Юридична деонтологія

Тема 8: Деонтологічна характеристика конкретних видів юридичної діяльності

1.      Поняття професіограми та основні аспекти (сторони) професійної діяльності юриста.

2.       Особливості деонтологічних властивостей і специфіка професії "слідчий"

3.    Деонтологічна характеристика спеціальності "судя" 4 Правові риси спеціальності "прокурор"

5.    Деонтологічний аналіз спеціальності "нотаріус"

6.    Загальна характеристика спеціальності "адвокат

7. Особливості деонтологічної характеристики спеціальності "ю ри сткон су л ьт'".

1. Поняття професіограми та основні аспекти (сторони) професійної діяльності юриста.

Професіограма -

Це опис відносно стійких

(стабільних)

Властивостей особи,

Необхідних для ефективної

Професійної

Діяльності.

 

 

 

У професіограмах юридичних професій виділяють такі основні аспекти (сторони) професійної діяльності юриста.

1. Соціальний - виражається в необхідності приймати соцільно значимі рішення в процесі тлумачення і реалізаці правових норм, виступати як захисник прав і законних інтересів громадян, організатор боротьби з правопорушеннями на дорученій ділянці, включаючи їх профілактику, проведення правової пропаганди серед населення, а також перевиховання злочинця.

2. Пошуковий - полягає в застосуванні юристом професійних навичок щодо встановлення фактів, що мають юридичне значення, у зборі інформації, необхідної для вирішення юридичних справ.

3. Реконструктивний — полягає в аналізі та узагальненні всієї зібраної юристом інформації з юридичної справи з метою відтворення уявної моделі ситуації, що потребує правової оцінки.

4.                      Комунікативний — відбиває сторони професійної діяльності юриста, пов'язані з постійним спілкуванням з людьми — колегами, клієнтами, учасниками справи і всіма тими, хто має відношення до справи.

5.                     Організаційний — передбачає ефективну реалізацію юристом посадових повноважень, що виражається у вольових діях щодо організації власної праці і ввіреного йому колективу.

6. Засвідчувальний — виража сться в правильному документальному оформленні правових актів: рішень, постанов, протоколів, вироків та ін.

2. Особливості деонтологічних властивостей і специфіка професії "слідчий"

Слідчий — це спеціаліст-юрист, працівник прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, який готує кримінальну справу для подальшого розгляд її в суді. Ця підготовка полягає в тому, що слідчий визначає, чи є конкретний випадок злочином. Якщо це злочин, то слідчий встановлює осіб, які скоїли його або причетні до його скоєння, а також обставини скоєння злочину. Після завершення попереднього слідства слідчий передає кримінальну справу до суд, де здійснюється судове слідство, перевіряються і підтверджуються дані генерального слідства. Потім суд виносить виправдні або обвинувальні вироки і визначає конкретну міру покарання винного.

Дізнання — це первинні невідкладні слідчі дії оперативно- пошукового характеру, які здійснюють оперативні працівники міліції та інші посадові особи, зазначені у кримінально-процесуальному законі, з метою закріплення слідів злочину та затримання злочинця після скоєння ним злочину (затримання по "гарячих" слідах).

Основні види діяльності слідчого, інспектор кримінального розшуку та інспектора з боротьби з економічними злочинами:

Пошуково-пізтвал ьна

Діяльність. Спрямована на відшукування необхідних фактів, які стосуються злочину, та осіб, які його скоїли.

Реконструктивна діяльність. Спрямована на відтворення подій скоєного злочину на підставі встановлених фактів.

Засвідчувальна діяльність. Спрямована на перевірку, оцінювання і закріплення знайдених фактів, після чого вони стають юридичними доказами.

Організаційн діяльність. Передбачає управління роботою слідчого, інспектора кримінального розшуку, інспектора з боротьби з економічними злочинами, поведінкою учасників розслідування (звинувачуваного, свідка), а також координацію діяльності суб'єктів розслідування.

Комунікативна діяльність. Передбачає спілкування слідчого з іншими учасниками і суб'єктами попереднього розслідування.

3. Деонтологічна характеристика спеціальності "судя"

Суддя — це державна посадова особа, яка здійсню є правосуддя, тобто виносить від імені держави остаточне рішення щодо юридичної справи. Діяльність суді має різнобічний характер. Існує спецілізаці справ і судових органів (наприклад, господарські, військові суди).

Основне завдання суду полягає у винесенні справедливого рішення по юридичній справі на основі глибокого всебічного дослідження всіх доказів та відповідно до чинного законодавства.

Судова діяльність є центральною ланкою юридичної роботи, оскільки суд завершує юридичну справу, тобто визнає громадянина винним чи невинним, визначає наявність чи відсутність у громадянина прав.

_____________ Основні види судова діяльності:__

•                         Реконструктивна — аналіз зібраної у процесі судового розслідування інформації з метою відтворення об'єктивної картини юридичної справи і подальшого винесення справедливого законного рішення;

•                          Організаційна — управління роботою судді судовим процесом;

•                        Засвідчувальна — передавання зібраної інформації в перед&ченій законом формі (наприклад, протокол, вирок, рішення).___________

4 Правові риси спеціальності "прокурор"

Прокурор — це державна посадова особа, яка здійснює нагляд за точним дотриманням закону державними органами та громадянами, а також підтримує державне звинувачення в суді по кримінальних справах. Це особа, яка віповідає перед державою за стан законності, є її охоронцем, здійсню є вищий нагляд за її дотриманням.

Ґ---------------------------------------------------------------- \

Виший нагляд за дотриманням законності означає:

•                          Повноваження прокурору безпосередньо надає Верховна Рада;

•                             Робота прокурора поширюється на всі сфери юридичної практики, тобто на слідство, роботу міліції, установ, що виконують покарання, а також на всі державні сфери суспільного життя. 

______________ Види діяльності прокурора:____

Пошукова — виявлення порушень законності;_____

Організаційна — недопущення порушення законності;         

Засвідчувальна — передавання відповідним органам інформації у письмовій формі.  

5. Деонтологічний аналіз спеціальності "нотаріус"

Нотаріус — це юрист, який здійснює юридичну діяльність, пов'язану з перевіркою достовірності документів, виконує дії, що підтверджують їх реальність, і на основі цього надає їм юридичної сили.

У результаті дій нотаріуса копії документів стають юридично достовірними документами. Дії, що виконуються у присутності нотаріуса, набирають характеру достовірності, істинності (наприклад, заповіт, що передається нотарісу).

Види діяльності нотапіса :

•           Пошуково-пізнавальна — дослідження поданих нотаріусу документів;

•            Комунікативна — спілкування нотаріса з громадянами, які звертаються до нього;

•           Засвідчувальна — підтвердження реальності та законності документів і дій. 

6. Загальна характеристика спеціальності "адвокат

Адвокат— це юрист, який подає правову допомогу громадянам і організаціям

Особливість роботи адвоката полягає в тому, що на відміну від слідчого, прокурора, судді, які захищають інтереси держави, він захищає інтереси своїх клієнтів, виконує дії відповідно до їх доручень. Адвокат допомагає громадянам та організаціям правильно формулювати їх законні вимоги, юридично правильно передавати їх, визначає найефективніші шляхи захисту прав.

_____________ Основні види діяльності адвоката:

•                             Пошукова — пошук факті для пом'якшення вини підсудного чи доказу його невинності;

•                              Організаційна — організація дій клієнта та учасників процесу, яких запрошує адвокат;

•                             Комунікативна — спілкування з учасниками процесу.

7. Особливості деонтологічної характеристики спеціальності "ю ри сткон су л ьт'".

Юрисконсульт — це юрист, який працює в державній чи недержавній установі та виконує функції правового забезпечення її дільності.

Робота юрисконсульта близька до роботи адвоката: вони дають консультацій складають необхідні юридичні документи, виступають у суді. Особливість роботи юрисконсульта полягає в тому, що він намагається запобігти можливим правопорушенням у власній організації.

Основне завдання юрисконсульта — шляхом рекомендацій, порад, пропозицій щодо правових питань сприяти широкому використанню правових засобів для підвищення ефективності роботи організаці.

Основними видами діяльності юрисконсульта є так

Організаційна — організація правової роботи в установі, закладі та підприємстві;

Комунікативна — спілкування з працівниками установи, а також з юристами інших оргашзащй;

Засвідчувальна — візування правових документів на підприємстві.

Рецензія на опорні конспекти з курсу "Юридична

Деонтологія"

Опорні конспекти з курсу "Юридична деонтологія" - це короткий зміст лекцій. У яких в стислії! Формі висвітлюються предмет і об'єкт юридичної деонтології, методологія та зміст юридичних наук. Викладено зібрання правил, якими повинен оволодіти і керуватися майбутній юрист; розкрито нормативи його психологічної, правової, політичної, естетичної, та інформаційної культури. Описано основні види юридичної практики і показано місце юриста в громадянському суспільстві і правовій державі. Представлено професіограми слідчого, прокурора, адвоката, нотаріса та ін.

Дана дисципліна є узагальнюючою по відношенні до іших навчальних дисциплін, і дає загальні знання про професію юриста, його культуру, поняття юридичної практики і діяльності. У зв'язку з цим надзвичайно актуальним стало опанування такої філософсько -правової дисципліни як "Юридична деонтологія", що вивчає зміст правових норм або права як особливої форми самоорганізації- правові норми, правові акти, правовідносини, правопорядок, аналізує поряд з моральними, психологічні, політичні, професійні, етичні, естетичні вимоги, які регламентують ставлення спеціаліста до об'єктивної праці тощо. Опорні конспекти з курсу "Юридична деонтологія" рекомендуються для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Рецензія на навчально-методичні матеріали з курсу "Юридична деонтологія"

Вивчення курсу "Юридична деонтологія" має важливе значення для підготовки юристів високої кваліфікації. У навчально-методичних матеріалах розміщений тематичний план дисципліни, який грунтовно розроблений. Теми лекцій подані у розгорнутому виді. Для кожного семінарського заняття визначені тематичне і практичне завдання, а також вказаний перелік рефератів. Такий підхід сприяє глибокому і всебічному вивченню курсу.

Робоча програми курсу розрахована на 54 год., з них 24 - лекційних, 12 - семінарських занять, 18 - для самостійної роботи.

Завданням юридичної науки як навчальної дисципліни є розкриття соціально-нормативного змісту професійної діяльності юриста, її принципів, особливостей і ролі в житті суспільства і держави, характеристика її минулого, сучасного і тенденції подальшого розвитку.

На підставі вищевикладеного, навчально-методичні матеріали з курсу "Юридична деонтологія" дозволяє

Рекомендувати до запровадження у навчальний процес.

Змiст

Нові надходження

Всього підручників:

292