Будівельний комплекс

10. Методи, які використовує регіональна економіка (статистичний).

а) Метод - це спосіб досягнення поставленої мети.Статистичний метод полягає у обробці, систематизації данних, наданні кількісної характеристики факторам,порівнянні обєктів за кількісними і якісними показниками.У статистиці є багато методів вивчення РЕ. -кореляційний аналіз - з багатьох факторів виділяють генеруючий, а вплив другорядних розглядають як випадкове явище. Взаімозвязок між фактором і обєктом є функціональною залежністю.Дає кількісну оцінкув пливу того чи іншого фактора на розвиток обєкту. -індекси локалізації, спеціалізації; Для визначення галузей спеціалізації використовують ряд показників (індексів): індекс міжрайонної спеціалізації (відношення кількості продукції галузі, що вивозиться, до кількості всієї продукції галузі в міжрайонному обміні країни); індекс локалізації галузі на території району (відношення її частки в загальному виробництві всієї продукції в районі до частки тієї самої галузі в країні);-динаміка народжуваності – стан руху, хід развитку, зміни народжуваності під впливом діючих  на нього факторов.Інвестиції – довгострокові вкладення капіталу з целлю отримання прибутку.

б) Балансовий метод - метод оброблення й аналізу статистических даних підприємства, галузі, регіону. Він дає змогу вибрати оптимальні співвідношення між галузями ринкової спеціалізації та тими, що регіон обслуговують. Баланси потрібні для розробки міжрегіональних та внутрішньорегіональних звя’зків. Вибір місця для підприємства (сировина, вода, збут, трудові ресурси, площа, паливо, енергія, комунікації…) В аналізі використовуються різні види балансів:баланси які характеризують ресурси окремих продуктів, розподіл та використання їх у нац. економ;баланси праці;баланси, що характеризуютьгрошові ресурси і їх використання;баланси виробництва і розподілу ВВП.

в) Картографічний метод. ГІС – геоінформаційна система, що має засоби накопичення, збереження, відновлення,  пошуку  і подання даних. ГІС-аналіз є процесом пошуку просторових закономірностей розподілу даних і взаємозв’язку між об’єктами. У процесі ГІС-аналізу використовують 3 основні моделі оцінки часових змін: -тенденцію – зміни між двома моментами часу; -цикл – зміни, що повторюються за певний тривалий період часу;  -період, що передує трансформації економічної системи, або такий, що є її результатом/ Цикли характеризують закономірності, які повторюються. Аналіз певних періодів часу дає змогу оцінювати наслідки процесів чи управлінських рішень. Створюючи карту на певну дату, можна оцінити швидкість змін параметрів функціонування економіки за конкретний період. Основними цілями застосування динамічних карт є: вивчення наслідків трансформаційних процесів; відстеження їх в реальному часі; моделювання змін. Інформаційні моделі повинні відображати: -макроекономічні тенденції трансформації економіки; -трансформаційний спад; -формування ринкового середовища як бази ринкової системи господарювання; -реструктуризацію, інституціональні перетворення; -інвестиційні процеси, прямі іноземні інвестиції; -приватизацію; -територіальні пропорції та регіональні відмінності в рівнях розвитку економіки та її основних галузей.

Змiст

1. Будівельний комплекс.

2. Взаємодія природи і суспільства: еколого-економічні протиріччя.

3. Господарський комплекс України: його структура сфери і трансформація в ринкових умовах.

4. Демографічний чинник регіонального розвитку.

5. Економічні райони та територіальна організація господарства.

6. Електроенергетика – провідна галузь економіки комплексу України.

7. Забруднення природного середовища.

8. Загальні особливості розвитку регіонів України на сучасному етапі.

9.  Закони регіональної економіки.

10. Методи, які використовує регіональна економіка (статистичний).

11. Методи, які використовує регіональна економіка (SWOT).

12. Міжгалузевий машинобудівний комплекс України.

13. Міжнародна економічна інтеграція, перспективи вступу України до ЄС.

14. Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція в міжнародні структури.

15. Моніторинг навколишнього середовища та його основні завдання.

16. Науково-технічний прогрес (НТП).

17.Основні закономірності регіонального розвитку (ефективного розм виробн).

18. Основні закономірності регіонального розвитку (сталого соц-економ розв).

19. Основні правила і принципи раціонального природокористування.

20. Особливості розміщення газовидобувної промисловості України.

21. Особливості розміщення і розвитку нафтовидобувної та нафтопереробної промисловості.

22. Працересурсний потенціал України.

23. Предмет, об’єкт та завдання курсу регіональної економіки.

24. Принципи та чинники розміщення транспортного комплексу України.

25. Принципи регіонального розвитку (раціонального).

26. Принципи регіонального розвитку (урахування).

27. Природно-ресурсні чинники.

28. Процес, основні види і напрямки природокористування.

29. Регіональна екологічна ситуація.

30. Регіональна економічна ситуація.

31. Регіональна економічна політика (принципи).

32. Регіональна економічна політика (сутність).

33. Регіональна соціальна ситуація.

34. Роль людського капіталу у регіональному розвитку.

35. Роль паливно-енергетичного комплексу  в економіці України.

36. Сільське господарство України (земельні).

37. Сільське господарство України (рослинництво).

38. Соціально-економічні чинники.

39. Структурний аналіз транспортного комплексу України.

40. Структурний аналіз агропромислового комплексу України в нових економічних умовах.

41. Сучасні теоретичні проблеми економічного районування.

42. Сучасний стан розвитку і регіональні особливості розміщення металургійного комплексу.

43. Характеристика міжгалузевих господарських комплексів, соціальний комплекс.

44. Характеристика основних екологічних понять.

45. Характеристика природно-ресурсного потенціалу України.

46. Характеристика хіміко-лісового міжгалузевого комплексу.

48. Чинники розвитку регіональної економіки.

49. Чинники регіонального розвитку.

50. Чинники регіонального розвитку.


Нові надходження

Всього підручників:

292