Контролінг

Тема 3. Контролінг в системі управління

Підприємством

3.1. Принципове переосмислення функцій управління в умовах ринку

В умовах становлення ринкових відносин будь-яке підприємство неза­лежно від форми власності набуває ознак економічної та юридичної самостій­ності. Таке становище підприємства, як суб'єкта ринкових відносин, передбачає об'єктивний процес не лише зростання ролі та значення таких функцій управ­ління як облік, контроль, аналіз, планування тощо, але й принципового переос­мислення їх завдань. Кожна із функцій наповнюється новим змістом. В даному випадку особливо актуальним є вирішення проблем встановлення ступеня спів­відношення і тісноти взаємозв'язку основних функцій управління як в системі фінансового менеджменту, так і в обслуговуючій її системі контролінгу, яка ло­гічно інтегрується в загальний механізм управління підприємством (рис. 3.1.).

Підприємство

Н

Система управління |

Система основного виробничо-фінансового функціонування

І

 

Процес прийняття рішень

 

 

 

 

Комунікаційні зв'язки

Виробнича, посередницька, | торгівельна діяльність, ; надання послуг і т.д. І і. І

 

Підсистема обслуговування процесу управління

 

 

Контролінг

Рис.3.1. Фрагмент концептуальної моделі управління підприємством

3.2. Поняття „стадія управлінського циклу ", її суть

Для того, щоб зрозуміти місце контролінгу в системі управління підпри­ємством, зазначимо, що остання представляє формування і організацію всього виробничо-господарського і фінансово-економічного процесу, а також коорди­націю і регулювання різноманітних її елементів. Суть системи управління фір­мою полягає у визначенні її політики на довготривалу перспективу, координації підрозділів і служб, стратегічної політики персоналу, вирішення основних зав­дань ведення бізнесу і т.д. При цьому окремі стадії управлінського процесу є

•                  л              •                                           • іу                                        •

Логічно пов язаними і утворюють комплекс постійно повторюваного управлін­

Ського циклу, для якого характерний прямий і обернений зв'язок. Представлена на рис.3.2. Послідовність стадій управлінського процесу формує його класичну схему і доводить, що окремі стадії протікають циклічно.

Постановка цілей

Аналіз проблем

 

Оцінка

Прогноз

Пошук альтернатив

А

А 2 ср

О -©ф

К

•      1-4

К

•      І-ч

X

К

А

А 2 ср о

К

•            1-4

К

•            1-4

X

Прийняття рішень

Реалізація рішень

Зміна результатів

 

Контроль

Аналіз відхилень

Рис. 3.2. Модель стадій управлінського циклу

3.3. Місце і роль контролінгу в управлінні підприємством

Підсистема управління, крім традиційного її розуміння, повинна сприй­матися ще й як процес прийняття рішень. Відповідно інформаційна система управління, одним із блоків якої є контролінг, служить підсистемою, яка обслу­говує процес прийняття управлінських рішень.

Таким чином, являючись підсистемою в управлінні підприємством, місце і роль контролінгу полягає в підтримці і наданні допомоги керівнику. Відповід-

Но, контролінг разом з керівництвом складає основу управління на підприєм­стві й інтегрується в загальну систему управління компанією.

Для того, щоб краще зрозуміти місце контролінгу в системі управління підприємством, нагадаємо, що остання являє собою формування й організацію всього виробничо-господарського і фінансово-економічного процесу, а також координацію і регулювання різних елементів системи.

Суть системи управління будь-якого підприємства полягає у визначенні політики підприємства на досить тривалу перспективу, координації сфер діяль­ності підприємства, стратегічної політики персоналу, вирішенні основних зав­дань ведення бізнесу. Як показує практика, на великих підприємствах, а також при зростаючій динаміці розвитку економічного середовища менеджмент об'єднує окремі завдання управління підприємством у конкретні штабні органи управління. В результаті відбувається процес відокремлення складової частини управління підприємством - специфічної сервіс-функції контролінгу.

З функціонального огляду контролінг здійснюється кожним керівним працівником підприємства, а з інституціонального - виділяється обмежена сфера завдань. Місце і роль контролінгу в системі управління підприємством схематично зображено на рисунку 3.3.

Рис. 3.3. Контролінг в системі управління підприємством

Суттєва відмінність контролінгу порівняно з управлінням підприємством як єдиним цілим полягає в тому, що контролінг певною мірою обмежений у забезпеченості інформацією для процесів управління з огляду допоміжної та координаційної функції обслуговування управління і сам не є управлінням.

В процесі історичного розвитку контролінгу сфера його діяльності посту­пово розширюється - він сприймається як повноцінний компонент управління, підтримує координацію системи управлінських структур (табл.3.1).

Таблиця 3.1.

Процес управління

Роль контролінгу в управлінському процесі

Планування

^ координація різних планів і розробка

Консолідованого плану в цілому по підприємстві ^ розробка методики планування ^ розробка графіка складання планів ^ надання інформації для складання планів ^ перевірка планів, складених підрозділами підприємства

Організаційна робота

Облік і контроль витрат та результатів діяльності по підрозділах

Стимулювання

Стимулювання виконання планів по підрозділах

Контроль і регулювання

^ порівняння планових і фактичних величин для

Вимірювання і оцінки міри досягнення мети ^ встановлення допустимих меж відхилень від плану

^ аналіз відхилень, інтерпретація причин

Відхилень факту від плану, розробка пропозицій для зменшення відхилень

Аналіз рішень, інформаційні потоки

^ участь у розробці управлінської інформаційної системи

^ збір найбільш важливих для прийняття

Управлінських рішень даних ^ консультації по вибору коригуючих заходів ^ розробка інструментарію для планування, контролю і прийняття управлінських рішень

 

3.4. Взаємозв'язок контролінгу з функціями управління

Роль контролінгу в процесі управління підприємством

Процес формування обліково-економічної інформації на підприємстві по­винен здійснюватись таким чином, щоб були задіяні і враховані всі аспекти йо­го фінансово-господарської діяльності. У зв'язку з цим першочерговим завдан­ням контролінгу є забезпечення оптимізації взаємозв'язків і взаємозалежностей

Інформаційних потоків між всіма основними функціями управління, що в кін­цевому результаті дозволить отримати релевантну (корисну) інформацію, необ­хідну для прийняття економічно обгрунтованих управлінських рішень.

Базуючись на даних бухгалтерського обліку як на джерелі інформації, служба контролінгу вивчає процеси і явища на підприємстві, виявляє слабкі місця, проводить порівняння фактичних показників із запланованими та аналі­зує причини відхилень, а також пропонує заходи щодо покращення ситуації. Розробкою концепцій ефективного управління контролінг звільняє керівництво від низки проблем, пов'язаних з плануванням, обліком, контролем і т.д.

Таким чином, перебуваючи на перетині функцій обліку, контролю, аналізу і планування, контролінг займає особливе місце в інформаційно-аналі­тичній системі управління підприємством. Він синтезує, пов'язує в єдине ціле всі функції, інтегрує і координує їх, не підміняючи при цьому ні однієї із функ­цій управління, а лише переводить управління на якісно новий рівень.

3.5. Формування контролінгової інформації

Загальна структура етапів формування контролінгової інформації: ^ визначення цілей: планування (розробка консолідованого плану в цілому по підприємству, перевірка і затвердження планів структурних підрозділів, на­дання інформації для складання планів, формування методики планування);

^ збір і опрацювання обліково-економічної інформації для прийняття обг­рунтованих управлінських рішень;

^ здійснення функцій контролю (встановлення допустимих меж відхилення від плану, співставлення планових і фактичних показників, формування основ­них підконтрольних показників);

^ використання аналітичної функції (визначення ступеня впливу виявлених відхилень на величину кінцевого результату, розробка інструментарію для пла­нування, контролю і прийняття управлінських рішень);

^ підготовка рекомендацій і розробка альтернативних варіантів у прийнятті управлінських рішень.

3.6. Орієнтація контролінгу на типи управлінських рішень

Контролінг, функціонуючи як система підтримки прийняття управлін­ських рішень, повинен орієнтуватись на розробку певних критеріїв прийняття конкретних рішень в залежності від обраного напряму. Ці критерії в різній мірі

Є контрольованими і служать результатом управлінських рішень, які стосують­ся корегування цілей і планів підприємства, а також визначення кола осіб і обсягу робіт по формуванню необхідної інформації.

Контролінг визначає, наскільки прийняті управлінські рішення віднос­но формування цілей, ресурсів і процесів на підприємстві будуть сприяти під­вищенню результативності, ефективності і продуктивності робіт. Залежно від визначеного керівництвом напряму (типу) прийняття управлінських рішень у сферу завдань контролінгу входить оптимізація внутрішніх можливостей під­приємства, вибір елементів інструментарію і розробка методик їх реалізації для виконання поставленої мети (рис.3.4).

 

Типи управлінських рішень

Ступінь стандартизації __________________

Рівень визначеності

К о н т р о л і н г

Вхідна інформація

 

Стандартні рішення

Ситуація визначеності

 

Ситуація ризику

Нестандартні рішення ~|

Ситуація невизначеності

Рис. 3.4. Орієнтація контролінгу на типи управлінських рішень

Змiст

Нові надходження

Всього підручників:

292