Матеріальне виробництво

10.Величина вартості. Індивідуальний та суспільно-необхідний робочий час.

Величина вартості товару визначається суспільно-необхідною працею чи часом, витраченим на його виробництво. Вона залежить від кількості праці, тобто робочого часу, необхідного для його виробництва. Кожний виробник витрачає на створення товару індивідуальний робочий час. Чим вищі затрати праці, чим більше часу потрібно для виготовлення товару, тим більша його вартість. Однак різні товаровиробники, які виробляють однорідні товари, працюють при неоднаковій технічній оснащеності виробництва і мають неоднакову кваліфікацію і природний хист. Тому затрати праці на виготовлення однакових товарів у них будуть різні (індивідуальні затрати).Цей час може співпадати або не співпадати з суспільно необхідним робочим часом (СНРЧ), який визначає величину суспільної вартості товару. СНРЧ характеризують 3 моменти: 1. СНРЧ – робочий час який потрібний для виготовлення будь-якої споживної вартості при суспільно нормальних умовах виробництва і при середньому в даному суспільстві рівні умілості і інтенсивності праці. Це типовий час, який витрачають на виробництво основної маси даного товару. 2. СНРЧ – це час відтворення товару в сучасних умовах – в ринкових цінах будуть враховуватись і компенсуватись лише сучасні типові витрати на товар, а не ті, що були типовими місяць чи рік тому. 3. СНРЧ, що був витрачений окремим виробником – це частина загальної суми часу, необхідного для задоволення певної суспільної потреби. СНРЧ формується об’єктивно, незалежно від волі і бажання товаровиробників через механізм ринкової конкуренції. Величина вартості товару знаходиться в прямо пропорційній залежності від інтенсивності праці і в обернено пропорційній - від її продуктивності. Фактори, що впливають на величину вартості: Продуктивність праці – здатність будь-якого конкретного труда створювати в одиницю часу певну кількість споживних вартостей (вимірюється кількістю матеріальних благ, що виробляють за одиницю часу). Інтенсивність праці – напруженість праці, що визначається ступенем витрачання робочої сили в одиницю часу. Висновки. 1) Вартість 1 товару зворотно пропорційна продуктивності праці (чим більша продуктивність праці, тім менша вартість 1 товару); 2) При зростанні інтенсивності праці понад суспільно нормал. рівнем вартість 1 товару не зміниться (визначається суспільно нормальним, середнім рівнем).

Змiст

1.Матеріальне виробництво як основна умова існування та розвитку людини та суспільства.

2. Процес праці та його прості моменти.

3. Спосіб виробництва: продуктивні сили та виробничі відносини. Засоби виробництва

4.Економічні закони та їх об’єктивний характер.

5.Визначення предмета політичної економії. Функції політичної економії.

6.Товарне виробництво: причини виникнення і основні риси.

7.Просте і капіталістичне товарне виробництво: загальні риси та відмінності.

8.Товар та його властивості: споживна вартість і вартість.

9.Подвійний характер праці, втіленої в товарі.

10.Величина вартості. Індивідуальний та суспільно-необхідний робочий час.

11.Продуктивна сила праці та інтенсивність праці, їх вплив на величину вартості.

12.Форма вартості та її історичний розвиток. Виникнення грошей.  

13.Сутність і функції грошей.

14.Закон вартості. Функції закону вартості.

15.Перетворення грошей у капітал. Загальна формула капіталу та її протиріччя.

16.Робоча сила як товар. Споживна вартість і вартість товару робоча сила.

17.Робочий день та його структура і границі. Необхідна та додаткова праця.

18.Процес створення і зростання вартості у процесі капіталістичного виробництва.

19.Сутність капіталу. Постійний і змінний капітал.

20.Додаткова вартість. Норма і маса додаткової вартості.  

21. Два способи виробництва додаткової вартості. Абсолютна та відносна, надлишкова додаткова вартість.

23.Сутність заробітної плати.

24.Основні форми і системи заробітної плати.

25.Номінальна та реальна заробітна плата.

26.Зміст і типи відтворення. Просте та розширене відтворення індивідуального капіталу.

27.Нагромадження капіталу.

28.Технічна, вартісна та органічна будова капіталу.

29.Нагромадження капіталу і утворення промислової армії зайнятих. Основні форми безробіття.

30.Процес централізації та концентрації.

31.Кругооборот капіталу і його 3 стадії.  

32. Фізичне і моральне зношення основного капіталу. Амортизація.

33.Час обороту капіталу і складові частини.

34.Вартість та витрати виробництва.

35.Сутність прибутку. Маса і норма прибутку. Фактори, які визначають норму прибутку.

36.Внутрішньогалузева конкуренція та утворення ринкової вартості.

37.Утворення ціни виробництва.

38.Міжгалузева конкуренція та утворення середньої норми прибутку.

39.Закон тенденції норми прибутку до зниження та протидіючі фактори.

40.Торговий капітал. Сутність та особливості.

42.Позичковий капітал: сутність, джерела та особливості.

43.Позичковий процент. Норма позичкового проценту: сутність, джерело, норма, тенденція.

44.Банки, їх роль, функції та операції. Види банків. Банківський прибуток.

45.Кредит, його сутність і форми.

46.Акціонерний капітал.

47.Акції, їх види. Курс акцій.

48.Земельна рента та її особливості. Рента і орендна плата.

49. Рента та орендна плата. Ціна землі та її динаміка.

50.Диференційна рента 1і 2.

51. Монополія на землю як об'єкт капіталістичного господарювання і диференційна рента.

53.Відтворення індивідуального та суспільного капіталу.

54.Річний продукт суспільства і його вартісна та натурально-речова форми.

55.Просте відтворення суспільного капіталу. Умови реалізації.

56.Розширене відтворення. Умови реалізації при розширеному відтворенні.

57.Національний доход та фактори його зростання.

58.Виробництво, розподіл і перерозподіл національного доходу.

59.Циклічний характер відтворення в ринковій економіці.

60. Економічні кризи. Матеріальна причина періодичності.

61.Концентрація і централізація виробництва та капіталу.

62.Сутність і форми монополістичних об’єднань.

63.Фінансовий капітал.

64.Міграція капіталу: сутність, можливість, необхідність, основні форми, наслідки.


Нові надходження

Всього підручників:

292