Будівельний комплекс

32. Регіональна економічна політика (сутність).

а)Регіональна економічна політика сутність - це дії, направлені на вирів­нювання умов діяльності регіонів та їх результатів, ефективне використання регіональних ресурсів і можливостей, створення умов підвищення ефективності діяльності регіональних економік. В цілому регіональна економічна політика включає бюджетну та податкову політику; планування, прогнозування та програмування в регіоні; використання природних ресурсів та розпорядження власністю регіону; розміщення продуктивних сил та здійснення структурних перетворень в регіоні; політику розвитку регіональних комплексів (аграрно-промислового, будівельного, транспортного); контрольно-аналітичну діяльність та інформаційне забезпечення. Головна сутність регіональної політики полягає у зниженні міжрегіональних диспропорцій у добробуті і доходах населення, підвищенні якості життя.

б)  Кластер - група розміщених у регіоні взаємозалежних і таких що, доповнюють одна одну, промислових компаній і організацій, які діють у певній сфері та характеризуються тим, що вироблений ними продукт однієї галузі використовується для потреб декількох інших. Регіони, на території яких складаються кластери, стають лідерами економіки держави. Вони починають визначати конкурентоспроможність національної економіки. А регіони, де кластерів немає часто переживають соціальні кризи. Успіхи галузевого кластеру конвертуються в стійку репутацію країни-виробника. Кластерний підхід здатний змінити зміст державної промислової та технологічної політики. Кластери краще, ніж галузі, охоплюють важливі зв'язки, взаємодоповнюваність між галузями, поширення технологій, навичок, інформації, маркетингу і усвідомлення вимог замовників до продукції фірм і галузей. Такі зв'язки виявляються провідними в конкурентній боротьбі, у підвищенні продуктивності праці і, особливо, у визначенні напрямків і місць організації нового бізнесу та впровадженні інновацій. Більшість учасників кластера не конкурують між собою безпосередньо, вони обслуговують різні сегменти галузі.

в) Інституціоналізм - певний звичай, порядок,  прийнятий  у суспільстві, а також характеристики звичаїв у вигляді закону або установи. У період трансформаційних перетворень в економіці підхід до інституціональних змін має принципове значення. Зараз в економіці України спостерігається руйнування старих  інституціональних структур і формування нових  - ринкових. Найважливішим при цьому є підвищення дієздатності регіонів та держави: створення сприятливих  інституціональних передумов реалізації завдань європейської інтеграції; максимальна реалізація конкурентних переваг, національних пріоритетів, економічної безпеки; подолання корупції та тінізації економіки; формування ефективного конкурентного середовища;створення сучасних правових та організаційних механізмів захисту прав на інтелектуальну власність; інноваційна діяльність. Одним із основних  інститутів РП є агенство розвитку.В Європі існує Європейська асоціація регіонального агенства розвитку.В Україні створена  Координаційна рада з формування регіональних агенст розвитку.

Змiст

1. Будівельний комплекс.

2. Взаємодія природи і суспільства: еколого-економічні протиріччя.

3. Господарський комплекс України: його структура сфери і трансформація в ринкових умовах.

4. Демографічний чинник регіонального розвитку.

5. Економічні райони та територіальна організація господарства.

6. Електроенергетика – провідна галузь економіки комплексу України.

7. Забруднення природного середовища.

8. Загальні особливості розвитку регіонів України на сучасному етапі.

9.  Закони регіональної економіки.

10. Методи, які використовує регіональна економіка (статистичний).

11. Методи, які використовує регіональна економіка (SWOT).

12. Міжгалузевий машинобудівний комплекс України.

13. Міжнародна економічна інтеграція, перспективи вступу України до ЄС.

14. Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція в міжнародні структури.

15. Моніторинг навколишнього середовища та його основні завдання.

16. Науково-технічний прогрес (НТП).

17.Основні закономірності регіонального розвитку (ефективного розм виробн).

18. Основні закономірності регіонального розвитку (сталого соц-економ розв).

19. Основні правила і принципи раціонального природокористування.

20. Особливості розміщення газовидобувної промисловості України.

21. Особливості розміщення і розвитку нафтовидобувної та нафтопереробної промисловості.

22. Працересурсний потенціал України.

23. Предмет, об’єкт та завдання курсу регіональної економіки.

24. Принципи та чинники розміщення транспортного комплексу України.

25. Принципи регіонального розвитку (раціонального).

26. Принципи регіонального розвитку (урахування).

27. Природно-ресурсні чинники.

28. Процес, основні види і напрямки природокористування.

29. Регіональна екологічна ситуація.

30. Регіональна економічна ситуація.

31. Регіональна економічна політика (принципи).

32. Регіональна економічна політика (сутність).

33. Регіональна соціальна ситуація.

34. Роль людського капіталу у регіональному розвитку.

35. Роль паливно-енергетичного комплексу  в економіці України.

36. Сільське господарство України (земельні).

37. Сільське господарство України (рослинництво).

38. Соціально-економічні чинники.

39. Структурний аналіз транспортного комплексу України.

40. Структурний аналіз агропромислового комплексу України в нових економічних умовах.

41. Сучасні теоретичні проблеми економічного районування.

42. Сучасний стан розвитку і регіональні особливості розміщення металургійного комплексу.

43. Характеристика міжгалузевих господарських комплексів, соціальний комплекс.

44. Характеристика основних екологічних понять.

45. Характеристика природно-ресурсного потенціалу України.

46. Характеристика хіміко-лісового міжгалузевого комплексу.

48. Чинники розвитку регіональної економіки.

49. Чинники регіонального розвитку.

50. Чинники регіонального розвитку.


Нові надходження

Всього підручників:

292