Матеріальне виробництво

46.Акціонерний капітал.

Поява акціонерних товариств була об’єктивно обумовлена розвитком продуктивних сил. Справа у тому, що окремим капіталістам не під силу будівництво об’єктів, в яких виникла гостра необхідність по мірі розвитку науково-технічного прогресу, – залізниць, каналів, портів, крупних  підприємств з дорогим, сучасним обладнанням. Не міг вирішити цю проблему і банківський кредит, що обмежений розмірами індивідуальних капіталів позичальників і строками, котрі найчастіше недостатні для окупності крупних інвестиційних проектів. Акціонерні товариства стали тією формою централізації індивідуальних капіталів, що подолала межі банківського кредиту і забезпечила розвиток продуктивних сил на основі крупних конкурентоспроможних підприємств. Акціонерне товариство-це підприємство, що об’єднує багато індивідуальних капіталів і особистих заощаджень громадян за допомогою випуску і продажу акцій. Капітал, що формується на основі продажу акцій, є колективною власністю акціонерного товариства, а не окремих його членів. Вищим органом акціонерного товариства є загальні збори акціонерів, на яких обирають правління товариства, визначають основні напрямки розвитку фірми, вирішують питання про розподіл прибутку і т.д. Ступінь впливу окремих акціонерів на хід справ в акціонерному товаристві залежить від кількості акцій, що їм належать та дають право голосу. Фактично товариством керує власник контрольного пакету акцій. Види акцій:1.Прості  - акції, що надають право участі в управлінні акціонерним товариством (право голосу) і приносять дивіденди за рахунок прибутку, який залишився після виплат по привілейованим акціям. 2. Привілейовані - акції, що дають їхньому власнику право на першочергове отримання дивіденду, котрий відраховується від чистого прибутку фірми у вигляді фіксованого проценту до номінальної вартості акції, на пріоритетну участь в розподілі майна акціонерного товариства у випадку його ліквідації. 3.Іменні - акції, відомості про які фіксуються в книзі реєстрації акцій.4.Акції на пред’явника – акції, що належать їхньому фактичному власнику і не закріплюються за конкретним суб’єктом. Курс акції-це капіталізований дивіденд, який у середньому дорівнює такій сумі грошового капіталу, котра, якщо віддати її у позику, принесе доход (у формі позичкового проценту), який дорівнює дивіденду, що отримують по акції. Засновницький прибуток-це різниця між сумою продажних цін акцій і вартістю реально функціонуючого капіталу акціонерного товариства. Україні важливо в ході реформ, приватизації власності, зробити ставку на акціонер. товариства для забезпечення розвитку пріоритетних, високотехнологічних, конкурентоспроможних галузей національної економіки. Проблеми:1.з низьким рівнем ефективності приватизації – її здійснення не забезпечило формування відповідального господаря, якій був би зацікавлений в інвестиційній діяльності, прискореному оновленні виробництва, його реальному оздоровленні; 2.з формами, в яких вона проходить в нашій країні, що відображає недоступність пересічним громадянам найбільш вигідних об’єктів власності; 3.з обманом з боку ряду довірчих товариств і страхових компаній, які відібрали у багатьох людей їхні скромні заощадження; 4.з невиплатою багатьма акціонерними компаніями дивідендів; 5.з серйозними перепонами для залучення в українську економіку нових вітчизняних та іноземних інвесторів із-за нестабільності нашого законодавства, що регулює підприємницьку діяльність; зростання корупції та злочинності в економіці.

Змiст

1.Матеріальне виробництво як основна умова існування та розвитку людини та суспільства.

2. Процес праці та його прості моменти.

3. Спосіб виробництва: продуктивні сили та виробничі відносини. Засоби виробництва

4.Економічні закони та їх об’єктивний характер.

5.Визначення предмета політичної економії. Функції політичної економії.

6.Товарне виробництво: причини виникнення і основні риси.

7.Просте і капіталістичне товарне виробництво: загальні риси та відмінності.

8.Товар та його властивості: споживна вартість і вартість.

9.Подвійний характер праці, втіленої в товарі.

10.Величина вартості. Індивідуальний та суспільно-необхідний робочий час.

11.Продуктивна сила праці та інтенсивність праці, їх вплив на величину вартості.

12.Форма вартості та її історичний розвиток. Виникнення грошей.  

13.Сутність і функції грошей.

14.Закон вартості. Функції закону вартості.

15.Перетворення грошей у капітал. Загальна формула капіталу та її протиріччя.

16.Робоча сила як товар. Споживна вартість і вартість товару робоча сила.

17.Робочий день та його структура і границі. Необхідна та додаткова праця.

18.Процес створення і зростання вартості у процесі капіталістичного виробництва.

19.Сутність капіталу. Постійний і змінний капітал.

20.Додаткова вартість. Норма і маса додаткової вартості.  

21. Два способи виробництва додаткової вартості. Абсолютна та відносна, надлишкова додаткова вартість.

23.Сутність заробітної плати.

24.Основні форми і системи заробітної плати.

25.Номінальна та реальна заробітна плата.

26.Зміст і типи відтворення. Просте та розширене відтворення індивідуального капіталу.

27.Нагромадження капіталу.

28.Технічна, вартісна та органічна будова капіталу.

29.Нагромадження капіталу і утворення промислової армії зайнятих. Основні форми безробіття.

30.Процес централізації та концентрації.

31.Кругооборот капіталу і його 3 стадії.  

32. Фізичне і моральне зношення основного капіталу. Амортизація.

33.Час обороту капіталу і складові частини.

34.Вартість та витрати виробництва.

35.Сутність прибутку. Маса і норма прибутку. Фактори, які визначають норму прибутку.

36.Внутрішньогалузева конкуренція та утворення ринкової вартості.

37.Утворення ціни виробництва.

38.Міжгалузева конкуренція та утворення середньої норми прибутку.

39.Закон тенденції норми прибутку до зниження та протидіючі фактори.

40.Торговий капітал. Сутність та особливості.

42.Позичковий капітал: сутність, джерела та особливості.

43.Позичковий процент. Норма позичкового проценту: сутність, джерело, норма, тенденція.

44.Банки, їх роль, функції та операції. Види банків. Банківський прибуток.

45.Кредит, його сутність і форми.

46.Акціонерний капітал.

47.Акції, їх види. Курс акцій.

48.Земельна рента та її особливості. Рента і орендна плата.

49. Рента та орендна плата. Ціна землі та її динаміка.

50.Диференційна рента 1і 2.

51. Монополія на землю як об'єкт капіталістичного господарювання і диференційна рента.

53.Відтворення індивідуального та суспільного капіталу.

54.Річний продукт суспільства і його вартісна та натурально-речова форми.

55.Просте відтворення суспільного капіталу. Умови реалізації.

56.Розширене відтворення. Умови реалізації при розширеному відтворенні.

57.Національний доход та фактори його зростання.

58.Виробництво, розподіл і перерозподіл національного доходу.

59.Циклічний характер відтворення в ринковій економіці.

60. Економічні кризи. Матеріальна причина періодичності.

61.Концентрація і централізація виробництва та капіталу.

62.Сутність і форми монополістичних об’єднань.

63.Фінансовий капітал.

64.Міграція капіталу: сутність, можливість, необхідність, основні форми, наслідки.


Нові надходження

Всього підручників:

292