Банківське кредитування фізичних осіб

Тема 2. Технологія банківського кредитування фізичних осіб

Кредитування вітчизняними комерційними банками позичальників здійснюється згідно з чинним законодавством України і відповідно до внутрішнього Положення банку.

Процес банківського кредитування - це сукупність певних дій банку, пов'язаних із наданням і поверненням кредиту.

Основна робота з організації кредитного процесу в банку може бути подана у вигляді етапів.

Іетап. Формування портфеля кредитних заявок.

2етап. Проведення переговорів із фізичною особою як потенційним клієнтом.

Зетап. Прийняття рішення про доцільність надання кредиту та форму його надання.

4                                Етап. Оформлення кредитної справи.

5                               Етап. Робота з клієнтом після отримання ним позики.

6                               Етап. Повернення кредиту з відсотками та закриття кредитної справи.

Перший етап - формування портфеля кредитних заявок - включає збір

Отриманої інформації про попит на кредит, її аналіз та попередній відбір заявок. Кредитні відносини між банком і клієнтом розпочинаються з отримання і розгляду кредитної заявки, при цьому повинен дотримуватись наступний основний принцип: вся інформація, що надходить в банк про фізичну особу як потенційного позичальника, повинна письмово фіксуватися кредитними працівниками і містити наступні основні відомості: паспортні дані клієнта, дані про стан його здоров'я, соціальна стабільність (наявність постійної роботи, сім'ї), загальне матеріальне становище (рівень доходів, наявність майна), ділова репутація, причини, що спонукали клієнта звернутися в банк з проханням отримання позики, цільове призначення кредиту, розмір, вид і термін позики, вид забезпечення, зв'язки клієнта з іншими банками тощо.

При надходженні в банк великої кількості заявок така інформація формує передумови для попереднього відбору найбільш привабливих пропозицій, а також дозволяє сформувати інформаційний портфель кредитних заявок для роботи з ним в майбутньому.

Необхідною складовою заявки є пакет супровідних документів, що містить відомості про раніше отримані кредити та наявність (відсутність) заборгованості за ним, документацію на предмет застави, гарантії чи поручительства, ретельний аналіз яких здійснюється на наступних етапах процесу кредитування.

Кредитна заявка разом із пакетом супровідних документів надається до працівника відповідного кредитного підрозділу, який здійснює її ретельний розгляд. Після цього кредитний працівник проводить попереднє інтерв'ю з фізичною особою. Ця бесіда має велике значення для вирішення питання щодо позики: вона дозволяє не тільки з'ясувати окремі деталі кредитної заявки, але й скласти своєрідний психологічний портрет позичальника. У ході співбесіди кредитний працівник концентрує свою увагу на базових, ключових для банку питаннях, які можуть бути розподілені за такими групами:

•                                                      Загальні відомості про фізичну особу - позичальника

•                                                      Питання щодо кредиту:

•                                                      Питання пов'язані з погашенням кредиту

•                                                      Питання щодо забезпечення кредиту

•                                                      Питання щодо зв'язків клієнта з іншими банками.

На другому етапі головне завдання банку - кінцеве визначення кредитоспроможності та фінансового стану клієнта, з метою укладання кредитної угоди на найбільш вигідних для банку умовах.

Під час переговорів з позичальником - фізичною особою кредитний працівник повинен отримати чітке уявлення про ступінь поміркованості рішення щодо позики; проаналізувати наскільки обґрунтована сума позики; з'ясувати рівень врахування можливих несприятливих зовнішніх факторів для того, аби забезпечити безумовне вчасне повернення позики. Вивчаючи кредитну заявку, банк може здійснювати на місці цільові перевірки, які стосуються майбутнього кредиту. Під час відвідувань клієнта з'ясовуються ті питання, які не обговорювалися на попередній бесіді з клієнтом.

Після розмови з позичальником кредитний працівник у письмовому вигляді підсумовує отримані відомості і приймає рішення продовжити роботу з клієнтом чи відмовити йому. Якщо пропозиція клієнта розходиться в якихось важливих аспектах із принципами та положеннями політики, яку проводить банк у галузі кредитних операцій, заявка рішуче відхиляється. Якщо ж кредитний працівник за підсумками попереднього інтерв'ю вирішує продовжувати роботу з фізичною особою, то за методикою, прийнятою банком, проводиться оцінка кредитоспроможності позичальника та визначається ступінь ризику даного кредиту.

На третьому етапі банк провадить підготовку до складання кредитної угоди. Третій етап має назву "структурування позички". У процесі структурування банк визначає основні параметри позички: вид кредиту, суму, строк, забезпечення, порядок видачі та погашення, ціну позики та інше. При визначенні основних параметрів кредиту, угода далі розглядається юристами банку та в подальшому перевіряється службою безпеки банку. Ґрунтуючись на аналізі наявної та отриманої інформації, служба безпеки банку дає свої висновки про ступінь ризику даного кредиту. Повний пакет документів подається керівництву банку для прийняття остаточного рішення та укладання кредитного договору або відмові клієнтові.

На четвертому етапі банк, після закінчення роботи щодо структурування позички, приступає до переговорів з фізичною особою про укладання договору. Після вирішення всіх питань і узгодження всіх параметрів майбутньої кредитної угоди робляться відповідні висновки щодо кредиту. Цей висновок за підписом начальника кредитного відділу подається на розгляд кредитного комітету або комісії банку. Після позитивного рішення цього органу відбувається підписання кредитної угоди з боку керівництва банківської установи і клієнта. Після цього на підставі внутрішнього розпорядження банку відкривається позичковий рахунок, з якого і провадиться видача кредиту. При цьому указуються всі реквізити, характеристика рахунка (вид рахунка, сума кредиту, порядок видачі і погашення тощо).

При споживчому кредиті видача його здійснюється переважно готівкою, а при наданні кредиту на капітальні затрати (на будівництво житла та ін. ) - видача здійснюється в безготівковому порядку. Видача позички оформляється розпорядженням кредитного відділу операційному відділу установи банку.

В кредитній угоді передбачаються також, як правило, окремі форс - мажорні обставини, які дають гарантії банку і клієнту на випадок втрат внаслідок незалежних від них обставин.

На п'ятому етапі банк провадить роботу з фізичною особою вже після отримання ним позики. Ця робота передбачає проведення контролю за виконанням кредитного договору та пошук нових форм співпраці з клієнтом. У процесі контролю працівники кредитного відділу використовують різноманітні джерела інформації (інформацію, інших фінансових інститутів, позичальника).

Банк вживає заходів щодо реалізації повернення позики, контролює відповідність фактичного витрачання позики на її цільове призначення та регулярне надходження відсотків за користування нею. У разі погіршення фінансового стану фізичної особи та виникнення ризику неповернення позики кредитний працівник ставить до відома керівництво для того, щоб можна було вжити відповідні заходи.

Шостий етап передбачає повернення кредиту з відсотками та закриття кредитної справи і є завершальним етапом кредитних взаємовідносин банку з позичальником.

За 3 - 5 днів до настання строку кредиту кредитний працівник повідомляє позичальника про наближення терміну повного повернення кредиту. У випадку, коли фізична особа не має можливості погасити заборгованість по кредиту в строк, вона зобов'язана за 15 днів до настання строку повернення, надати в банк лист - клопотання з проханням про пролонгацію кредиту, в якому обов'язково повинні бути відображенні наступні моменти:

•                                                    Об'єктивні причини, згідно яких вона не може повернути кредит в строк;

•                                                    Обґрунтований термін повернення кредиту;

•                                                    Документальне підтвердження свого прохання.

Неухильне і послідовне дотримання даних етапів дасть змогу більш ретельно контролювати кредитний процес та, як наслідок, забезпечить якість кредитного портфеля банку, а отже, ефективність діяльності банківської установи в цілому.

Варто зазначити, що деякі науковці подають основні етапи кредитування в наступному, більш узагальнюючому вигляді:

1.                                                Попередній етап, що включає в себе декілька складових: інтерв'ю з фізичною особою як потенційним клієнтом, визначення оцінки кредитоспроможності та фінансового стану позичальника та структурування кредиту;

2.                                                 Поточний етап, що передбачає оформлення кредитного договору та видачу кредиту;

3.                                                Підсумковий етап - контроль за виконанням кредитного договору та погашення кредиту.

Розглядаючи організацію процесу кредитування як сукупність дій, які приводять до утворення та вдосконалення взаємозв'язків між частинами цілого, зауважимо, що деякі автори стверджують, що "...технологія кредитування забезпечується через розробку та складання технологічних карт кредитування, яка базується з однієї сторони, на функціональних обов'язках працівників окремих підрозділів банку щодо процедури кредитування, а з іншої - на етапах процесу кредитування клієнтів".

Отже, забезпечуючи взаємозв'язок етапів кредитування із функціональними обов'язками та відповідальністю окремих працівників, технологічна карта охоплює конкретний напрям та зміст роботи щодо кредитування .

Одним із способів удосконалення кредитних операцій є розробка та деталізація етапів кредитування з метою максимального врахування потреб фізичної особи - боржника та захисту банку від втрат. Врахування потреб клієнта у вітчизняній практиці кредитування зводяться до:

•                                                    Розуміння ситуації клієнта, що виражається у необхідності кредиту, тобто довірливе ставлення до його проблем;

•                                                    Доступність клієнта до банку, прийнятність розробленої програми кредитування (розміри кредиту, плата за процент, строки кредиту, умови надання та погашення);

•                                                    Оперативний розгляд заяв та клопотань клієнта - фізичної особи;

•                                                      Простота та зрозумілість для клієнта банку самих процедур по оформленню, наданню та погашенню кредиту;

•                                                      Прозорість процесу прийняття та обґрунтованість висновків по наданню чи відмові клієнту в одержанні кредиту.

Підсумовуючи вище викладене, зазначимо, що у цілому якісне, професійне та послідовне виконання всіх необхідних процедур основних етапів кредитування є необхідною та найважливішою умовою ефективної реалізації кредитної політики банку та забезпечення необхідного рівня доходності,

Змiст

Нові надходження

Всього підручників:

292