Матеріальне виробництво

33.Час обороту капіталу і складові частини.

Час обороту капіталу-період, що продовжується з моменту авансування капіталу в грошовій формі і до моменту його повернення в тієї ж формі, але вже збільшеним на величину додаткової вартості. Час обороту капіталу складається з 2-х частин: 1)час виробництва – час, коли капітал знаходиться у сфері виробництва у формі продуктивного капіталу; 2)час обігу – період, коли капітал знаходиться в сфері обігу і виступає у формах грошового та товарного капіталів.Час виробництва складається з таких елементів:1)робочий період – час, протягом якого предмети праці безпосередньо переробляються живим трудом. Тільки в цей час відбувається самозростання вартості. 2)Час впливу сил природи: шумування, скисання. В цей час не створюється ніякої вартості. 3)Час, протягом якого частина засобів виробництва лежить на складах у вигляді запасів, що необхідні для того, щоб забезпечити безперервність процесу виробництва. Капіталіст намагається скоротити час виробництва – впроваджує новинки техніки, технології, організації виробництва, використання каталізаторів, нових сортів рослин та порід тварин. Час обороту складається із часу купівлі та часу продажу. Час купівлі звичайно складає невелику частину часу обігу. Найбільш складний період – час реалізації, тому що тільки ринок в умовах стихійного капіталістичного виробництва показує, в якій мірі обсяг і структура виробництва відповідають обсягу і структурі суспільних потреб. Час обігу тим менше, чим скоріше відбувається транспортування товарів від виробників до споживачів, чим менше товари зберігаються на складі і чим скоріше їх вдається продати. Скороченню часу обігу сприяють: відповідність якостей товару потребам споживачів та вдала його реклама, раціоналізація перевезень, удосконалення транспортних засобів та способів навантаження та розвантаження. Одиниця вимірювання часу обігу капіталу – 1 рік (природній базис – найважливіші продукти землеробства виробляються 1 раз на рік). Число оборотів даного капіталу визначається формулою:n = O/о. де n – число оборотів, О – рік, о – час 1 обороту капіталу. Показник характеризує швидкість обороту капіталу.

Змiст

1.Матеріальне виробництво як основна умова існування та розвитку людини та суспільства.

2. Процес праці та його прості моменти.

3. Спосіб виробництва: продуктивні сили та виробничі відносини. Засоби виробництва

4.Економічні закони та їх об’єктивний характер.

5.Визначення предмета політичної економії. Функції політичної економії.

6.Товарне виробництво: причини виникнення і основні риси.

7.Просте і капіталістичне товарне виробництво: загальні риси та відмінності.

8.Товар та його властивості: споживна вартість і вартість.

9.Подвійний характер праці, втіленої в товарі.

10.Величина вартості. Індивідуальний та суспільно-необхідний робочий час.

11.Продуктивна сила праці та інтенсивність праці, їх вплив на величину вартості.

12.Форма вартості та її історичний розвиток. Виникнення грошей.  

13.Сутність і функції грошей.

14.Закон вартості. Функції закону вартості.

15.Перетворення грошей у капітал. Загальна формула капіталу та її протиріччя.

16.Робоча сила як товар. Споживна вартість і вартість товару робоча сила.

17.Робочий день та його структура і границі. Необхідна та додаткова праця.

18.Процес створення і зростання вартості у процесі капіталістичного виробництва.

19.Сутність капіталу. Постійний і змінний капітал.

20.Додаткова вартість. Норма і маса додаткової вартості.  

21. Два способи виробництва додаткової вартості. Абсолютна та відносна, надлишкова додаткова вартість.

23.Сутність заробітної плати.

24.Основні форми і системи заробітної плати.

25.Номінальна та реальна заробітна плата.

26.Зміст і типи відтворення. Просте та розширене відтворення індивідуального капіталу.

27.Нагромадження капіталу.

28.Технічна, вартісна та органічна будова капіталу.

29.Нагромадження капіталу і утворення промислової армії зайнятих. Основні форми безробіття.

30.Процес централізації та концентрації.

31.Кругооборот капіталу і його 3 стадії.  

32. Фізичне і моральне зношення основного капіталу. Амортизація.

33.Час обороту капіталу і складові частини.

34.Вартість та витрати виробництва.

35.Сутність прибутку. Маса і норма прибутку. Фактори, які визначають норму прибутку.

36.Внутрішньогалузева конкуренція та утворення ринкової вартості.

37.Утворення ціни виробництва.

38.Міжгалузева конкуренція та утворення середньої норми прибутку.

39.Закон тенденції норми прибутку до зниження та протидіючі фактори.

40.Торговий капітал. Сутність та особливості.

42.Позичковий капітал: сутність, джерела та особливості.

43.Позичковий процент. Норма позичкового проценту: сутність, джерело, норма, тенденція.

44.Банки, їх роль, функції та операції. Види банків. Банківський прибуток.

45.Кредит, його сутність і форми.

46.Акціонерний капітал.

47.Акції, їх види. Курс акцій.

48.Земельна рента та її особливості. Рента і орендна плата.

49. Рента та орендна плата. Ціна землі та її динаміка.

50.Диференційна рента 1і 2.

51. Монополія на землю як об'єкт капіталістичного господарювання і диференційна рента.

53.Відтворення індивідуального та суспільного капіталу.

54.Річний продукт суспільства і його вартісна та натурально-речова форми.

55.Просте відтворення суспільного капіталу. Умови реалізації.

56.Розширене відтворення. Умови реалізації при розширеному відтворенні.

57.Національний доход та фактори його зростання.

58.Виробництво, розподіл і перерозподіл національного доходу.

59.Циклічний характер відтворення в ринковій економіці.

60. Економічні кризи. Матеріальна причина періодичності.

61.Концентрація і централізація виробництва та капіталу.

62.Сутність і форми монополістичних об’єднань.

63.Фінансовий капітал.

64.Міграція капіталу: сутність, можливість, необхідність, основні форми, наслідки.


Нові надходження

Всього підручників:

292