Будівельний комплекс

44. Характеристика основних екологічних понять.

а) Екологія це наука про взаємодію живих істот мій собою і з навколишньою неорганічною природою. Екологія є одночасно природничою і гуманітарною наукою. В розвитку екології розрізняють такі етапи: вивчення середовища проживання окремих видів і їх взаємовідносини, вивчення екологічної системи; вивчення взаємовідносин та взаємовпливу екологічних систем; вивчення біосфери та людини в біосфері..

б) Екосистема - це сукупність організмів, які мешкають разом та умов їх існування, закономірно взаємозв'язаних між собою, які утворюють систему взаємозумовлених біотичних, абіотичних явищ і процесів; під час взаємодії останніх відбувається абіотичний колообіг за участю продуцентів, консунентів, редуцентів. Інакше кажучи екосистема - це єдиний природний комплекс, утворений живими організмами і їхнім життєвим середовищем, у якому всі компоненти зв'язані обміном речовин і енергії. Реальні екосистеми - це відкриті нерівноважні термодинамічні системи. Вони можуть існувати тільки за умови надходження з навколишнього середовища як енергії, так і більшої чи меншої кількості речовини. Екосистема характеризується насамперед видовим складом і чисельністю організмів у ній, тобто популяційними особливостями, трофічних груп, інтенсивністю процесів продукування і деструкції органічних речовин.

в) «екологічні фактори» та їх сутність Елементи середовища, які впливають на організм    називаються    екологічними факторами.    Виділяють    три    групи екологічних факторів: абіотичні фактори) - це сукупність неорганічних умов життєвого середовища. Серед абіотичних факторів розрізняють хімічні  і фізичні. Біотичні фактори - це форми взаємодії та взаємовідносин живих організмів. Наприклад одні організми є для інших їжею, життєвим середовищем (як хазяїн для паразита), можуть сприяти розмноженню (як комахи-запилювачі) тощо;антропогенні фактори – форми діяльності людини, які впливають на життєдіяльність організмів або безпосередньо, наприклад через уживання в їжу, або опосередковано, через зміну життєвого середовища.

Змiст

1. Будівельний комплекс.

2. Взаємодія природи і суспільства: еколого-економічні протиріччя.

3. Господарський комплекс України: його структура сфери і трансформація в ринкових умовах.

4. Демографічний чинник регіонального розвитку.

5. Економічні райони та територіальна організація господарства.

6. Електроенергетика – провідна галузь економіки комплексу України.

7. Забруднення природного середовища.

8. Загальні особливості розвитку регіонів України на сучасному етапі.

9.  Закони регіональної економіки.

10. Методи, які використовує регіональна економіка (статистичний).

11. Методи, які використовує регіональна економіка (SWOT).

12. Міжгалузевий машинобудівний комплекс України.

13. Міжнародна економічна інтеграція, перспективи вступу України до ЄС.

14. Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція в міжнародні структури.

15. Моніторинг навколишнього середовища та його основні завдання.

16. Науково-технічний прогрес (НТП).

17.Основні закономірності регіонального розвитку (ефективного розм виробн).

18. Основні закономірності регіонального розвитку (сталого соц-економ розв).

19. Основні правила і принципи раціонального природокористування.

20. Особливості розміщення газовидобувної промисловості України.

21. Особливості розміщення і розвитку нафтовидобувної та нафтопереробної промисловості.

22. Працересурсний потенціал України.

23. Предмет, об’єкт та завдання курсу регіональної економіки.

24. Принципи та чинники розміщення транспортного комплексу України.

25. Принципи регіонального розвитку (раціонального).

26. Принципи регіонального розвитку (урахування).

27. Природно-ресурсні чинники.

28. Процес, основні види і напрямки природокористування.

29. Регіональна екологічна ситуація.

30. Регіональна економічна ситуація.

31. Регіональна економічна політика (принципи).

32. Регіональна економічна політика (сутність).

33. Регіональна соціальна ситуація.

34. Роль людського капіталу у регіональному розвитку.

35. Роль паливно-енергетичного комплексу  в економіці України.

36. Сільське господарство України (земельні).

37. Сільське господарство України (рослинництво).

38. Соціально-економічні чинники.

39. Структурний аналіз транспортного комплексу України.

40. Структурний аналіз агропромислового комплексу України в нових економічних умовах.

41. Сучасні теоретичні проблеми економічного районування.

42. Сучасний стан розвитку і регіональні особливості розміщення металургійного комплексу.

43. Характеристика міжгалузевих господарських комплексів, соціальний комплекс.

44. Характеристика основних екологічних понять.

45. Характеристика природно-ресурсного потенціалу України.

46. Характеристика хіміко-лісового міжгалузевого комплексу.

48. Чинники розвитку регіональної економіки.

49. Чинники регіонального розвитку.

50. Чинники регіонального розвитку.


Нові надходження

Всього підручників:

292