Матеріальне виробництво

42.Позичковий капітал: сутність, джерела та особливості.

Позичковий капітал – це відокремлена частина промислового капіталу, капітал-власність, що виступає в якості своєрідного товару, який має специфічну форму руху Г- Г',  і дозволяє його власнику отримувати у вигляді проценту частину середнього прибутку. Історичним попередником позичкового капіталу при капіталізмі був лихварський капітал, який панував в докапіталістичних способах виробництва. Лихварські позики, головним чином, надавалися крупним землевласникам, рабовласникам і феодалам, які їх використовували для купівлі предметів розкоші, будівництва палаців, організації бенкетів і розважальних заходів і т.п.. Селяни і ремісники також використовували позикові грошові кошти при сплаті податків, ренти, покупках товарів першої необхідності. Капіталістичне виробництво створює умови для знищення монополії лихваря. Так, торговці і промисловці, з одного боку, пред'являють попит на грошовий капітал, а з іншого — самі його виносять на грошовий ринок. Банки, в свою чергу, мобілізують грошові доходи і заощадження всіх верств населення і надають їх в позику. Кредитна система покриває попит на грошовому ринку при мінімальному позичковому відсотку. Всі ці обставини забезпечують функціонування і розвиток позичкового капіталу. Особливості:1.Позичковий капітал виступає в якості товару особливого роду. Споживна вартість позичкового капіталу як товару полягає в здатності приносити додаткову вартість. В процесі споживання цього товару його споживна вартість не тільки не зникає, але й, навпаки, зростає – гроші, що функціонують як капітал, приносять додаткові гроші. Покупець – позичальник позичкового капіталу не стає його власником, він не оплачує його вартість, а платить за користування ним. Процент як ціна позичкового капіталу – ірраціональний вираз, тому позичковий капітал як товар має двоїсту вартість: по-перше, він має вартість (позичковий капітал – гроші, отже вони мають вартість); по-друге, він має ціну, що якісно відрізняється від вартості. 2.Позичковий капітал має специфічну форму руху Г- Г'. Промисловий капітал приймає та скидає 3 функціональні форми: грошову, продуктивну і товарну. Торговий капітал приймає та скидає 2 форми – грошову і товарну. Позичковий капітал, з точки зору кредитора, представляється як капітал, що постійно знаходиться в грошовій формі: Г- Г' – це ірраціональна форма дійсного руху позичкового капіталу. В дійсності позичковий капітал проходить більш довгий шлях кругообороту, потрапляючи до рук промислових або торгових капіталістів.

Змiст

1.Матеріальне виробництво як основна умова існування та розвитку людини та суспільства.

2. Процес праці та його прості моменти.

3. Спосіб виробництва: продуктивні сили та виробничі відносини. Засоби виробництва

4.Економічні закони та їх об’єктивний характер.

5.Визначення предмета політичної економії. Функції політичної економії.

6.Товарне виробництво: причини виникнення і основні риси.

7.Просте і капіталістичне товарне виробництво: загальні риси та відмінності.

8.Товар та його властивості: споживна вартість і вартість.

9.Подвійний характер праці, втіленої в товарі.

10.Величина вартості. Індивідуальний та суспільно-необхідний робочий час.

11.Продуктивна сила праці та інтенсивність праці, їх вплив на величину вартості.

12.Форма вартості та її історичний розвиток. Виникнення грошей.  

13.Сутність і функції грошей.

14.Закон вартості. Функції закону вартості.

15.Перетворення грошей у капітал. Загальна формула капіталу та її протиріччя.

16.Робоча сила як товар. Споживна вартість і вартість товару робоча сила.

17.Робочий день та його структура і границі. Необхідна та додаткова праця.

18.Процес створення і зростання вартості у процесі капіталістичного виробництва.

19.Сутність капіталу. Постійний і змінний капітал.

20.Додаткова вартість. Норма і маса додаткової вартості.  

21. Два способи виробництва додаткової вартості. Абсолютна та відносна, надлишкова додаткова вартість.

23.Сутність заробітної плати.

24.Основні форми і системи заробітної плати.

25.Номінальна та реальна заробітна плата.

26.Зміст і типи відтворення. Просте та розширене відтворення індивідуального капіталу.

27.Нагромадження капіталу.

28.Технічна, вартісна та органічна будова капіталу.

29.Нагромадження капіталу і утворення промислової армії зайнятих. Основні форми безробіття.

30.Процес централізації та концентрації.

31.Кругооборот капіталу і його 3 стадії.  

32. Фізичне і моральне зношення основного капіталу. Амортизація.

33.Час обороту капіталу і складові частини.

34.Вартість та витрати виробництва.

35.Сутність прибутку. Маса і норма прибутку. Фактори, які визначають норму прибутку.

36.Внутрішньогалузева конкуренція та утворення ринкової вартості.

37.Утворення ціни виробництва.

38.Міжгалузева конкуренція та утворення середньої норми прибутку.

39.Закон тенденції норми прибутку до зниження та протидіючі фактори.

40.Торговий капітал. Сутність та особливості.

42.Позичковий капітал: сутність, джерела та особливості.

43.Позичковий процент. Норма позичкового проценту: сутність, джерело, норма, тенденція.

44.Банки, їх роль, функції та операції. Види банків. Банківський прибуток.

45.Кредит, його сутність і форми.

46.Акціонерний капітал.

47.Акції, їх види. Курс акцій.

48.Земельна рента та її особливості. Рента і орендна плата.

49. Рента та орендна плата. Ціна землі та її динаміка.

50.Диференційна рента 1і 2.

51. Монополія на землю як об'єкт капіталістичного господарювання і диференційна рента.

53.Відтворення індивідуального та суспільного капіталу.

54.Річний продукт суспільства і його вартісна та натурально-речова форми.

55.Просте відтворення суспільного капіталу. Умови реалізації.

56.Розширене відтворення. Умови реалізації при розширеному відтворенні.

57.Національний доход та фактори його зростання.

58.Виробництво, розподіл і перерозподіл національного доходу.

59.Циклічний характер відтворення в ринковій економіці.

60. Економічні кризи. Матеріальна причина періодичності.

61.Концентрація і централізація виробництва та капіталу.

62.Сутність і форми монополістичних об’єднань.

63.Фінансовий капітал.

64.Міграція капіталу: сутність, можливість, необхідність, основні форми, наслідки.


Нові надходження

Всього підручників:

292