Будівельний комплекс

19. Основні правила і принципи раціонального природокористування.

а) Правило внутрішнього узгодження полягає в тому, що діяльність живих організмів в екосистемах спрямована на підтримку цих екосистем як середовища власного існування. Правило обов'язкового заповнення екологічних ніш, які заповнюється природним шляхом. Правила оптимальної компонентної доповнюваності - ніяка екосистема не може існувати самостійно при штучно створеному значному надлишку або нестачі одного а екологічних компонентів. Правило харчової кореляції - в ході еволюції зберігаються лише ті популяції, швидкість і розмноження яких зкорегована з кількістю харчових ресурсів середовища. Правило максимального «тиску життя» - організми розмножується з такою інтенсивністю, що забезпечує максимально можливу їх кількість. Правило інтегрального ресурсу полягає втому, що конкуруючі в сфері використання конкретних природних систем галузі господарства неминуче завдають шкоди одна одній тим сильніше, чим більше вони здійснюють спільно використовуваний компонент або всю екосистему в цілому. Правило міри перетворення природних систем виявляється в тому, що в процесі їх експлуатації не можна переходити певні межі, які дозволяють цим системам зберігати властивості самопідтримання. Правило прискорення розвитку - зі збільшенням змін природного середовища під впливом людини відповідно, за принципом зворотного зв'язку, відбуваються зміни соціально-екологічних властивостей людини, економічного та технічного розвитку суспільства. Правило неминучих ланцюгових реакцій «жорсткого» управління - «жорстке», технічне (технократичне) управління природними процесами небезпечне ланцюговими природними реакціями, переважна частина яких є екологічно, соціально та економічно негативними на тривалому проміжку часу.

б) Наслідків раціонального природокористування: 1.Одиниця відновлюваного ресурсу може бути одержана лише в певний відрізок часу, що визначається швидкістю функціонування систем. 2. Здійснення господарських заходів раціонально лише в межах деяких оптимальних параметрів, вихід за які знижує їх господарську ефективність. 3. Перетворююча діяльність не повинна виводити природні системи зі стану рівноваги шляхом надлишку чи нестачі будь-якого екологічного компоненту. 4. Перетворення природи дає локальний або регіональний виграш за рахунок погіршення певних властивостей в суміжних місцевостях або в біосфері в цілому. 5. Господарський вплив зачіпає не тільки ту систему, на яку він спрямований, але також і на її надсистеми, що прагнуть нівелювати зміни. 6.Природні ланцюгові реакції ніколи не обмежуються змінами речовини та енергії, але зачіпають і динамічні якості природних систем. 7. Вторинна екологічна рівновага, яка склалась в умовах антропогенного впливу на природу, як правило більш стійка, ніж первинна. 8. Невідповідність цілей природної системної регуляції та цілей господарського  розвитку, як правило, проводить до деструкції природного утворення. 9. Технічні системи впливу в кінцевому підсумку завжди менш ефективні, ніж природні. 10. Технічний вплив, якщо він має тенденцію до посилення та перетворення в перманентний, впритул до повної заміни саморегуляції природних систем техногенним регулюванням в кінцевому підсумку економічно абсурдна.

в) Принципи раціонального природокористування: Принцип взаємозалежності суспільства і природи розглядає їх як складним біоекономічної системи. Спочатку людина просто брала у природи, потіл вона почала активно втручатися в перебії природних процесів. Але, попри свок могутність, здобуту завдякі використанню досягнень науки і техніки людина лишається частиною біосфери підпорядковується законам природи Успіх дій людини в перетворенні природи в потрібному напрямі залежить від ступеня їх узгодженості із законами природи. Принцип екологізації виробничої діяльності у сфері природокористуванню вимагає узгодженості просторових часових вимог соціально-економічного розвитку з просторово-часовими закономірностями функціонуванні екосистеми, дотримання принципу збереження просторової цілісності природних систем у процес господарського їх використання  Принцип зумовленого природком різноманіття в регіональній комбінаториці галузей передбачає можливість рівномірного використанні елементів регіональної природно системи, що допомагає уникнути порушень природної рівноваги через встановлення збалансованого циклу використання і відновлення.

Змiст

1. Будівельний комплекс.

2. Взаємодія природи і суспільства: еколого-економічні протиріччя.

3. Господарський комплекс України: його структура сфери і трансформація в ринкових умовах.

4. Демографічний чинник регіонального розвитку.

5. Економічні райони та територіальна організація господарства.

6. Електроенергетика – провідна галузь економіки комплексу України.

7. Забруднення природного середовища.

8. Загальні особливості розвитку регіонів України на сучасному етапі.

9.  Закони регіональної економіки.

10. Методи, які використовує регіональна економіка (статистичний).

11. Методи, які використовує регіональна економіка (SWOT).

12. Міжгалузевий машинобудівний комплекс України.

13. Міжнародна економічна інтеграція, перспективи вступу України до ЄС.

14. Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція в міжнародні структури.

15. Моніторинг навколишнього середовища та його основні завдання.

16. Науково-технічний прогрес (НТП).

17.Основні закономірності регіонального розвитку (ефективного розм виробн).

18. Основні закономірності регіонального розвитку (сталого соц-економ розв).

19. Основні правила і принципи раціонального природокористування.

20. Особливості розміщення газовидобувної промисловості України.

21. Особливості розміщення і розвитку нафтовидобувної та нафтопереробної промисловості.

22. Працересурсний потенціал України.

23. Предмет, об’єкт та завдання курсу регіональної економіки.

24. Принципи та чинники розміщення транспортного комплексу України.

25. Принципи регіонального розвитку (раціонального).

26. Принципи регіонального розвитку (урахування).

27. Природно-ресурсні чинники.

28. Процес, основні види і напрямки природокористування.

29. Регіональна екологічна ситуація.

30. Регіональна економічна ситуація.

31. Регіональна економічна політика (принципи).

32. Регіональна економічна політика (сутність).

33. Регіональна соціальна ситуація.

34. Роль людського капіталу у регіональному розвитку.

35. Роль паливно-енергетичного комплексу  в економіці України.

36. Сільське господарство України (земельні).

37. Сільське господарство України (рослинництво).

38. Соціально-економічні чинники.

39. Структурний аналіз транспортного комплексу України.

40. Структурний аналіз агропромислового комплексу України в нових економічних умовах.

41. Сучасні теоретичні проблеми економічного районування.

42. Сучасний стан розвитку і регіональні особливості розміщення металургійного комплексу.

43. Характеристика міжгалузевих господарських комплексів, соціальний комплекс.

44. Характеристика основних екологічних понять.

45. Характеристика природно-ресурсного потенціалу України.

46. Характеристика хіміко-лісового міжгалузевого комплексу.

48. Чинники розвитку регіональної економіки.

49. Чинники регіонального розвитку.

50. Чинники регіонального розвитку.


Нові надходження

Всього підручників:

292