Будівельний комплекс

8. Загальні особливості розвитку регіонів України на сучасному етапі.

а)регіональні диспропорції. Україна характеризується істотними відмінностями між регіонами, починаючи з загальних показників, і закінчуючи рівнями їх економічного розвитку. Крім того, Україні властиві регіональні відмінності в природних умовах, етно-лінгвістичних, релігій­них характеристиках та культурній спадщині. Пов'язані з перехідним періодом зміни у політичних сподобаннях населення регіонів ще дужче ускладнюють вирішення проблем, зумовлених такими значними регіональними відмінностями. Подолання ре­гіональних відмінностей виявилося нелегким завданням навіть для країн з розвинутою ринковою економікою. Для України ж проблема міжрегіональної нерівності та регіонального зростання Є надзвичайно актуальною і становить серйозний виклик її цілісності і суверенітету. Для пом'якшення цих проблем формується відповідна регіональна політика.

б) просторові чинники зростання. -агломераційні ефекти, що виникають при ефективному поєднанні різних підприємств в тому або іншому пункті розміщення (вони можуть бути охарактеризовані величиною агломераційного потенціалу території); - схильність місцевих підприємців до використовування ін­новації і ефективності їх застосування;-зміна системи розселення і розподілу економічної активності  -реорганізація регіональної інфраструктурної і, зокрема, транспортної системи, яка може підвищити сукупну проду­ктивність праці в тому або іншому місці і сприяти швидшому зростанню.

в) три групи регіонів:розвинуті регіони з досить високим рівнем виробництва і життя людей; регіони з середнім економічним потенціалом; проблемні регіони з низьким рівнем соціально-економічного розвитку. У групі останніх виділяються депресивні і відсталі регіони.

Змiст

1. Будівельний комплекс.

2. Взаємодія природи і суспільства: еколого-економічні протиріччя.

3. Господарський комплекс України: його структура сфери і трансформація в ринкових умовах.

4. Демографічний чинник регіонального розвитку.

5. Економічні райони та територіальна організація господарства.

6. Електроенергетика – провідна галузь економіки комплексу України.

7. Забруднення природного середовища.

8. Загальні особливості розвитку регіонів України на сучасному етапі.

9.  Закони регіональної економіки.

10. Методи, які використовує регіональна економіка (статистичний).

11. Методи, які використовує регіональна економіка (SWOT).

12. Міжгалузевий машинобудівний комплекс України.

13. Міжнародна економічна інтеграція, перспективи вступу України до ЄС.

14. Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція в міжнародні структури.

15. Моніторинг навколишнього середовища та його основні завдання.

16. Науково-технічний прогрес (НТП).

17.Основні закономірності регіонального розвитку (ефективного розм виробн).

18. Основні закономірності регіонального розвитку (сталого соц-економ розв).

19. Основні правила і принципи раціонального природокористування.

20. Особливості розміщення газовидобувної промисловості України.

21. Особливості розміщення і розвитку нафтовидобувної та нафтопереробної промисловості.

22. Працересурсний потенціал України.

23. Предмет, об’єкт та завдання курсу регіональної економіки.

24. Принципи та чинники розміщення транспортного комплексу України.

25. Принципи регіонального розвитку (раціонального).

26. Принципи регіонального розвитку (урахування).

27. Природно-ресурсні чинники.

28. Процес, основні види і напрямки природокористування.

29. Регіональна екологічна ситуація.

30. Регіональна економічна ситуація.

31. Регіональна економічна політика (принципи).

32. Регіональна економічна політика (сутність).

33. Регіональна соціальна ситуація.

34. Роль людського капіталу у регіональному розвитку.

35. Роль паливно-енергетичного комплексу  в економіці України.

36. Сільське господарство України (земельні).

37. Сільське господарство України (рослинництво).

38. Соціально-економічні чинники.

39. Структурний аналіз транспортного комплексу України.

40. Структурний аналіз агропромислового комплексу України в нових економічних умовах.

41. Сучасні теоретичні проблеми економічного районування.

42. Сучасний стан розвитку і регіональні особливості розміщення металургійного комплексу.

43. Характеристика міжгалузевих господарських комплексів, соціальний комплекс.

44. Характеристика основних екологічних понять.

45. Характеристика природно-ресурсного потенціалу України.

46. Характеристика хіміко-лісового міжгалузевого комплексу.

48. Чинники розвитку регіональної економіки.

49. Чинники регіонального розвитку.

50. Чинники регіонального розвитку.


Нові надходження

Всього підручників:

292