Юридична деонтологія

Тема 3: Характеристика та значення юридичної професії в умовах розбудови громадянського суспільства

1.         Загальна характеристика юридичної професії.

2.         Загальні вимоги, які ставляться до юристів.

3.         Основні риси юридичної спеціальності.

4.         Юридичний фах та кваліфікація юриста.

5.        Правові форми діяльності держави

1. Загальна характеристика юридичної професії

________ Основні характеристики юридичної профе сі        

1. Це гуманна професія, тобто спрямована насамперед на забезпечення прав і свобод людини:

•        Створння організаційних умов для їх реалізації;

•        Охорону прав і свобод від їх порушень;

•        Захист прав і свобод у випадку їх порушення;

•        Відновлення порушених прав і свобод

2.          Це соціальне значуща професія, тому що пов'язана з державою і правом, важливими соціальними явищами; при цьому часто юристи мають велик владні повноваження.

3.         Це високоінтелектуальна професія, оскільки повинна охоплювати всі сфери життя суспіьства з урахуванням складних заплутаних юридичних проблем.    

4.         Це творча професія, оскльки пов'язана з вирішенням нестандартних юридичних ситуаці; при цьому "творчість" не повинна виходити за межі права, що потребує від юриста ще більшого мистецтва щодо розв'язання юридичних проблем.__

5.          Це точна професі, тобто вона є діяльністю, яка спирається на конкретні юридичні факти при точному дотриманні законодавства для отримання конкретного результату.     

6.         Ця професія має організований характер, тому що завдання юриста полягає в організації дотрмання юридичних заборон, виконання обов'язків, використання прав.       

7.          Ця професія має велику свобод і самостійність, оскільки без них неможливо вирішити складні нестандартні ситуації, які виникають у діяльності юриста, але щ свобода повинна перебувати в межах закону.

І/

І/

8.         Це відповідальна професійна діяльність, оскільки завжди пов'язана з долею людей, і не терпить помилок.____________________________

2. Загальні вимоги, які ставляться до юристів.

Юристи повинні мати так якості:

>• у соціальній сфері — намагання встановити істину, справедливість; гуманізм; чесність;

• у пошуково-пізнавальній сфері — спостережливість ((цілеспрямоване сприйняття предметів та явищ через призму професійно-юридичної діяльності)); уважність (увага у психічній діяльності до певних об'єктів);

У сфері реконструктивно-конструктивної діяльності — вміння , всебічно аналізувати отриману інформацію, формулювати гіпотези; творчий, оригінальний підхід до розв'язання завдань; проникливість;

• у сферізасвідчув альноїдіяльності — розвинута письмова мова; вміння швидко узагальнювати інформацію; вміння письмово описувати юридичні явища;

• у сфері організаційної діяльності — само дисциплінованість, цілеспрямованість, наполегливість; організаторькі здібності;

У сфері комунікативної діяльності — емоційна врівноваженість; ' тактовність; вміння чітко формулювати свої думки. Існують також особистісні якості, які є негативними для юриста;

 

Антиякості юриста:

 

 

 

 

 

•      У соціальній сфері — цинізм, нечесність, владолюбство, > .

Жорстокість, авантюризм;

>• у пошуковій сфері — неуважність, відсутність пошукової домінанти (юридичний азарт);

,• у реконструктивній сфері — низький рівень ітелекту, стереотипність і консервативність мислення;

•   У засвідчуваньній сфері — недбалість, невміня швидко передавати усну мову письмово;

•    В організаційній сфері — нецілеспрямованість, вісутність органіаціних здібностей;

Л

Т/ Л V

Л

Т/

Л V

Л

Л

Т/

3. Основні риси юридичної спеціальності.

Юридичну професію можна охарактеризувати такими рисами:

Масовість юридичної професії

Всеосяжний характер та значущість цієї сфери для суспільства передбачають наявність значної кількості спеціальностей в межах юридичної професії. Це відповідно створює широкі можливості для реалізації своїх здібностей та творчого потенціалу багатьох суб'єктів

Елітність

Юридичну роботу виконують не всі, хто бажає, а лише уповноваженні особи, які володіють відповідними знаннями та навичками. Враховуючи престиж юридичної роботи та юридичного навчання, можна стверджувати про елітний характер юридичної професії.

Особлива ві дпо в і а ль ні сть

Помилки в роботі юриста - це пряма загроза суспільним інтересам, які охороняються правом. За свої помилки кожний юрист несе особисту відповідальність. Однак слід зробити акцент на відповідальності позитивній, яка полягає у відповідальному, свідомому ставленні до своєї роботи, що забезпечує її високу якість.

Конфлітність

Юридична діяльність дуже часто вібувається на стику протилежних інтересів в умовах протиді або відкритої боротьби: позивач - відповідач, обвинувачений - потерпілий, правопорушник - співробітник правоохоронного органу тощо. Тому у більшості випадків юридична діяльність

•   У комунікативній сфері — імпульсивність, надмірна сором'язливість, груба поведінка.

 

Здійснюється на основі компромісу із суспільством та його представниками.

Коееклшнісль праці

Значна кількість рішень приймається не від імені конкретного виконавця, а від імені органу держави або всієї держави, що вказує на колективність його вироблення, прийняття та за бе зпечення ре алізації.

Інтелекту альна привабливість

Будь-яка кваліфікована робота вимагає від свого виконавця наявності певного рівня інтелекту(професійних знань, оціночних критеріїв, почуттів, професійного етикету). Під час вирішення юридичної справи юристу доводиться застосовувати загальні вимога правової норми до конкретної життєвої ситуації шляхом прийняття віповідного рішення. Це передбачає необхідність прогнозування подальшого розвитку подій, моделювання можливих ситуацій, визначення засобів для їх попередження, що свідчить про інтелектуальну напруженність юридичної роботи.

 

Загальні ознаки професії юриста:

1) служить громадянському суспіьству і правові державі: його дільністьмає, насамперед, суспільний і державний характер;

______ 2) ммє справу________________________ як правило і з с отті а льними а номм лі ями______

4) не бере прямої учасві у створенні матеріальних і духовних благ: він має визначені владні повноваження, що містять в собі управлінські основи (але не обов'язково є винятково управлінськими). Так, праця прокурора, судді, слідчого, оперативного працівника міліції і ряду інших пов'язана із здійсненням особливи владни повноважень, з правами й обов'язками застосовувати влад від імені закону;

5) діє автономно: його робота цілком не збіається з дільністю закладу, віомства, працівником якого ві є, хоча і здійснюється в інтересах цього заклад або відомства;

6)                                     Діє творчо: він знаходиться у постійному пошуку істини, у нього не повинно бути стандартни (шаблонник) рішень, оскільки йому припадає вирішувати багатоманітні завдання і кожна нова справа являє собою нове завдання;

7)                                       Він є служителем закону: у своїй дільності завжди обмежений рамками закону, уже підчас планування своєї роботи він мисленно зіставляє свої дії з нормами чинного законодавства.

Професіоналізм - це невід'ємна властивість юридичної дільності^ що означає добре володіня своєю професією, тобто володіння знаннями, досвідом, вміннями і навичками. Властивість професіоналізму відбиває специфіу роботи юриста, відмежовує її від правової свідомості, правової культури інших суб'єкті права - не юристів. Професіоналізм як властивість

Діяти професійно означає:

1)                                   Працювати за правилами, виробленими і закріпленими у встановленому порядку, відповідно до особливого рівня (якості)) прийнятих на себе завдань;

2)                                  Мати високу кваліфікацію (ділову компетенцію), засновану на фахові освіті;

3)                                        Керуватися морально-правовим обов'язком (а не розуміннями користі або вигоди); дотримуватися нормативів правової, психологічної, політичної, економічної, екологічної, етичної, естетичної, інформаційної культури, що пред'являються до процесу діяльності і її результатів;

4)                                    Бути підконтрольним відповіним державним органам і (або) об'єднанням спеціалістів, але вільним від непрофесійного (в тому числі партійного) втручання;

5)                                        Гарантувати здійснення роботи — забезпечувати безперервність діяльності на належному рівні відповідно до поставлених завдань або запиті;

6) одержувати належну оплату за свою кваліфіковану працю.

4. Юридичний фах та кваліфікація юриста.

Спеціалізація — важлива гарантія дотримання законності, яка створює можливість, по-перше, правильно і кваліфіковано вирішувати юридичні питання, по-друге — перевіряти з різних сторін законність і обгрунтованість юридичних рішень (оскільки юридичні дії щодо однієї і тієї самої справи здійснюються різними юридичними органами, наприклад адвокатом і прокурором).

Юридичний фах — це вузька сфера професійно-грудової дільності юриста з чітко позначеними повноваженнями, що потребує конкретних правових знань, вмінь і навичок, необхідного ріня професійно-правового мислення і діяльності.

Фахи юридичної професії:

— слідчий органі внутрішні справ, прокуратури, служби безпеки, податкової міліці;

— військовий прокурор армі, флотилії, з'єднання, гарніону та ін.;

— суддя господарського суд, суду загальної юрисдикції, адміністративного суд, конституціного суд та ін.;

— інспектор системи МВС: інспектор дозвільної системи, діьничний інспектор, інспектор ДАІ, інспектор криміальної міліції по справах неповнолітніх, інспектор по роботі з особовим складом та ін.

Кваліфікація юриста - це ступінь підготовленості, наявність спеціальних правових знань, вмінь і практичних навичок, необхідних для виконання професійних обов'язкі. Для окремих фахів» (наприклад, оперуповноваженого карного розшуку, слідчого та ін.) Принципове значення має фахова придатність: відповіність цим фахам спроможностей, фізичних і психічних властивостей людини.

Юристи, як правило, мають різну підготовленість, неоднакові спроможності. Кожен з них переслідує свої особисті інтереси поряд і суспільними. А всі разом вони здійснюють професійну дільність, що впливає на якість життя суспіьства і його правову

Культуру.

Якості__ юриста__ як___ особи,__ визначають      рівень        його

Кваліфшаиії:

—                                           Професійно-ділові: глибока повага законів, працездатність, відповідальність за долю людей, любов до своєї професії, здатність самокритично оцінювати свою діяльність, дисциплінованість і пунктуальність у роботі;

—                                 Морально-етичні: твердість моральних принципів, високі етичні погляди, совість, принциповість, відповідальність за виконувану справу, здатність брати відповідальність на себе, гуманність, нетерпимість до порушників законів;

— інтелектуальні: вміння відрізняти істотне від несуттєвого, головне від неосновного, ерудиція, глибина і логічність мислення, незалежність мислення, здоровий глузд, розважливість, гнучкість мислення (вміння розглядати питання з усіх боків), конструктивність і прогностичний характер мислення, спостережливість, продуктивна пам'ять;

— емоційно-вольові: вміння в складних умовах залишатися терпимим, поважним, витриманим, врівноваженим;

- організаційні: вміння організувати власну ефективну роботу, а також роботу колег і всього колективу.

5. Правові (форми діяльності держави

ПРАВОВІ форми діяльності держави

ПРАВОВІ форми діяльності держави - організаційно- управлінська форма функціонування уповноважених на те суб'єктів, яка пов'язана зі здійсненням юридичне значимих дій (прийняттям нормативних актів, розглядом юридичних справ про правопорушення, спорів про право, скарг та ін.) В порядку, визначеному законом.

Юридична сутність правової (форми діяльності держави

1 .Заснована на приписах права.

2. Завжди спричиняє виникнення певних правових наслідків.

Правова форма діяльності має чітко виражені

1) передбачає розгляд юридичної справи, прийняття нормативно-правового акту, винесення вироку і т.ін.;

2) пов'язана з використанням норм матеріального і (або) процесуального права як спеціального робочого інструментарію;

3) здійснюється виключно уповноваженими на те суб'єктами: правосуддя - суддями, розслідування - слідчими;

4) закріплюється в офіційних

Процесу альних

Документах:

 

Вироку, протоколі допиту, постанові

Про проведення

Обшуку і т.ін.;

 

 

5)                     Відносини, що укладаються в ход розгляд справи, регламентуються системою норм процесуального права;

6)                      В процесі розгляд справ використовуються досягнення юридичної техніки (наприклад, у разі розгляд кримінальних справ — криміналістики).

Основні правові форми діяльності держави:

 

Правотворча діяльність - це правова форма, яка спрямована на офіційне встановлення (санкціонування) і зміну норм права компетентними органами, що виражається в піготовці, прийнятті й обнародванні нормативно-правових акті. Суб'єкти правотворчості: народ України, Верховна Рада України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Президент України, Кабінет Міністрі, міністерства і відомства, місцеві органи влади і управліня.

Правозастосовна діяльність — це правова форма, спрямована на розгляд й вирішення індивідуальних юридични справ і виражається у здійсненні нормативно-правових приписів шляхом наділення одни учасників правови відносиш суб'єктивними правами, а інпшх — юридичними обов'язками. Юридичний зміст правозастосовної діяльності утворює кореспондуючі один одному права й обов'язки їхніх суб'єктів. Фактичний зміст правозастосовної діяльності міститься в роботі уповноважених органів і посадови осіб щодо вивчення обставин справи, її юридичної кваліфікації і винесення акта застосування права, а також в діх защкавлених у справі осіб у зв'язку з її розглядом і ухваленням рішення.

Правозастосовна діяльність здійснюється правозстосовними органами та їхніми посадовими особами: органами центрального і місцевого управління, судами, прокуратурою, міліцією та ін. Одни з видів правозастосовної діялност є правоохоронна діяльність.

Правоохоронна діяльність - це правова форма, спрямована на охорону суспільних віносин, урегульованих правом; захист індивіда від правопорушень і притягнення винних до відповлальності. Будь-які органи держави в тій чи ішій мірі здійснюють правоохоронну діяльність. Водночас існують такі органи, для яких ця діяльність є основною: органи прокуратури, міліції, податкової міліці, служби безпеки, митної служби, Управління державної охорони, Прикордонних військ

Контрольна діяльність - це правова форма, що виражається в проведенні юридичних дій щодо спостереження та перевірки відповіності виконання й дотримання піконтрольними суб'єктами правових приписів і припинення правопорушень відповіними організаціно-правовими засобами. Юридичним результатом контрольної дільності є контрольно-правовий акт (рішення, постанова, подання, застереження, приватне визначення, повідомлення та і.), що містить: 1) приписи констатуючого порядку, тобто встановлені внасліок перевірки позитивні моменти; 2) правоохоронні приписи щодо усунення виявлених правопорушень.

Установча діяльність — це правова форма, що виражасться в реалізації на основі норм матеріального права повноважень щодо формування, перетворення або ліквідації органів держави та їх структурних підрозділів, призначення або звільнення посадових осіб.

Безпосереднє призначення установчої діяльності - кадрове забезпечення всіх ланок державної влада і управління. Визначальною стадією установчої діяльності є виборчий процес, який полягає в реалізації виборчих прав громадян щодо формування представницьких органі держави та вищих посадових осіб.

Установча діяльність є складовою частиною діяльності Президента, парламенту, міністерств та інших уповноважених

Орга ні в

До організаційних форм діяльності держави може бути віднесена дільність, що не потребує суворого юридичного оформлення, не пов'язана із застосуванням юридичне значимих дій, які спричиняють правові насадки (наприклад, техніко- виконавча, культурно-масова, організаційно-економічна). Проте, це не означає, що організацшна діяльність не регулюється правом. Вона підзаконна і здійснюється у рамках чинного законодавства в межах компетенції того чи іншого органа. Правом тут регламентується лише загальна процедура вчинення дій Як

Змiст

Нові надходження

Всього підручників:

292