Будівельний комплекс

49. Чинники регіонального розвитку.

а) Чинник економіко-географічного положення (ЕГП) визначають як сукупність просторових відносин будь-якого об’єкту регіональної економіки до того, що знаходиться поза його межами і що має для цього об’єкту певне економічне та соціальне значення. ЕГП змінюється зі зміною соціально-економічних та політичних обставин. Цей чинник оцінюється за масштабом трьома рівнями: макро-, мезо- та мікрорівень. Макроположення – це відношення об’єкта до великих регіонів і країн. Мезоположення – відношення до порівняно невеликих регіонів або інших регіонів (областей) даної країни. Мікроположення – відношення до водних об’єктів, форм рельєфу, міст, транспортних магістралей, ринків збуту продукції. За видами ЕГТ буває: сировинне, демографічне, транспортно-інфраструктурне, агротериторіальне, кон’юктурно-збутове, прикордонне. Завдяки фактору ЕГП регіон, країна чи місто мають (чи не мають) певні економічні переваги. В умовах ринкової економіки завдяки ЕГП можуть створюватися вільні економічні зони, транскордонні території, території порто-франко та ін. Критеріями оцінки ЕГП є корисність, ринкова позиція.

б) Ринкова кон’юктура - це сукупність певних ознак, поєднання різних обставин, які характеризують стан економіки в певний період. Кон’юктура господарства, є складовою частиною економічної науки. Оскільки основними характерними ознаками кон'юктури є мінливість, нерівномірність, суперечливість, тому щоб прийняти правильне, економічне рішення необхідно володіти інформацією про ситуацію на ринку, а значить проводити його вивчення. Процес вивчення включає в себе дослідження процесів виробництва і реалізації продукції, діяльність провідних промислових і торгових фірм, фінансування і кредитування, ціноутворення, перспективи розвитку виробництва і споживання. Результати кон’юктурних досліджень можуть бути використані для складання економічних і технічних прогнозів, визначення перспективи напрямки наукових досліджень, складання бізнес-планів.

в) Чинники поділяють на: -консервативні (ЕГП, природно-ресурсний потенціал, населення і трудові ресурси, втручання держави. Врахування тільки цих чинників носить інерційний характер, не пропонує для економіки регіону  нових напрямків зростання і тим самим відкладає на невизначений термін використання сучасних інвестиційно-інноваційних форм розвитку.) та прогресивні(науково-технічний прогрес, інноваційні форми територіальної організації, неурядові, в тому числі іноземні інвестиції, фінансові ресурси, зовнішня конкуренція, ринкова кон’юнктура, ринкові інститути)

Змiст

1. Будівельний комплекс.

2. Взаємодія природи і суспільства: еколого-економічні протиріччя.

3. Господарський комплекс України: його структура сфери і трансформація в ринкових умовах.

4. Демографічний чинник регіонального розвитку.

5. Економічні райони та територіальна організація господарства.

6. Електроенергетика – провідна галузь економіки комплексу України.

7. Забруднення природного середовища.

8. Загальні особливості розвитку регіонів України на сучасному етапі.

9.  Закони регіональної економіки.

10. Методи, які використовує регіональна економіка (статистичний).

11. Методи, які використовує регіональна економіка (SWOT).

12. Міжгалузевий машинобудівний комплекс України.

13. Міжнародна економічна інтеграція, перспективи вступу України до ЄС.

14. Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція в міжнародні структури.

15. Моніторинг навколишнього середовища та його основні завдання.

16. Науково-технічний прогрес (НТП).

17.Основні закономірності регіонального розвитку (ефективного розм виробн).

18. Основні закономірності регіонального розвитку (сталого соц-економ розв).

19. Основні правила і принципи раціонального природокористування.

20. Особливості розміщення газовидобувної промисловості України.

21. Особливості розміщення і розвитку нафтовидобувної та нафтопереробної промисловості.

22. Працересурсний потенціал України.

23. Предмет, об’єкт та завдання курсу регіональної економіки.

24. Принципи та чинники розміщення транспортного комплексу України.

25. Принципи регіонального розвитку (раціонального).

26. Принципи регіонального розвитку (урахування).

27. Природно-ресурсні чинники.

28. Процес, основні види і напрямки природокористування.

29. Регіональна екологічна ситуація.

30. Регіональна економічна ситуація.

31. Регіональна економічна політика (принципи).

32. Регіональна економічна політика (сутність).

33. Регіональна соціальна ситуація.

34. Роль людського капіталу у регіональному розвитку.

35. Роль паливно-енергетичного комплексу  в економіці України.

36. Сільське господарство України (земельні).

37. Сільське господарство України (рослинництво).

38. Соціально-економічні чинники.

39. Структурний аналіз транспортного комплексу України.

40. Структурний аналіз агропромислового комплексу України в нових економічних умовах.

41. Сучасні теоретичні проблеми економічного районування.

42. Сучасний стан розвитку і регіональні особливості розміщення металургійного комплексу.

43. Характеристика міжгалузевих господарських комплексів, соціальний комплекс.

44. Характеристика основних екологічних понять.

45. Характеристика природно-ресурсного потенціалу України.

46. Характеристика хіміко-лісового міжгалузевого комплексу.

48. Чинники розвитку регіональної економіки.

49. Чинники регіонального розвитку.

50. Чинники регіонального розвитку.


Нові надходження

Всього підручників:

292