Контролінг

Тема 7. Методологія впровадження системи контролінгу в управлінні підприємством

7.1. Етапи впровадження системи контролінгу

З метою забезпечення конкурентноздатності підприємства, завоювання нових ринків збуту продукції, оптимізації витрат і отримання максимального прибутку доцільно впроваджувати спектр елементів системи контролінгу, які створять реальні передумови формування ефективного механізму внутрішнього обліку і контролю на підприємстві. Функціонування даної системи спрямовано на виявлення та консолідацію інформації визначених характеристик і обсягу, яка дозволить керівництву фірми приймати оптимальні економічно обгрунтова­ні управлінські рішення, уникати кризових ситуацій, нейтралізувати можли­вість банкрутства і т.д. Основними етапами впровадження системи контролінгу в межах конкретного підприємства є:

1)                 Вивчення цілей і пріоритетів розвитку підприємства: ^ врахування впливу зовнішніх факторів;

^ врахування впливу внутрішніх факторів.

2)                  Формування системи координації і контролю за процесом досягнення кінцевих результатів діяльності підприємства:

^ формування системи підконтрольних показників: о розрахунок кінцевого результату; о визначення „вузьких місць" на підприємстві; о визначення впливу зовнішніх факторів; о визначення впливу внутрішніх факторів.

3)                  Визначення відхилень підконтрольних показників: ^ аналіз центрів виникнення відхилень;

^ аналіз причин виявлених відхилень; ^ встановлення відповідальності щодо відхилень.

4)                  Визначення величини впливу виявлених відхилень на величину алгоритму „витрати-випуск";

5)                 Формування відповідних управлінських рішень.

7.2. Вивчення цілей і пріоритетів розвитку підприємства

Вивчення цілей і пріоритетів розвитку підприємства є першим етапом впровадження системи контролінгу. Він полягає у вивченні запланованих цілей

І пріоритетних напрямів розвитку підприємства з метою підтримання і ефектив­ної реалізації завдань розвитку фірми, що сприятиме досягненню кінцевої мети - отриманню максимального прибутку. При цьому необхідно врахувати вплив зовнішніх і внутрішніх факторів щодо впровадження контролінгу. Цілі і пріоритети розвитку підприємства:

•                                        Збільшення випуску продукції;

•                                        Підвищення якості продукції;

•                                        Пошук надійних постачальників;

•                                        Своєчасне здійснення розрахунків;

•                                        Технічне переозброєння підприємства;

•                                        Завоювання нових ринків збуту;

•                                        Підвищення конкурентноздатності;

•                                        Інші цілі.

Аналіз зовнішнього середовища:

•                                        Аналіз ринків сировини, матеріалів;

•                                        Аналіз ринків збуту продукції;

•                                        Аналіз ринків праці;

•                                        Аналіз технологій;

•                                        Аналіз соціального середовища;

•                                        Аналіз економічного середовища;

•                                        Аналіз політичного середовища;

•                                        Аналіз екологічного середовища;

•                                              Аналіз конкурентного середовища. Аналіз внутрішнього середовища:

•                                        Аналіз технічних ресурсів;

•                                        Аналіз трудових ресурсів;

•                                        Аналіз маркетингу;

•                                        Аналіз організаційної структури;

•                                        Аналіз фінансових засобів.

7.3. Система координації і контролю за процесом досягнення кінцевих результатів діяльності підприємства

Система координації і контролю за процесом досягнення кінцевих резуль­татів діяльності підприємства є другим етапом впровадження системи контро­лінгу. Метою даного етапу є формування переліку підконтрольних показників, здатним найкращим чином реагувати на будь-які зміни діяльності підприємства чи його структурних підрозділів. Кожен показник повинен використовуватись в процесі аналізу, він має легко коригуватись, забезпечуючи тим самим гнучкість і маневреність всієї системи в ході досягнення кінцевих результатів діяльності.

В процесі формування підконтрольних показників необхідно врахувати той факт, що найбільш суттєвий контроль і вплив на визначені показники мо­жуть здійснювати менеджери конкретних центрів відновідальності. У зв'язку з цим доцільно розмежувати кінцеві показники на складові елементи, які будуть контролюватись менеджерами нижчих рівнів.

7.4. Визначення відхилень підконтрольних показників

Визначення відхилень підконтрольних показників є третім етапом впро­вадження системи контролінгу. Він визначає обсяг робіт, пов'язаних із виявлен­ням відхилень підконтрольних показників. Метою даного етапу є формування внутрішньої документації, яка констатує місця виникнення відхилень, причини, винуватців. Послідовність формування внутрішньої документації (звітності) структурних підрозділів підприємства передбачає п'ять етапів:

1)                Виявлення факта відхилень від запланованих значень підконтрольних по­казників менеджерами структурних підрозділів;

2)                 Встановлення місця виникнення відхилень;

3)                 Вияснення причин і винуватців відхилень;

4)                 Оперативний підрахунок негативного ефекту, спричиненого відхиленням;

5)                 Формування внутрішньої документації, яка консолідує виявлені відхилення в розрізі структурних підрозділів.

7.5. Встановлення величини впливу визначених відхилень на стан

Алгоритму „витрати-прибуток".

Встановлення величини впливу визначених відхилень на стан алгоритму „витрати-випуск" є четвертим етапом впровадження системи контролінгу. Да­ний етап характеризується специфікою функціонування системи внутрішнього документообороту на підприємстві, яка передбачає послідовне надходження документації структурних підрозділів у єдиний центр контролінгу. Основною метою контролінгового центру є визначення міри впливу виявлених відхилень на заплановану величину кінцевого результативного показника в цілому по під­приємству. На основі наявної інформаційної бази необхідно здійснювати попе­редній, поточний і наступний контроль за виникненням відхилень, це дозволить консолідувати інформацію щодо можливих позитивних або негативних тенден­цій розвитку виробничо-господарської діяльності підприємства. Дана інформа­ція є підставою для оперативного коригування фактичної ситуації. З метою виз­начення максимального прибутку шляхом розрахунку можливих змін затрат і обсягів виробництва застосовують метод моделювання затрат і оптимізації при­бутку. Отримані результати моделювання створюють альтернативні варіанти управлінських рішень, які дозволяють прогнозувати певні заходи, аналізувати і оцінювати їх, а також контролювати ступінь досягнення цілей підприємства.

7.6. Реалізація процедур контролінгу по визначенню впливу відхилень на величину алгоритму „витрати-прибуток "

Реалізація процедур контролінгу щодо визначення впливу відхилень зат­рат і виручки від реалізації на величину алгоритму „витрати-прибуток" сприяє створенню реальної інформаційної бази для прийняття управлінських рішень. В основі даного алгоритму лежить взаємозв'язок затрат і виручки, відповідно ба­зовими напрямами досліджень щодо впливу відхилень на алгоритм є розраху­нок відхилень затрат на сировину і матеріали та розрахунок відхилень виручки від реалізації продукції, товарів, виконання робіт, надання послуг.

Змiст

Нові надходження

Всього підручників:

292