Юридична деонтологія

Мета та завдання "Юридичної деонтології"

—                               

7. Мета та завдання "Юридичної деонтології"

Завдання юридичної деонтології:

 

1) визначити нормативи культури поведінки юриста, які необхідні для його

 

Ефективної професійної діяльності

2) навчити правильно розуміти професійний обов'язок, розкрити основні етапи його морално-психологічного і професійно-правового осмислення;

3) сприяти гуманізації юридичної діяльності, запобігти формального застосування знань під час надання професійно-правових послуг;

4) навчити уникати конфліктних ситуацій і усувати деформації в юридичній практиці;

5) розкрити ступінь залучання юриста в політичну та інші сфери соціального життя країни, орієнтувати на можливі обмеження в ступені й формах участі юриста в політиці;

6) виявити значення міжнародних норм професійної діяльності юриста для вітчизняної юридичної практики;

---------- Дииібписн----

8) стимулювати юриста до активності щодо підвищення рівня правової культури суспільства

2.     Поняття та найважливіші дії у процесі веденні юридичної справи.

3.     Класифікація юридичної діяльності.

4      Критерії поділу юридичної діяльності.

5     Функції юридичної діяльності 6. Система юридичної діяльності.

1. Поняття, види та основні ознаки, що характеризують юридичну діяльність

Соціальна діяльність — це єдність теоретичного і матеріально- практичного процесів, які здійснюються соціальними суб'єктами з метою цілеспрямованого використання та зміни навколишнього середовища в інтересах людей.

Основні ознаки соціальної діяльності:

Єдність теоретичного процесу, який поєднує пізнання явищ, предметів і матеріально-практичних дій, спрямованих на використання вивчених пре дметів та явищ в інтересах людей соціальну діяльність здійснюють соцільні суб'єкти — ідивіди або їх

Групи, наділені свідомістю та волею, здатні пізнавати і діяти об'єктом діяльності є навколишнє середовище, тобто різноманітні

Матеріальні та нематеріальні явища й предмети, які оточують людину зміст діяльності полягає в цілеспрямованому використанні та змті навколишнього середовища соціальними суб'єктами, тобто це завжди свідома діяльність, спрямована на визначення цілей та засобів їх досягнення

Метою діяльності є задоволення матеріальних та духовних потреб людей.

Юридична діяльність - це різновид соціальної діяльності, що здійснюється юристами фахівцями з метою отримання правового результату, задоволення законних потреб та інтересів соціальних суб'єктів у відповідності до вимог права

__________ Основні ознаки юридичної діяльності:        

Єдність процесів пізнання юридичних явищ та їх використання в інтересах людей.

Здійснюється юристами, тобто професійно підготовленими спеціалістами,

Які знають право і вміють реалізовувати його.______

Об'єктами юридичної діяльності є юридичні явища, тобто опосередковані

Правом дії (дія і бездіяльність) людей та результати цих дій. 

Дії юристів, спрямовані на досягнення певних юридичних цілей (вирішення юридичної справи, роз'яснення норми права адвокатом та ін.) З використанням юридичних засобів, дотримуючись в установлених законом випадках юридичної форми.

Призначена для розв'язання різних юридичних проблем.     

Ґ                                                                                N

Основні риси, що характеризують юридичну діяльність:

2. Поняття та найважливіші дії у процесі веденні юридичної справи

Юридична справа — це життєвий випадок, який існує у вигляді окремої самостійної ситуації (наприклад, правопорушення, суперечка)), яка потребує розгляду і вирішення відповідно до норм права

X

Компетентним органом

Найважливіші дії у процесі веденні юридичних справ

Здійснення юридично-важливих дій (допит свідка, винесення вироку, очна ставка та інші процесуальні дії)). Найважливіші дії у процесі веденні юридичних справ.

X У

3.Класифікація юридичної діяльності.

Класифікація юридичної діяльності:

За соціальними

Сферами:

Юридична діяльність в сфері економіки, політики, в духовній сфері.

За професійною спеціалізацією або за суб'єктами здійснення: адвокатська,

Слідча, прокурорська,

Судова, нотаріальна.

За кількістю уповноважених осіб, що здійснюють розгляд юридичної справи: індивідуальна, колегіальна.

За змістом ін те л ектуальн ої роботи: пізнавально- пошукова, організаційна, реконструктивна, реєстраційна, комунікативна.

 

4 Критерії поділу юридичної діяльності.

За інтелектуальним змітом юридична діяльність поділяється так:

•                                        Пізнавально-пошукова — збирання повної інформації щодо юридичних явищ

•                                         Реконструктивна — аналі інформації, розробка версій, напрямку розв'язання юридичної проблеми

•   Організаційна —упорядкування і координація дій суб'єктів при веденні юридичної справи

•   Реєстраційна — пер давання отриманої інформації в письмовій правовій формі

•    Комунікативна — спілкування юриста з іншими учасниками і суб'єктами юридичної справи у процесі її вирішення

За суб'єктами юридичну діяльність розрізняють:

 

Юридичну діяльність

Судову

Господарську

Слідчу

Прокурорську

Адвокатську

Органів дізнання

(міліція, митниця, пожежний нагляд та ін.)

Криміналістично- судову експертизу

Діяльність оперативно- пошукових органів

 

Консультування

Л V

ЛІ

V

Залежно від норм права, які реалізуються, розрізняють там види юридичної діяльності:

Виконання покарання.

Регулятивну, пов'язану з правомірною поведінкою суб'єкта права

Правоохоронну, пов'язану з неправомірною поведінкою суб'єкта права (із здійсненням правопорушення)

 

Регулятивна діяльність поділяється на такі види:

Реєстраційно-засвідчувальну (видача посвідчення про право приватної власності на квартиру)

Правонадільну (дозві органів нотаріату на право вступу у володшня спадщиною)

Правоохоронна діяльність поділяється на такі види:

Попередження правопорушень (здійснення мліцією профілактики прав оп ору ш ень )

Припинення правопорушення (здійснюється після початку правопорушення), наприклад затримання за дрібне хуліганство розкриття правопорушень (знаходження правопорушників) розслідування правопорушень (встановлення точних деталей злочину) визначення судом чи іншими компетентними органами покарання правопорушника виконання покарання

5 Функції юридичної діяльності

Функції юридичної діяльності — це відносно відокремлені, однорідні дії, спрямовані на певні сфери суспільного життя.

 

6. Система юридичної діяльності.

 

Система юридичної діяльності:

 

Ґ л

 

Г

Об'єкти

 

Засоби

 

 

V У

Суб'єкти

Форми

Функції

Метода

 

Суб'єкти юридичної діяльності - це професійні юристи, їх об'єднання та установи, які можуть бути державного та недержавного походження. Володіють відповідними знаннями, досвідом, наділені компетенцією приймати рішення або давати поради, мають певні навички та вміня юридичної роботи.

Об'єкти юридичної діяльност - це явища, процеси та предмети оточуючого світу, у відношенню яких здійснюється правовий вплив. Серед об'єктів слід виділити загальні та безпосередні. До загального відносять віповідність норм права існуючих суспільних відносин, а до безпосереднього - ді суб'єктів права, їх правовий статус, правова свіомість та культур, правові документи, процеси, стани тощо.

Засобами юридичної діяльності є, перш за все норми права, правові категорії, юридична техніка та різного роду предмети матеріального світу, які допомагають у досягненні мети юридичної діяльності, забезпеченні високого рівня її ефективності.

Форми здійснення юридичної діяльності - освітня, наукова, практична; усна (вербальна), письмова, конклюденна; виділяють також установчу. Правотворчу, правоохоронну, правозастосовчу, про фі лактичну.

Методи здійснення      - це способи та прийоми, які

Використовуються для досягнення наміченого результату. Розрізняють такі методи впливу на суспільні відносини - метод заохочення, переконання та примусу.

Функції юридичної діяльності. Традиційним є поділ функцій на загально-соціальні та спеціально юридичні, з метою виявлення більш значущих, цілеспрямованих та відносно-значущих, побічних напрямів впливу.

Змiст

Нові надходження

Всього підручників:

292