Матеріальне виробництво

36.Внутрішньогалузева конкуренція та утворення ринкової вартості.

В основі внутрішньогалузевої та міжгалузевої конкуренції лежить різна органічна будова капіталу, в першому випадку мова йде про різну органічну будову капіталу в межах однієї галузі, в другому випадку – між різними галузями. У цьому зв’язку існує різниця і  в швидкості оборотів окремих капіталів. Внутрішньогалузева конкуренція приводить до формування ринкової вартості товару. Ринкова вартість товару створюється у виробництві, а проявляється, реалізується в обігу, її форма прояву – ринкова ціна. В галузі функціонують капітали з різною органічною будовою, що забезпечує різні рівні продуктивності труда найманих робітників. Капітали, що використовують більш досконалу техніку і технологію знижують індивідуальну вартість товарів по відношенню до ринкової вартості, що приносить їм надлишкову додаткову вартість у формі додаткового прибутку. Інші капіталісти теж прагнуть додаткового прибутку, для чого підвищують технічний рівень виробництва, що викликає зростання органічної будови капіталу як індивідуального так і капіталу в галузі в цілому. Ринкова вартість товару визначається кількістю суспільно необхідних затрат абстрактного труда на виробництво товару, тобто відповідних затратам труда на тих підприємствах, що виробляють найбільшу частку продукції певного виду при суспільно нормальних умовах (як правило, середніх). Для того, щоб товар можна було продати по його ринковій вартості, тобто у відповідності з СНЗТ, вся кількість суспільного труда, який був витрачений на виробництво всієї маси товарів цього виду, повинна відповідати величині суспільної потреби в них, тобто платоспроможній потребі (потребі, що забезпечена грошима). У протилежному випадку товари будуть продані або нижче їх ринкової вартості (якщо їх занадто багато), або вище (якщо їх мало).

Змiст

1.Матеріальне виробництво як основна умова існування та розвитку людини та суспільства.

2. Процес праці та його прості моменти.

3. Спосіб виробництва: продуктивні сили та виробничі відносини. Засоби виробництва

4.Економічні закони та їх об’єктивний характер.

5.Визначення предмета політичної економії. Функції політичної економії.

6.Товарне виробництво: причини виникнення і основні риси.

7.Просте і капіталістичне товарне виробництво: загальні риси та відмінності.

8.Товар та його властивості: споживна вартість і вартість.

9.Подвійний характер праці, втіленої в товарі.

10.Величина вартості. Індивідуальний та суспільно-необхідний робочий час.

11.Продуктивна сила праці та інтенсивність праці, їх вплив на величину вартості.

12.Форма вартості та її історичний розвиток. Виникнення грошей.  

13.Сутність і функції грошей.

14.Закон вартості. Функції закону вартості.

15.Перетворення грошей у капітал. Загальна формула капіталу та її протиріччя.

16.Робоча сила як товар. Споживна вартість і вартість товару робоча сила.

17.Робочий день та його структура і границі. Необхідна та додаткова праця.

18.Процес створення і зростання вартості у процесі капіталістичного виробництва.

19.Сутність капіталу. Постійний і змінний капітал.

20.Додаткова вартість. Норма і маса додаткової вартості.  

21. Два способи виробництва додаткової вартості. Абсолютна та відносна, надлишкова додаткова вартість.

23.Сутність заробітної плати.

24.Основні форми і системи заробітної плати.

25.Номінальна та реальна заробітна плата.

26.Зміст і типи відтворення. Просте та розширене відтворення індивідуального капіталу.

27.Нагромадження капіталу.

28.Технічна, вартісна та органічна будова капіталу.

29.Нагромадження капіталу і утворення промислової армії зайнятих. Основні форми безробіття.

30.Процес централізації та концентрації.

31.Кругооборот капіталу і його 3 стадії.  

32. Фізичне і моральне зношення основного капіталу. Амортизація.

33.Час обороту капіталу і складові частини.

34.Вартість та витрати виробництва.

35.Сутність прибутку. Маса і норма прибутку. Фактори, які визначають норму прибутку.

36.Внутрішньогалузева конкуренція та утворення ринкової вартості.

37.Утворення ціни виробництва.

38.Міжгалузева конкуренція та утворення середньої норми прибутку.

39.Закон тенденції норми прибутку до зниження та протидіючі фактори.

40.Торговий капітал. Сутність та особливості.

42.Позичковий капітал: сутність, джерела та особливості.

43.Позичковий процент. Норма позичкового проценту: сутність, джерело, норма, тенденція.

44.Банки, їх роль, функції та операції. Види банків. Банківський прибуток.

45.Кредит, його сутність і форми.

46.Акціонерний капітал.

47.Акції, їх види. Курс акцій.

48.Земельна рента та її особливості. Рента і орендна плата.

49. Рента та орендна плата. Ціна землі та її динаміка.

50.Диференційна рента 1і 2.

51. Монополія на землю як об'єкт капіталістичного господарювання і диференційна рента.

53.Відтворення індивідуального та суспільного капіталу.

54.Річний продукт суспільства і його вартісна та натурально-речова форми.

55.Просте відтворення суспільного капіталу. Умови реалізації.

56.Розширене відтворення. Умови реалізації при розширеному відтворенні.

57.Національний доход та фактори його зростання.

58.Виробництво, розподіл і перерозподіл національного доходу.

59.Циклічний характер відтворення в ринковій економіці.

60. Економічні кризи. Матеріальна причина періодичності.

61.Концентрація і централізація виробництва та капіталу.

62.Сутність і форми монополістичних об’єднань.

63.Фінансовий капітал.

64.Міграція капіталу: сутність, можливість, необхідність, основні форми, наслідки.


Нові надходження

Всього підручників:

292