Матеріальне виробництво

12.Форма вартості та її історичний розвиток. Виникнення грошей.  

Мінова вартість-здатність товару обмінюватись в певних пропорціях на інші товари. Х тов. А = У тов. В. Оскільки товари прирівнюються і обмінюються, остільки їм притаманне щось спільне, на основі чого можливо визначити їх кількісні співвідношення. Цим спільним не може бути споживна вартість, тому що в якості споживних вартостей товари різнорідні, їх неможливо порівнювати. Загальним є те, що всі товари-продукти труда, результати використання абстрактного труда робочої сили. У товара 2 властивості: споживна вар і вар. Мінова в.–не самостійна властивість товару, а форма прояву вартості. Вартість – це втілений в товарі абстрактний суспільно необхідний труд, це суспільне відношення між товаровиробник. по прирівнюванню речей. 2 властивості товару створюють суперечливу єдність. Споживна вартість є матеріальним носієм вартості, без корисності продукт труда не може мати вартості. З іншого боку, споживна вартість товару може бути використана лише після реалізації її вартості в процесі обміну. Гроші – це товар, що стихійно виділився із світу товарів і виконуючий специфічну суспільну функцію загального еквівалента (здатний обмінюватись на будь-який товар). Виникнення грошей - тривалий історичний процес, пов'язаний з розвитком товарного виробництва і обігу товарів. Перші випадки обміну припадають ще на первіснообщинний лад. Для цього періоду характерна проста, випадкова або одинична форма вартості: Х тов. А = У тов. В. У наведеному прикладі товар А відіграє активну роль, оскільки виражає свою вартість у товарі В, знаходиться у відносній формі вартості. Йому протистоїть товар - еквівалент, який виконує пасивну роль. Ця форма вартості змінюється повною або розгорнутою: Х тов. А = У тов. В, або = Z тов. С, або = V тов. D… Тут вартості кожному товарові, що знаходиться у відносній формі вартості, протистоїть безліч інших товарів, що перебувають у еквівалентній формі вартості щодо нього. Більш розвинута форма - загальна форма вартості. Товарний світ стихійно виділив із свого середовища 1 товар, споживна вартість якого стала виконувати роль форми вартості всіх товарів, тобто з’явився загальний еквівалент. Роль загального еквівалента виконував то один товар то інший – скот, зерно, хутро. Розвиток цієї форми вартості привело до появи грошової форми вартості, коли загальний еквівалентна форма міцно зрослась з натуральною формою одного товару – золота.

Змiст

1.Матеріальне виробництво як основна умова існування та розвитку людини та суспільства.

2. Процес праці та його прості моменти.

3. Спосіб виробництва: продуктивні сили та виробничі відносини. Засоби виробництва

4.Економічні закони та їх об’єктивний характер.

5.Визначення предмета політичної економії. Функції політичної економії.

6.Товарне виробництво: причини виникнення і основні риси.

7.Просте і капіталістичне товарне виробництво: загальні риси та відмінності.

8.Товар та його властивості: споживна вартість і вартість.

9.Подвійний характер праці, втіленої в товарі.

10.Величина вартості. Індивідуальний та суспільно-необхідний робочий час.

11.Продуктивна сила праці та інтенсивність праці, їх вплив на величину вартості.

12.Форма вартості та її історичний розвиток. Виникнення грошей.  

13.Сутність і функції грошей.

14.Закон вартості. Функції закону вартості.

15.Перетворення грошей у капітал. Загальна формула капіталу та її протиріччя.

16.Робоча сила як товар. Споживна вартість і вартість товару робоча сила.

17.Робочий день та його структура і границі. Необхідна та додаткова праця.

18.Процес створення і зростання вартості у процесі капіталістичного виробництва.

19.Сутність капіталу. Постійний і змінний капітал.

20.Додаткова вартість. Норма і маса додаткової вартості.  

21. Два способи виробництва додаткової вартості. Абсолютна та відносна, надлишкова додаткова вартість.

23.Сутність заробітної плати.

24.Основні форми і системи заробітної плати.

25.Номінальна та реальна заробітна плата.

26.Зміст і типи відтворення. Просте та розширене відтворення індивідуального капіталу.

27.Нагромадження капіталу.

28.Технічна, вартісна та органічна будова капіталу.

29.Нагромадження капіталу і утворення промислової армії зайнятих. Основні форми безробіття.

30.Процес централізації та концентрації.

31.Кругооборот капіталу і його 3 стадії.  

32. Фізичне і моральне зношення основного капіталу. Амортизація.

33.Час обороту капіталу і складові частини.

34.Вартість та витрати виробництва.

35.Сутність прибутку. Маса і норма прибутку. Фактори, які визначають норму прибутку.

36.Внутрішньогалузева конкуренція та утворення ринкової вартості.

37.Утворення ціни виробництва.

38.Міжгалузева конкуренція та утворення середньої норми прибутку.

39.Закон тенденції норми прибутку до зниження та протидіючі фактори.

40.Торговий капітал. Сутність та особливості.

42.Позичковий капітал: сутність, джерела та особливості.

43.Позичковий процент. Норма позичкового проценту: сутність, джерело, норма, тенденція.

44.Банки, їх роль, функції та операції. Види банків. Банківський прибуток.

45.Кредит, його сутність і форми.

46.Акціонерний капітал.

47.Акції, їх види. Курс акцій.

48.Земельна рента та її особливості. Рента і орендна плата.

49. Рента та орендна плата. Ціна землі та її динаміка.

50.Диференційна рента 1і 2.

51. Монополія на землю як об'єкт капіталістичного господарювання і диференційна рента.

53.Відтворення індивідуального та суспільного капіталу.

54.Річний продукт суспільства і його вартісна та натурально-речова форми.

55.Просте відтворення суспільного капіталу. Умови реалізації.

56.Розширене відтворення. Умови реалізації при розширеному відтворенні.

57.Національний доход та фактори його зростання.

58.Виробництво, розподіл і перерозподіл національного доходу.

59.Циклічний характер відтворення в ринковій економіці.

60. Економічні кризи. Матеріальна причина періодичності.

61.Концентрація і централізація виробництва та капіталу.

62.Сутність і форми монополістичних об’єднань.

63.Фінансовий капітал.

64.Міграція капіталу: сутність, можливість, необхідність, основні форми, наслідки.


Нові надходження

Всього підручників:

292