Матеріальне виробництво

35.Сутність прибутку. Маса і норма прибутку. Фактори, які визначають норму прибутку.

Прибуток – це перетворена форма додаткової вартості. Сутність перетворення полягає в тому, що у формі прибутку додаткова вартість виступає не як результат функціонування змінного капіталу, а як результат функціонування всього капіталу, причому не тільки у сфері виробництва, але й у сфері обігу. Хоча прибуток кількісно може дорівнювати додатковій вартості, але вона відрізняється від неї якісно, бо в ній замасковано, скрито походження додаткової вартості як результату відношення труда і капіталу. Норма прибутку – перетворена форма норми додаткової вартості і відрізняється від неї якісно і кількісно. p'=m/C+V*100%. Норма прибутку показує ступінь дохідності капіталістичного підприємства, ступінь зростання авансованого капіталу. Норма прибутку завжди менша за норму додаткової вартості. Фактори, що визначають норму прибутку: 1.Норма прибутку залежить від норми додаткової вартості, тобто від ступеню експлуатації найманих робітників: чим вища m', тим при незмінності інших умов буде більша p'. 2.Швидкість обороту капіталу. Чим швидше обертається капітал, тим при інших рівних умовах, буде більша величина діючого змінного капіталу та додаткової вартості. Прямо пропорційно змінюється і норма прибутку. 3.Органічна будова капіталу. При незмінності інших умов норма прибутку знаходиться у зворотному зв’язку з органічною будовою капіталу. 4.Економія у використанні постійного капіталу. Економія на постійному капіталі здійснюється або шляхом розвитку продуктивності праці в галузях, де виробляють засоби виробництва (здешевлення елементів постійного капіталу), або шляхом раціонального використання постійного капіталу.

Змiст

1.Матеріальне виробництво як основна умова існування та розвитку людини та суспільства.

2. Процес праці та його прості моменти.

3. Спосіб виробництва: продуктивні сили та виробничі відносини. Засоби виробництва

4.Економічні закони та їх об’єктивний характер.

5.Визначення предмета політичної економії. Функції політичної економії.

6.Товарне виробництво: причини виникнення і основні риси.

7.Просте і капіталістичне товарне виробництво: загальні риси та відмінності.

8.Товар та його властивості: споживна вартість і вартість.

9.Подвійний характер праці, втіленої в товарі.

10.Величина вартості. Індивідуальний та суспільно-необхідний робочий час.

11.Продуктивна сила праці та інтенсивність праці, їх вплив на величину вартості.

12.Форма вартості та її історичний розвиток. Виникнення грошей.  

13.Сутність і функції грошей.

14.Закон вартості. Функції закону вартості.

15.Перетворення грошей у капітал. Загальна формула капіталу та її протиріччя.

16.Робоча сила як товар. Споживна вартість і вартість товару робоча сила.

17.Робочий день та його структура і границі. Необхідна та додаткова праця.

18.Процес створення і зростання вартості у процесі капіталістичного виробництва.

19.Сутність капіталу. Постійний і змінний капітал.

20.Додаткова вартість. Норма і маса додаткової вартості.  

21. Два способи виробництва додаткової вартості. Абсолютна та відносна, надлишкова додаткова вартість.

23.Сутність заробітної плати.

24.Основні форми і системи заробітної плати.

25.Номінальна та реальна заробітна плата.

26.Зміст і типи відтворення. Просте та розширене відтворення індивідуального капіталу.

27.Нагромадження капіталу.

28.Технічна, вартісна та органічна будова капіталу.

29.Нагромадження капіталу і утворення промислової армії зайнятих. Основні форми безробіття.

30.Процес централізації та концентрації.

31.Кругооборот капіталу і його 3 стадії.  

32. Фізичне і моральне зношення основного капіталу. Амортизація.

33.Час обороту капіталу і складові частини.

34.Вартість та витрати виробництва.

35.Сутність прибутку. Маса і норма прибутку. Фактори, які визначають норму прибутку.

36.Внутрішньогалузева конкуренція та утворення ринкової вартості.

37.Утворення ціни виробництва.

38.Міжгалузева конкуренція та утворення середньої норми прибутку.

39.Закон тенденції норми прибутку до зниження та протидіючі фактори.

40.Торговий капітал. Сутність та особливості.

42.Позичковий капітал: сутність, джерела та особливості.

43.Позичковий процент. Норма позичкового проценту: сутність, джерело, норма, тенденція.

44.Банки, їх роль, функції та операції. Види банків. Банківський прибуток.

45.Кредит, його сутність і форми.

46.Акціонерний капітал.

47.Акції, їх види. Курс акцій.

48.Земельна рента та її особливості. Рента і орендна плата.

49. Рента та орендна плата. Ціна землі та її динаміка.

50.Диференційна рента 1і 2.

51. Монополія на землю як об'єкт капіталістичного господарювання і диференційна рента.

53.Відтворення індивідуального та суспільного капіталу.

54.Річний продукт суспільства і його вартісна та натурально-речова форми.

55.Просте відтворення суспільного капіталу. Умови реалізації.

56.Розширене відтворення. Умови реалізації при розширеному відтворенні.

57.Національний доход та фактори його зростання.

58.Виробництво, розподіл і перерозподіл національного доходу.

59.Циклічний характер відтворення в ринковій економіці.

60. Економічні кризи. Матеріальна причина періодичності.

61.Концентрація і централізація виробництва та капіталу.

62.Сутність і форми монополістичних об’єднань.

63.Фінансовий капітал.

64.Міграція капіталу: сутність, можливість, необхідність, основні форми, наслідки.


Нові надходження

Всього підручників:

292