плата. Ціна землі та її динаміка.

50.Диференційна рента 1і 2.

51. Монополія на землю як об'єкт капіталістичного господарювання і диференційна рента.

53.Відтворення індивідуального та суспільного капіталу.

54.Річний продукт суспільства і його вартісна та натурально-речова форми.

55.Просте відтворення суспільного капіталу. Умови реалізації.

56.Розширене відтворення. Умови реалізації при розширеному відтворенні.

57.Національний доход та фактори його зростання.

58.Виробництво, розподіл і перерозподіл національного доходу.

59.Циклічний характер відтворення в ринковій економіці.

60. Економічні кризи. Матеріальна причина періодичності.

61.Концентрація і централізація виробництва та капіталу.

62.Сутність і форми монополістичних об’єднань.

63.Фінансовий капітал.

64.Міграція капіталу: сутність, можливість, необхідність, основні форми, наслідки.


Нові надходження

Всього підручників:

292