Матеріальне виробництво

48.Земельна рента та її особливості. Рента і орендна плата.

Земельна рента-надлишок прибутку над середнім прибутком, що передає капіталіст-орендар землевласнику за користування його землею. Феодальна рента: 1.Відображає відносини між 2 класами: феодали і кріпосні селяни. 2.Передбачає позаекономічний примус до праці  (особиста залежність робітників від хазяїв). 3.Рента охоплює весь додатковий продукт  і, часом,  навіть частку необхідного продукту. Капіталістична рента: 1.Відображає відносини між 3 класами: капіталісти, землевласники, наймані робітники. 2.Передбачає економічний примус до праці (не найняли на роботу – нема коштів для існування). 3. Рента охоплює лише частину додаткового продукту. Загальне: в обох випадках земельна рента є економічною формою реалізації земельної власності. У c/г земля як засіб виробництва грає вирішальну роль. Її привласнення і господарювання складає істоту земельних стосунків. Землевласник не вкладає свої капітали в обробку землі, а передає цю функцію орендарям. Орендар купує засоби виробництва, необхідні для обробки землі і найманих робітників, які і оброблятимуть землю. Наймані робітники створюють додатковою вартість і вона буде поділена між власником землі і капіталістом орендарем. Одну частину додаткової вартості у вигляді прибутку отримує орендар, а іншу отримує землевласник. Оренда землі - це землекористування, при якому власник передає свою ділянку на певний термін іншій особі (орендареві) для ведення господарства. Орендна плата включає в себе земельну ренту (плата за користування землею); амортизаційні відрахування на споруди, будівлі, що були створені до укладання орендної угоди; позичковий процент за тимчасове користування чужим капіталом (втіленим в цих спорудах та будівлях).

Змiст

1.Матеріальне виробництво як основна умова існування та розвитку людини та суспільства.

2. Процес праці та його прості моменти.

3. Спосіб виробництва: продуктивні сили та виробничі відносини. Засоби виробництва

4.Економічні закони та їх об’єктивний характер.

5.Визначення предмета політичної економії. Функції політичної економії.

6.Товарне виробництво: причини виникнення і основні риси.

7.Просте і капіталістичне товарне виробництво: загальні риси та відмінності.

8.Товар та його властивості: споживна вартість і вартість.

9.Подвійний характер праці, втіленої в товарі.

10.Величина вартості. Індивідуальний та суспільно-необхідний робочий час.

11.Продуктивна сила праці та інтенсивність праці, їх вплив на величину вартості.

12.Форма вартості та її історичний розвиток. Виникнення грошей.  

13.Сутність і функції грошей.

14.Закон вартості. Функції закону вартості.

15.Перетворення грошей у капітал. Загальна формула капіталу та її протиріччя.

16.Робоча сила як товар. Споживна вартість і вартість товару робоча сила.

17.Робочий день та його структура і границі. Необхідна та додаткова праця.

18.Процес створення і зростання вартості у процесі капіталістичного виробництва.

19.Сутність капіталу. Постійний і змінний капітал.

20.Додаткова вартість. Норма і маса додаткової вартості.  

21. Два способи виробництва додаткової вартості. Абсолютна та відносна, надлишкова додаткова вартість.

23.Сутність заробітної плати.

24.Основні форми і системи заробітної плати.

25.Номінальна та реальна заробітна плата.

26.Зміст і типи відтворення. Просте та розширене відтворення індивідуального капіталу.

27.Нагромадження капіталу.

28.Технічна, вартісна та органічна будова капіталу.

29.Нагромадження капіталу і утворення промислової армії зайнятих. Основні форми безробіття.

30.Процес централізації та концентрації.

31.Кругооборот капіталу і його 3 стадії.  

32. Фізичне і моральне зношення основного капіталу. Амортизація.

33.Час обороту капіталу і складові частини.

34.Вартість та витрати виробництва.

35.Сутність прибутку. Маса і норма прибутку. Фактори, які визначають норму прибутку.

36.Внутрішньогалузева конкуренція та утворення ринкової вартості.

37.Утворення ціни виробництва.

38.Міжгалузева конкуренція та утворення середньої норми прибутку.

39.Закон тенденції норми прибутку до зниження та протидіючі фактори.

40.Торговий капітал. Сутність та особливості.

42.Позичковий капітал: сутність, джерела та особливості.

43.Позичковий процент. Норма позичкового проценту: сутність, джерело, норма, тенденція.

44.Банки, їх роль, функції та операції. Види банків. Банківський прибуток.

45.Кредит, його сутність і форми.

46.Акціонерний капітал.

47.Акції, їх види. Курс акцій.

48.Земельна рента та її особливості. Рента і орендна плата.

49. Рента та орендна плата. Ціна землі та її динаміка.

50.Диференційна рента 1і 2.

51. Монополія на землю як об'єкт капіталістичного господарювання і диференційна рента.

53.Відтворення індивідуального та суспільного капіталу.

54.Річний продукт суспільства і його вартісна та натурально-речова форми.

55.Просте відтворення суспільного капіталу. Умови реалізації.

56.Розширене відтворення. Умови реалізації при розширеному відтворенні.

57.Національний доход та фактори його зростання.

58.Виробництво, розподіл і перерозподіл національного доходу.

59.Циклічний характер відтворення в ринковій економіці.

60. Економічні кризи. Матеріальна причина періодичності.

61.Концентрація і централізація виробництва та капіталу.

62.Сутність і форми монополістичних об’єднань.

63.Фінансовий капітал.

64.Міграція капіталу: сутність, можливість, необхідність, основні форми, наслідки.


Нові надходження

Всього підручників:

292