Матеріальне виробництво

44.Банки, їх роль, функції та операції. Види банків. Банківський прибуток.

Банк – це кредитно-фінансова установа, фінансовий посередник, що організує і здійснює рух позичкового капіталу, приймає депозити від одних індивідів та фірм і передає їх у борг іншим. Функції: 1) перетворюють грошову форму промислового і торговельного капіталів у позичкову форму; 2) акумулюють доходи різних верств населення і перетворюють їх у позичковий капітал; 3) виступають посередниками у передачі позичкових капіталів функціонуючим капіталістам; 4) створюють додаткові купівельні та платіжні засоби і перетворюють їх у капітал (випуск банкнотів, банкнот – це вексель на банкіра, за яким пред’явник у будь-який час може отримати гроші і яким банкір замінює приватні векселі; банкнот без обмежень може обмінюватись на реальні гроші, тому він починає замінювати їх в товарному обороті, банк може віддати банкноти у позику, перетворивши їх у позичковий капітал; інша форма створення додаткових засобів обігу – впровадження депозитів, які дозволяють клієнтам в межах позики розплачуватись чеками). Банки здійснюють пасивні і активні операції. Пасивні операції – утворення банківських ресурсів. Банки збирають в суспільстві вільні гроші – функціонуючих капіталістів, рантьє, заощадження найманих робітників та пенсіонерів + власний капітал банків. Активні операції – розміщення банківських ресурсів. Основні операції комерційних банків:1.Залучення і розміщення грошових вкладів та кредитів. 2.Розрахункове та касове обслуговування клієнтів. 3.Операції з цінними паперами. 4.Видавання поручительств, гарантій та інших зобов’язань. 5.Факторингові операції (факторингова компанія, фірма-фактор, спеціалізується на торгових боргах, управляє боргами, викуповує їх, надає кредити під дебіторську заборгованість; послуги фактора 0,7 – 2% купівельної вартості боргів клієнта). 6.Лізинг (строкове, цільове та платне користування майном: лізингодавець передає лізингоодержувачу рухоме та нерухоме майно, тобто будівлі, машини, обладнання, транспортні засоби, офісне обладнання…). 7.Довірчі операції. 8.Надання консультаційних послуг. Залежно від характеру виконуваних функцій капіталістичні банки бувають: 1)комерційні (займаються кредитуванням промисловості і торгівлі); 2)емісійні (займаються випуском банкнотів - Нац.банк України); 3) банки специфічного призначення, такі як іпотечні, зовнішньоторговельні і сільськогосподарські банки. За свою діяльність банки отримують прибуток. Розрізняють валовий і чистий прибуток банку. Валовий банківський прибуток - це різниця між сумами стягуваних і виплачуваних банком відсотків. Чистий прибуток банку дорівнює його валовому прибутку мінус витрати по веденню операцій.                       

Змiст

1.Матеріальне виробництво як основна умова існування та розвитку людини та суспільства.

2. Процес праці та його прості моменти.

3. Спосіб виробництва: продуктивні сили та виробничі відносини. Засоби виробництва

4.Економічні закони та їх об’єктивний характер.

5.Визначення предмета політичної економії. Функції політичної економії.

6.Товарне виробництво: причини виникнення і основні риси.

7.Просте і капіталістичне товарне виробництво: загальні риси та відмінності.

8.Товар та його властивості: споживна вартість і вартість.

9.Подвійний характер праці, втіленої в товарі.

10.Величина вартості. Індивідуальний та суспільно-необхідний робочий час.

11.Продуктивна сила праці та інтенсивність праці, їх вплив на величину вартості.

12.Форма вартості та її історичний розвиток. Виникнення грошей.  

13.Сутність і функції грошей.

14.Закон вартості. Функції закону вартості.

15.Перетворення грошей у капітал. Загальна формула капіталу та її протиріччя.

16.Робоча сила як товар. Споживна вартість і вартість товару робоча сила.

17.Робочий день та його структура і границі. Необхідна та додаткова праця.

18.Процес створення і зростання вартості у процесі капіталістичного виробництва.

19.Сутність капіталу. Постійний і змінний капітал.

20.Додаткова вартість. Норма і маса додаткової вартості.  

21. Два способи виробництва додаткової вартості. Абсолютна та відносна, надлишкова додаткова вартість.

23.Сутність заробітної плати.

24.Основні форми і системи заробітної плати.

25.Номінальна та реальна заробітна плата.

26.Зміст і типи відтворення. Просте та розширене відтворення індивідуального капіталу.

27.Нагромадження капіталу.

28.Технічна, вартісна та органічна будова капіталу.

29.Нагромадження капіталу і утворення промислової армії зайнятих. Основні форми безробіття.

30.Процес централізації та концентрації.

31.Кругооборот капіталу і його 3 стадії.  

32. Фізичне і моральне зношення основного капіталу. Амортизація.

33.Час обороту капіталу і складові частини.

34.Вартість та витрати виробництва.

35.Сутність прибутку. Маса і норма прибутку. Фактори, які визначають норму прибутку.

36.Внутрішньогалузева конкуренція та утворення ринкової вартості.

37.Утворення ціни виробництва.

38.Міжгалузева конкуренція та утворення середньої норми прибутку.

39.Закон тенденції норми прибутку до зниження та протидіючі фактори.

40.Торговий капітал. Сутність та особливості.

42.Позичковий капітал: сутність, джерела та особливості.

43.Позичковий процент. Норма позичкового проценту: сутність, джерело, норма, тенденція.

44.Банки, їх роль, функції та операції. Види банків. Банківський прибуток.

45.Кредит, його сутність і форми.

46.Акціонерний капітал.

47.Акції, їх види. Курс акцій.

48.Земельна рента та її особливості. Рента і орендна плата.

49. Рента та орендна плата. Ціна землі та її динаміка.

50.Диференційна рента 1і 2.

51. Монополія на землю як об'єкт капіталістичного господарювання і диференційна рента.

53.Відтворення індивідуального та суспільного капіталу.

54.Річний продукт суспільства і його вартісна та натурально-речова форми.

55.Просте відтворення суспільного капіталу. Умови реалізації.

56.Розширене відтворення. Умови реалізації при розширеному відтворенні.

57.Національний доход та фактори його зростання.

58.Виробництво, розподіл і перерозподіл національного доходу.

59.Циклічний характер відтворення в ринковій економіці.

60. Економічні кризи. Матеріальна причина періодичності.

61.Концентрація і централізація виробництва та капіталу.

62.Сутність і форми монополістичних об’єднань.

63.Фінансовий капітал.

64.Міграція капіталу: сутність, можливість, необхідність, основні форми, наслідки.


Нові надходження

Всього підручників:

292