Матеріальне виробництво

28.Технічна, вартісна та органічна будова капіталу.

В процесі капіталістичного відтворення з капіталом відбуваються структурні зміни. Будову капіталу можна розглядати з двох сторін: 1) з матеріально-речової; 2) із вартісної. З матеріально-речової сторони будь-який капітал, що вкладений у виробництво, представляють засоби виробництва і робоча сила. Технічна будова капіталу - співвідношення між кількістю засобів виробництва, що використовуються, і чисельністю робочої сили (кількість станків, електроенергії, сировини, що приходяться на одного робітника). Вона характеризує рівень технічного розвитку виробництва, ступінь розвитку продуктивних сил, підвищення продуктивності праці. Із вартісної сторони капітал представляють постійний та змінний капітал. Відношення між постійним та змінним капіталом Маркс назвав  вартісною будовою капіталу ( С:V). Зв’язок, залежність між технічною і вартісною будовою капіталу Маркс виразив за допомогою категорії “органічна будова капіталу”. Органічна будова капіталу – це будова капіталу по вартості, оскільки вона визначається його технічною будовою і відображає зміни в технічному складі капіталу. Якщо вартісна будова капіталу підвищиться в результаті зростання цін на засоби виробництва або зниження ціни на робочу силу при незмінній технічній будові капіталу, то в цьому випадку не відбудеться підвищення органічної будови капіталу. Зростання вартісної будови капіталу в результаті підвищення технічної будови капіталу у зв’язку з використанням більшої кількості машин, обладнання, сировини означає і зростання орг. будови капіталу. Технічна будова - відношення між уречевленим і усім живим трудом, вона характеризує продуктивні сили. Вартісна будова - відношення між уречевленим і лише частиною живої праці – оплаченим живим трудом найманих робітників, вона характеризує капіталістичні виробничі відносини. В органічній будові капіталу, в її змінах відображається не тільки рух труда як елемента виробництва, але й рух труда як найманої праці, підкореної інтересам капіталу, нагромадженню капіталу.

Змiст

1.Матеріальне виробництво як основна умова існування та розвитку людини та суспільства.

2. Процес праці та його прості моменти.

3. Спосіб виробництва: продуктивні сили та виробничі відносини. Засоби виробництва

4.Економічні закони та їх об’єктивний характер.

5.Визначення предмета політичної економії. Функції політичної економії.

6.Товарне виробництво: причини виникнення і основні риси.

7.Просте і капіталістичне товарне виробництво: загальні риси та відмінності.

8.Товар та його властивості: споживна вартість і вартість.

9.Подвійний характер праці, втіленої в товарі.

10.Величина вартості. Індивідуальний та суспільно-необхідний робочий час.

11.Продуктивна сила праці та інтенсивність праці, їх вплив на величину вартості.

12.Форма вартості та її історичний розвиток. Виникнення грошей.  

13.Сутність і функції грошей.

14.Закон вартості. Функції закону вартості.

15.Перетворення грошей у капітал. Загальна формула капіталу та її протиріччя.

16.Робоча сила як товар. Споживна вартість і вартість товару робоча сила.

17.Робочий день та його структура і границі. Необхідна та додаткова праця.

18.Процес створення і зростання вартості у процесі капіталістичного виробництва.

19.Сутність капіталу. Постійний і змінний капітал.

20.Додаткова вартість. Норма і маса додаткової вартості.  

21. Два способи виробництва додаткової вартості. Абсолютна та відносна, надлишкова додаткова вартість.

23.Сутність заробітної плати.

24.Основні форми і системи заробітної плати.

25.Номінальна та реальна заробітна плата.

26.Зміст і типи відтворення. Просте та розширене відтворення індивідуального капіталу.

27.Нагромадження капіталу.

28.Технічна, вартісна та органічна будова капіталу.

29.Нагромадження капіталу і утворення промислової армії зайнятих. Основні форми безробіття.

30.Процес централізації та концентрації.

31.Кругооборот капіталу і його 3 стадії.  

32. Фізичне і моральне зношення основного капіталу. Амортизація.

33.Час обороту капіталу і складові частини.

34.Вартість та витрати виробництва.

35.Сутність прибутку. Маса і норма прибутку. Фактори, які визначають норму прибутку.

36.Внутрішньогалузева конкуренція та утворення ринкової вартості.

37.Утворення ціни виробництва.

38.Міжгалузева конкуренція та утворення середньої норми прибутку.

39.Закон тенденції норми прибутку до зниження та протидіючі фактори.

40.Торговий капітал. Сутність та особливості.

42.Позичковий капітал: сутність, джерела та особливості.

43.Позичковий процент. Норма позичкового проценту: сутність, джерело, норма, тенденція.

44.Банки, їх роль, функції та операції. Види банків. Банківський прибуток.

45.Кредит, його сутність і форми.

46.Акціонерний капітал.

47.Акції, їх види. Курс акцій.

48.Земельна рента та її особливості. Рента і орендна плата.

49. Рента та орендна плата. Ціна землі та її динаміка.

50.Диференційна рента 1і 2.

51. Монополія на землю як об'єкт капіталістичного господарювання і диференційна рента.

53.Відтворення індивідуального та суспільного капіталу.

54.Річний продукт суспільства і його вартісна та натурально-речова форми.

55.Просте відтворення суспільного капіталу. Умови реалізації.

56.Розширене відтворення. Умови реалізації при розширеному відтворенні.

57.Національний доход та фактори його зростання.

58.Виробництво, розподіл і перерозподіл національного доходу.

59.Циклічний характер відтворення в ринковій економіці.

60. Економічні кризи. Матеріальна причина періодичності.

61.Концентрація і централізація виробництва та капіталу.

62.Сутність і форми монополістичних об’єднань.

63.Фінансовий капітал.

64.Міграція капіталу: сутність, можливість, необхідність, основні форми, наслідки.


Нові надходження

Всього підручників:

292