Матеріальне виробництво

34.Вартість та витрати виробництва.

Вартість товару – це витрати суспільства, вони показують, скільки коштує виробництво товару суспільству – це витрати праці. Вартість кожного товару, що був вироблений у капіталістичній системі, має такі складові елементи:Т = С + (V + m); С – вартість спожитих засобів виробництва (спожитий постійний капітал);V – еквівалент вартості робочої сили, частина знову створеної вартості, що дорівнює по величині змінному капіталу, який був авансований на купівлю робочої сили; m  - додаткова вартість. Капіталістичні витрати виробництва-перетворена форма частини вартості товару. Сутність перетворення в даному випадку: частина вартості товару, що складається з витрат минулої праці (С) і витрат живої оплаченої праці (V) представляються як витрати капіталу. Оскільки капіталіст на виробництво товару свій труд не витрачає, а витрачає капітал, остільки для нього вартість товару вимірюється не витратами труда, а витратами капіталу (С + V). Саме вони складають для капіталіста витрати виробництва товару, тобто капіталістичні витрати виробництва. То, чого коштує товар суспільству і то, чого коштує товар капіталісту – це різні поняття і різні величини. Вплив: 1.Капіталіст витрачає на виробництво товару свій капітал, а не свій труд. У цьому їх значенні витрати виробництва – специфічна категорія капіталістичного способу виробництва. У простому товарному виробництві власник засобів виробництва сам же створює товари, його витрати визначаються витратами труда, тому нема відокремлення витрат виробництва від вартості. 2.Капіталістичні витрати виробництва визначають ту частину товарної вартості, яка знову має бути авансована для купівлі факторів виробництва, має прийняти форму продуктивного капіталу з метою відновлення виробництва. 3.Відокремлення капіталістичних витрат виробництва в особливу категорію, яка відмінна від вартості товару, означає, що капіталісти можуть реалізувати товари по цінам, які нижчі за вартість цих товарів, і отримати доход, важливо тільки щоб ціна була вище капіталістичних витрат виробництва

Змiст

1.Матеріальне виробництво як основна умова існування та розвитку людини та суспільства.

2. Процес праці та його прості моменти.

3. Спосіб виробництва: продуктивні сили та виробничі відносини. Засоби виробництва

4.Економічні закони та їх об’єктивний характер.

5.Визначення предмета політичної економії. Функції політичної економії.

6.Товарне виробництво: причини виникнення і основні риси.

7.Просте і капіталістичне товарне виробництво: загальні риси та відмінності.

8.Товар та його властивості: споживна вартість і вартість.

9.Подвійний характер праці, втіленої в товарі.

10.Величина вартості. Індивідуальний та суспільно-необхідний робочий час.

11.Продуктивна сила праці та інтенсивність праці, їх вплив на величину вартості.

12.Форма вартості та її історичний розвиток. Виникнення грошей.  

13.Сутність і функції грошей.

14.Закон вартості. Функції закону вартості.

15.Перетворення грошей у капітал. Загальна формула капіталу та її протиріччя.

16.Робоча сила як товар. Споживна вартість і вартість товару робоча сила.

17.Робочий день та його структура і границі. Необхідна та додаткова праця.

18.Процес створення і зростання вартості у процесі капіталістичного виробництва.

19.Сутність капіталу. Постійний і змінний капітал.

20.Додаткова вартість. Норма і маса додаткової вартості.  

21. Два способи виробництва додаткової вартості. Абсолютна та відносна, надлишкова додаткова вартість.

23.Сутність заробітної плати.

24.Основні форми і системи заробітної плати.

25.Номінальна та реальна заробітна плата.

26.Зміст і типи відтворення. Просте та розширене відтворення індивідуального капіталу.

27.Нагромадження капіталу.

28.Технічна, вартісна та органічна будова капіталу.

29.Нагромадження капіталу і утворення промислової армії зайнятих. Основні форми безробіття.

30.Процес централізації та концентрації.

31.Кругооборот капіталу і його 3 стадії.  

32. Фізичне і моральне зношення основного капіталу. Амортизація.

33.Час обороту капіталу і складові частини.

34.Вартість та витрати виробництва.

35.Сутність прибутку. Маса і норма прибутку. Фактори, які визначають норму прибутку.

36.Внутрішньогалузева конкуренція та утворення ринкової вартості.

37.Утворення ціни виробництва.

38.Міжгалузева конкуренція та утворення середньої норми прибутку.

39.Закон тенденції норми прибутку до зниження та протидіючі фактори.

40.Торговий капітал. Сутність та особливості.

42.Позичковий капітал: сутність, джерела та особливості.

43.Позичковий процент. Норма позичкового проценту: сутність, джерело, норма, тенденція.

44.Банки, їх роль, функції та операції. Види банків. Банківський прибуток.

45.Кредит, його сутність і форми.

46.Акціонерний капітал.

47.Акції, їх види. Курс акцій.

48.Земельна рента та її особливості. Рента і орендна плата.

49. Рента та орендна плата. Ціна землі та її динаміка.

50.Диференційна рента 1і 2.

51. Монополія на землю як об'єкт капіталістичного господарювання і диференційна рента.

53.Відтворення індивідуального та суспільного капіталу.

54.Річний продукт суспільства і його вартісна та натурально-речова форми.

55.Просте відтворення суспільного капіталу. Умови реалізації.

56.Розширене відтворення. Умови реалізації при розширеному відтворенні.

57.Національний доход та фактори його зростання.

58.Виробництво, розподіл і перерозподіл національного доходу.

59.Циклічний характер відтворення в ринковій економіці.

60. Економічні кризи. Матеріальна причина періодичності.

61.Концентрація і централізація виробництва та капіталу.

62.Сутність і форми монополістичних об’єднань.

63.Фінансовий капітал.

64.Міграція капіталу: сутність, можливість, необхідність, основні форми, наслідки.


Нові надходження

Всього підручників:

292