Будівельний комплекс

4. Демографічний чинник регіонального розвитку.

Демографічні фактори відносяться до числа найважливіших у розвитку регіонів, тому що вони визначають розвиток демографічного і трудового потенціалу території, їхнє освоєння, рівень розвиненості виробництва.

а) Працемісткість поділяють високу, середню  та непрацемісткість. Висока працемісткість - це великі витрати праці при відноссно малій кількості продукції, яка випускається у розрахунку на одного робітника Середня - працемісткість - кількість витрат праці, яка Врівноважується з іншими витратами. Непрацемісткість - це вииробництва з мінімальними витратами праці на одиницю продукції за умови значної питомої ваги продукції на одного робітника 

б) Людський капітал – це сформований і розвинутий у результаті інвестицій та накопичений людиною певний запас здоров’я, знань, навичок, здібностей, мотивацій. Людський розвиток - процес зростання людських можливостей, що забезпечується політичною свободою, правами людини, суспільною повагою до особистості, здоровим довкіллям. Людські ресурси - сукупна робоча сила у регіони - економично активне, працездатне населення, яке має фізичні і духовні здібності для участі в трудовій діяльності.

в)Індекс людського розвитку розраховується наказі трьох вимірів: довголіття, освіченості, матеріального рівня життя. У загальному вигляді індекс людського розвитку розраховується за формулою: ІРЛ = (Ilife + Ieduc + Iinc):3. Індекс тривалості життя: Ilife = (Xi – X min):(X max -  X min),  де Хі – очікувана тривалість життя при народженні населення, Х max – максимальне значення показника (прийняте на рівні 85 років); X min – мінімальне значення життя (прийняте на рівні 25 років). Індекс рівня освіченості: Ieduc = (2Iadult + Iehild):3, де Iadult – індекс грамотності дорослого населення; Iehild – індекс сукупної частки учнів у загальній чисельності населення відповідного віку. Індекс скоригованого реального ВВП на душу населення: Iinc  = (lg Xi – lg X min):(lg X max – lg X min), де Xi –скоригований реальний ВВП на душу населення і-тої країни; X max – максимальне значення показника (40 тис. дол. США на одну особу); X min – мінімальне значення показника (100 дол. США на одну особу).

Змiст

1. Будівельний комплекс.

2. Взаємодія природи і суспільства: еколого-економічні протиріччя.

3. Господарський комплекс України: його структура сфери і трансформація в ринкових умовах.

4. Демографічний чинник регіонального розвитку.

5. Економічні райони та територіальна організація господарства.

6. Електроенергетика – провідна галузь економіки комплексу України.

7. Забруднення природного середовища.

8. Загальні особливості розвитку регіонів України на сучасному етапі.

9.  Закони регіональної економіки.

10. Методи, які використовує регіональна економіка (статистичний).

11. Методи, які використовує регіональна економіка (SWOT).

12. Міжгалузевий машинобудівний комплекс України.

13. Міжнародна економічна інтеграція, перспективи вступу України до ЄС.

14. Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція в міжнародні структури.

15. Моніторинг навколишнього середовища та його основні завдання.

16. Науково-технічний прогрес (НТП).

17.Основні закономірності регіонального розвитку (ефективного розм виробн).

18. Основні закономірності регіонального розвитку (сталого соц-економ розв).

19. Основні правила і принципи раціонального природокористування.

20. Особливості розміщення газовидобувної промисловості України.

21. Особливості розміщення і розвитку нафтовидобувної та нафтопереробної промисловості.

22. Працересурсний потенціал України.

23. Предмет, об’єкт та завдання курсу регіональної економіки.

24. Принципи та чинники розміщення транспортного комплексу України.

25. Принципи регіонального розвитку (раціонального).

26. Принципи регіонального розвитку (урахування).

27. Природно-ресурсні чинники.

28. Процес, основні види і напрямки природокористування.

29. Регіональна екологічна ситуація.

30. Регіональна економічна ситуація.

31. Регіональна економічна політика (принципи).

32. Регіональна економічна політика (сутність).

33. Регіональна соціальна ситуація.

34. Роль людського капіталу у регіональному розвитку.

35. Роль паливно-енергетичного комплексу  в економіці України.

36. Сільське господарство України (земельні).

37. Сільське господарство України (рослинництво).

38. Соціально-економічні чинники.

39. Структурний аналіз транспортного комплексу України.

40. Структурний аналіз агропромислового комплексу України в нових економічних умовах.

41. Сучасні теоретичні проблеми економічного районування.

42. Сучасний стан розвитку і регіональні особливості розміщення металургійного комплексу.

43. Характеристика міжгалузевих господарських комплексів, соціальний комплекс.

44. Характеристика основних екологічних понять.

45. Характеристика природно-ресурсного потенціалу України.

46. Характеристика хіміко-лісового міжгалузевого комплексу.

48. Чинники розвитку регіональної економіки.

49. Чинники регіонального розвитку.

50. Чинники регіонального розвитку.


Нові надходження

Всього підручників:

292