Матеріальне виробництво

31.Кругооборот капіталу і його 3 стадії.  

Кругооборот капіталу – це рух самозростаючої вартості, в ході якого капітал приймає та скидає 3 функціональні форми (грошову, продуктивну, товарну) і проходить 3 стадії (обігу, виробництва, обігу). Г – Т: Р.с. і З.в. … П… Т' – Г'. І стадія обігу. На цій стадії капітал скидає грошову форму і приймає продуктивну форму. Функція грошового капіталу – підготовка умов для виробництва додаткової вартості. У зв’язку з тим, що в кожній формі капітал виконує певну функцію, ці форми називають функціональними формами. Функція продуктивного капіталу  – виробництво товару, вартість якого включає в себе додаткову вартість. ІІ стадія виробництва. Капітал припиняє свій рух у сфері обігу і продовжує рух вже у сфері виробництва. На стадії виробництва капітал знаходиться у формі продуктивного капіталу. У процесі капіталістичного виробництва відбувається споживання елементів продуктивного капіталу і створюється капіталістичний товар, тобто товар, який є носієм додаткової вартості. Капітал скидає продуктивну форму і приймає товарну форму (Т' – це капітальна вартість, що зросла на величину додаткової вартості). Т і Т' розрізняються і як споживні вартості і як вартості. Процес виробництва переривається  (…) і подальший рух капіталу відбувається у сфері обігу. ІІІ стадія обігу. Функція товарного капіталу – реалізація додаткової вартості та інших елементів капітальної вартості, що зросла. Це відбувається у наслідок скидання капіталом товарної форми  і прийняття ним грошової форми (Г'), тобто тієї форми, в якій капітал може почати новий кругооборот.  Г' = Г + ΔГ – авансований капітал і народжена ним додаткова вартість. Наявність 3-х форм капіталу, що виконують певні функції у капіталістичному виробництві, обумовлює існування трьох фігур кругообороту промислового капіталу. 1.Кругооборот грошового капіталу співпадає із загальною формулою кругообороту капіталу. Він відображає основну мету капіталістичного виробництва – зростання авансованої вартості, погоню за додатковою вартістю. У цій фігурі акцентується увага на стадії обігу. 2.Кругооборот продуктивного капіталу: Мета кругообороту – повторення процесу виробництва, тобто відтворення. Тут підкреслюється головна роль процесу виробництва, примат виробництва. Але складається враження, що це самоціль, тобто виробництво відбувається заради самого виробництва. 3.Кругооборот товарного капіталу:

Мета кругообороту – створення корисних речей, що здатні задовольняти суспільні потреби, забезпечувати продуктивне та особисте споживання. Підкреслюється безперервність обігу, складається враження примату обігу товарних мас, задоволення суспільної потреби. Кожна з розглянутих фігур кругообороту капіталу виявляє ту чи іншу його особливість, тому, якщо розглядати їх окремо, то вони можуть викривляти характер капіталістичних відносин. Тільки розглянуті в єдності  вони розкривають сутність, рушійний мотив капіталістичного виробництва. Щоб рух капіталу як самозростаючої вартості  відбувався безперервно капітал повинен одночасно знаходитись у всіх трьох формах.

Змiст

1.Матеріальне виробництво як основна умова існування та розвитку людини та суспільства.

2. Процес праці та його прості моменти.

3. Спосіб виробництва: продуктивні сили та виробничі відносини. Засоби виробництва

4.Економічні закони та їх об’єктивний характер.

5.Визначення предмета політичної економії. Функції політичної економії.

6.Товарне виробництво: причини виникнення і основні риси.

7.Просте і капіталістичне товарне виробництво: загальні риси та відмінності.

8.Товар та його властивості: споживна вартість і вартість.

9.Подвійний характер праці, втіленої в товарі.

10.Величина вартості. Індивідуальний та суспільно-необхідний робочий час.

11.Продуктивна сила праці та інтенсивність праці, їх вплив на величину вартості.

12.Форма вартості та її історичний розвиток. Виникнення грошей.  

13.Сутність і функції грошей.

14.Закон вартості. Функції закону вартості.

15.Перетворення грошей у капітал. Загальна формула капіталу та її протиріччя.

16.Робоча сила як товар. Споживна вартість і вартість товару робоча сила.

17.Робочий день та його структура і границі. Необхідна та додаткова праця.

18.Процес створення і зростання вартості у процесі капіталістичного виробництва.

19.Сутність капіталу. Постійний і змінний капітал.

20.Додаткова вартість. Норма і маса додаткової вартості.  

21. Два способи виробництва додаткової вартості. Абсолютна та відносна, надлишкова додаткова вартість.

23.Сутність заробітної плати.

24.Основні форми і системи заробітної плати.

25.Номінальна та реальна заробітна плата.

26.Зміст і типи відтворення. Просте та розширене відтворення індивідуального капіталу.

27.Нагромадження капіталу.

28.Технічна, вартісна та органічна будова капіталу.

29.Нагромадження капіталу і утворення промислової армії зайнятих. Основні форми безробіття.

30.Процес централізації та концентрації.

31.Кругооборот капіталу і його 3 стадії.  

32. Фізичне і моральне зношення основного капіталу. Амортизація.

33.Час обороту капіталу і складові частини.

34.Вартість та витрати виробництва.

35.Сутність прибутку. Маса і норма прибутку. Фактори, які визначають норму прибутку.

36.Внутрішньогалузева конкуренція та утворення ринкової вартості.

37.Утворення ціни виробництва.

38.Міжгалузева конкуренція та утворення середньої норми прибутку.

39.Закон тенденції норми прибутку до зниження та протидіючі фактори.

40.Торговий капітал. Сутність та особливості.

42.Позичковий капітал: сутність, джерела та особливості.

43.Позичковий процент. Норма позичкового проценту: сутність, джерело, норма, тенденція.

44.Банки, їх роль, функції та операції. Види банків. Банківський прибуток.

45.Кредит, його сутність і форми.

46.Акціонерний капітал.

47.Акції, їх види. Курс акцій.

48.Земельна рента та її особливості. Рента і орендна плата.

49. Рента та орендна плата. Ціна землі та її динаміка.

50.Диференційна рента 1і 2.

51. Монополія на землю як об'єкт капіталістичного господарювання і диференційна рента.

53.Відтворення індивідуального та суспільного капіталу.

54.Річний продукт суспільства і його вартісна та натурально-речова форми.

55.Просте відтворення суспільного капіталу. Умови реалізації.

56.Розширене відтворення. Умови реалізації при розширеному відтворенні.

57.Національний доход та фактори його зростання.

58.Виробництво, розподіл і перерозподіл національного доходу.

59.Циклічний характер відтворення в ринковій економіці.

60. Економічні кризи. Матеріальна причина періодичності.

61.Концентрація і централізація виробництва та капіталу.

62.Сутність і форми монополістичних об’єднань.

63.Фінансовий капітал.

64.Міграція капіталу: сутність, можливість, необхідність, основні форми, наслідки.


Нові надходження

Всього підручників:

292