Юридична деонтологія

Тема 7: Основні види юридичної практичної діяльності

1. Загальна характеристика юридичної практики

2.  Основні ознаки юридичної практичної діяльності.

3.  Принципи та функції юридичної практичної діяльності.

4.  Основні завдання юридичної практичної діяльності.

5.  Основні обв'язки, права, вимоги та умови набуття права на здійснення юридичної практичної діяльності:

6.  Функціональні елементи змісту юридичної практичної діяльності.

1. Загальна характеристика юридичної практики

Термін «практика» грецького походження, що означає дію. Діяльність, діяльне життя, досвід.

Юридична практика - це актуально здійснювана діяльність юристів як професійних знавців права щодо безпосереднього захисту прав, свобод та законних інтересів суб'єктів права (особи, держави, суспільства), надання їм допомоги у складенні правових документів, консультуванні щодо вибору найбільш оптимальних варіантів поведінки у відповідності з нормами права, посвідченні юридичних фактів тощо, в процесі яких забезпечується здійснення норм права його суб'єктами.

2 Основні ознаки юридичної практичної діяльності.

Професіоналізмі - це одна з основних властивостей юридичної практичної діяльності, яка багато в чому визначає її зміст, види та структуру.

2.Незалежність юридичної практичної діяллності:

Незалежність притаманна усім видам юридичної практичної діяльності, забезпечує довіру та повагу до неї інших осіб, та визначаються на законодавчому рівні.

3. Компетентність юридичної практичної діяльності:

Компетентність — це володіння субєктом спеціальними теоретичними та практичними знаннями, вмінями й навичками, що дозволяють повно, точно, ефективно реалізовувати компетенцію, якісно і кваліфіковано здійснювати професійну діяльність.

4. Повага та непорушення прав, свобод та законних інтересів інших суб'єктів:

Повага та непорушення прав, свобод та законних інтересів інших суб'єктів права є одним із важливих стандартів діяльності правоохоронних органі, які застосовують заходи примушення, здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

5. Конфліктність юридичної практичної діяльності:

 

Конфлікти протилежності власних інтересів юриста та особи, яку він представляє тощо.

Б). До конфліктів, які найчастіше виникають в юридичній практичній діяльності доціьно віднести:

Конфлікти протилежності інтересів осіб, інтереси яких одночасно представляє юрист.

 

В). З метою попередження конфліктів юрист не може:

________ Конфлікти протилежності законних_

Л У

З

• брати на себе ведення юридичних справ, якщо на його професійні рішення в інтересах клієнта вплинуть або можуть вплинути його фінансові, ділові, майнові або особисті інтереси; V      У

• діяти як захисник протилежної сторони проти особи, яку він представляє з якоїсь іншої справи;

Ґ ; \

•       Представляти клієнта, якщо це представництво буде прямо

Порушувати інтереси іншого клієнта, або може бути суттєво обмежене зобов'язаннями юриста перед іншим клієнтом чи третьою особою;

^___________________________________ У

/                                                                        Л

•       Використовувати інформацію щодо клієнта на його шкод, за винятком випадків, коли це дозволяється або вимагається законом та професійними нормами;

V___________________________________ /

• надавати фшансову допомогу клієнту в зв'язку зі справою, що розглядається судом або має бути розглянутою судом.

:

6. Інформативність юридичної практичної діяльності:

Вся юридична практична діяльність здійсню сться на підставах її інформативної насиченості, із застосуванням принципу гласності захисту прав, свобод та законних інтересів суб'єктів права тощо.

8. Конфіденційність юридичної практичної діяльності (або професійна таємниця):

С

3. Принципи, та функції юридичної практичної діяльності.

Принципи юридичної практичної діяльності - це основні засади, вихідні положення, ідеї, які орієнтирами, вимогами її здійснення, відбивають сутнісні властивості права.

Принципи окремих видів юридичної практичної діяльності:

.Закону України «Про міліцію»

Діяльність міліції будується на принципах законності, гуманізму, поваги до особи, соціальної справедливості, взаємоді з трудовими колективами, громадськими організаціями й населенням, є гласною, при виконанні службових обов'язків працівники міліці незалежні від впливу будь-яких політичних, громадських об'єднань;

Закону України «Про адвокатуру»

Ґ\

«Адвокатура України здійснює свою діяльність на принципах верховенства закону, незалежності, демократизму, гуманізму і конфіденційності»; ^___ У

Закону України ««Про Службу безпеки України»»

Віднесені принципи законності, поваги до прав і гідності особи, позапартійності та відповідальності перед народом України, а враховуючи особливості її оперативно-службової діяльності - принципи поєднання єдиноначальності і колегіальності гласності і конспірації

Закону України «Про прокуратуру»»

Здійснюють свої повноваження на підставі додержання Конституції України та чинних законів, незалежно від будь-яких органів державної влади, посадових осіб, захищають у межах своєї компетенції права і свободи громадян на засадах їх рівності перед законом, діють гласно, інформують державні органи влади, громадськсть про стан законності та заходи щодо її зміцнення.

5. Основні обв'язки, права, вимоги та умови набуття права на здійснення юридичної практичної діяльності:

Загальні обов'язки суб'єктів юридичної практичної діяльності:

Дотримання вимог Конституці України, міжнародних договорів та угод, які ратифіковані в установленому порядку, законів України, підзаконних нормативно-правових актів і принесеної присяги;

4. Основні завдання юридичної практичної діяльності.

Забезпечення повного, всебічного та обєктивного ведення юридичних справ у встановлені строки;

Набуття якостей, необхідних для самостійного здійснення професійних юридичних функцій фізичними особами передбачає досягнення ними певного віку, опанування освітньо-професійних програм, освітньо- кваліфікаційних рінів «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр», їх державне атестування та одержання дипломів установленого державного зразка, а також набуття професійного досвіду

Набуття права на самостійне здійснення юридичної практичної діяльності передбачає складання кваліфікаційного випробування компетентному суб'єкту (кваліфікаційній комісії нотаріату, кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури тощо), а також одержання відповідного офіційного документу (свідоцтва, ліцензії тощо.

6. Функціональні елементи змісту юридичної практичної діяльності

Основними функціональними елементами змісту юридичної практичної діяльності є:

Процедури

 

Умови

 

Засоби

 

Прийоми

 

Процедури юридичної практичної діяльності:

 

 

Встановлений порядок ведення, розгляд будь-якої справи (наприклад, судова процедура).

Умови юридичної практичної діяльності:

• тимчасові умови, що віображають обєктивно різноманітні можливості планування і здійснення юридичних дій протягом доби, залежать від їх особливостей, характеризуються термтовістю, швидкістю, оперативністю, інтенсивністю і напруженістю;

• умови місця вчинення юридичних дій можуть бути різними, що залежить від особливостей виді дільності або завдань, які виріпуються (службові приміщення, приміщення судових засідань, житло громадян, а при огляд місця скоєння злочину - шосе, поле, ліс, будівля і т.д.).

• інтелектуальні, що пов'язані з обробкою великих обсягів інформації, прийняттям рішень у суперечливих і невизначених ситуацях, варітивність і альтернативність можливих рішень і дій

Прийоми та засоби юридичної практичної діяльності:

П Юридичне професійне тлумачення (інтерпретація) правових актів і договорів — це діяльність юриста щодо встановлення змісту нормативних і індивідуальних приписів, яка спрямована на забезпечення їх практичної реалізації і складається зі з'ясування змісту правових правил для себе і роз'яснення їх для інших суб'єктів.

Способи тлумачення:

Ш. Консультація з правових питань надається юристом на прохання суб'єкта права, але у випадках, коли у юриста, що представляє інтереси суб'єкта права, є підстави вважати, що суб'єкт права має намір здійснити або йому пропонується здійснити поведінку, яка може призвести до суттєвих несприятливих для нього наслідків, юрист може надавати консультацію в інтересах суб'єкта права за власної ініціативи.

VI Основні обов'язки юриста при представництві інтересі

•                                             Виконувати рішення суб'єкта права щодо мети представництва і порад з ним щодо засобів досягнення цієї

'Мети. Зокрема, виконувати рішення суб'єкта права про погодження або непогодження з пропозицією про спосіб урегулювання справи, а у кримінальних справах - виконувати рішення суб'єкта права, прийняте після консультації з ним, щодо необхідності визнання або невизнання суб'єктом права його вини

•                                      Відмови від надання послуг суб'єкту права у неправомірних діях, уникнення сприянню суб'єкту права у реалізації неправомірної мети або у створенні чи збереженні фальшивих доказів

•                                      Належних обмежень, за узгодженням з суб'єктом права, щодо

 

Своєї поведінки у веденні юридичної справи, коли юрист знає, що суб'єкт права розраховує на допомогу, не дозволену нормами професійної поведінки або законом

■ • висловлювати суб'єкту права чесну, відверту думку щодо реальних наслідків, які може мати його поведінка

Щ

• поважати права третіх осіб

Щ

 

Змiст

Нові надходження

Всього підручників:

292