Юридична деонтологія

Тема 1: Вступ до навчального курсу "Юридична деонтологія"

1.                    Історія виникнення терміну "деонтологія"

2.                   Поняття та предмет курсу "Юридична деонтологія"

3.                     Основний зміст "Юридичної деонтології"

4.                   . Характерні риси "Юридичної деонтології".

5.                   Функціїта принципи "Юридичноїдеонтології"

6.                   Методи вивчення науки "Юридичної деонтології"

Л У

Л У

7.                   Мета та завдання "Юридичної деонтології"

1. Історія виникнення терміну "деонтологія"

Історія терміну «деонтологія» починається з XIX ст. Термін «деонтологія» було введено до наукового обігу в 1834 р. Англійським філософом і юристом Іерсмієм Бентамом при викладі моральних настанов, необхідних для кар'єри і досягнення особистого матеріального добробуту. Він запропонував модель науки про норми професійної поведінки людини, яка має влад, і висвітлив свою думку у книзі «Деонтологія, або Наука про мораль»». У ті часи ще не ставилося питання про створення юридичних документів про деонтологічні стандарти юридичної професії. Та й сьогодні термін «деонтологія»» ми вживаємо в більш широкому змісті, ніж той, що міститься в його початковому значенні.

2. Поняття та предмет курсу "Юридична деонтологія"

Основні визначення науки "Юридична деонтологія"

Юридична деонтологія - це наука про внутрішній імператив службового обов'язку, який створює передмови та мотиви вибору юристом норм поведінки у практичній діяльності, про формування власних норм поведінки у практичній діяльності, про формування власних норм для кожної ситуації зокрема (Сливка С. С.).

Юридична деонтологія - це галузь юридичної науки, що узагальнює систему знань про мудрість спілкування та мистецтво прийняття вірного рішення у юридичній практиці, тобто наука про пошук атмосфери досягнення необхідного, істинного результату у спілкуванні юриста з колегами, так і з тими, кому він надає свої професійні послуги та кого він повинен обслуговувати правовими засобами в процесі реалізації ними свого правового статусу (Горшенєв В. М.).

Ґ                                ;                                                Л

Юридична деонтологія -- це система загальних знань про

-Д юридичну науку та юридичну практику, вимоги до професійних та -у особистих якостей юриста, про систему формування цих якостей (шмоткіно. В.).

V________________________________________ у

Зміст юридичної деонтології

Предмет юридичної деонтології — це оптимальне зібрання (система) правил: норм-рекомендацій і норм-зо бо в'язань, норм-заборон і норм- дозволів (психічних, правових, політичних, етичних, естетичних, інформаційних), які в сукупності визначають соціально-правовий режим професійного спілкування юриста з колегами і клієнтами, його професійну поведінку в процесі практичної юридичної діяльності. Правовий режшм професійного спікування юриста — це атмосфера взаємовідносин по лінії «юрист-громадянин», що розкривається в особливих психологічних, моральних, правових та інших зв'язках: юрист — клієнти, юрист —колеги, юрист —родичі клієнта.

3. Основний зміст "Юридичної деонтології"

Основним змїтом юридичноїдеонтологї є знання про вимоги до професійних та особистих якостей юриста. Разом з тим юридична деонтологія включає також загальні знання про юридичну науку і практику, оскільки, по-перше, є навчальною дисципліною, з якої починається вивчення юриспруденції і повинна дати студнтам загальні поняття про юридичну науку і практику; по-друге, без засвоєння знань з юридичної діяльності, її видів та змісту неможливо розглядати якості юриста, а також вимоги до юристів різних спеціальностей.

4. Характерні риси "Юридичної деонтології".

Найважливішою формою існування професійної роботи є поведінка юриста, яка складається з вчинків. «Людина є ніщо інше, як ряд її вчинків»» (Гегель).

5. Основні функції та принципи "Юридичної деонтології".

Функиїїюридичноїдеонтології — це основні напрямки її теоретичного і практичного призначення, орієнтовані на якісне виконання юристом свого професійного обов'язку.

Основні функціїюридичноїдеонтології:

Пізнавальна (онтологічна) чи інформаційна виражається в придбанні деонтологічних знань; пізнанні сутності юридичної діяльності; збагненні характеру професійної поведінки юриста, норм- вимог та інших нормативів культури, якими він повинен керуватися; своєчасному ознайомленні з правовими актами, що стосуються його діяльності. Важливо встигати стежити за оперативною інформацією, що відноситься до юридичної деонтології

Ґ ~ ! ! ! ^ Принципи юридичної деонтології - вихідні незаперечні вимоги до

Професійної діяльності юриста, що виконують функції соціальних

Орієнтирів його пове дінки в різноманітних ситуаціях.

Основні принципи "Юридичної деонтології":

Принцип гуманності означає поважне ставлення до конкретної людини з урахуванням його індивідуальних особливостей, вміння поставити себе на місце клієнта і подивитися на ситуацію з його позиції, співчувати йому, вижити милосердя, надати йому допомогу. При цьому виключається віддання долі клієнта в жертву власному інтересу.

Принцип справедливості передбачає відповідність між практичною діяльністю юриста і його соціальним та службовим положенням, між заслугами і суспільним визнанням, між працею і винагородою, цілями і засобами їхнього досягнення, правами й обов'язками, злочином і покаранням тощо. Невідповіність у цих відносинах сприймається як несправедливість. Термін «юстиція» у перекладі з латинської означає справедливість, законність. Вже в самому термші закладена вимога до юриста бути справедливим. Праву належить провідна рол у забезпеченні соцільних гарантій (право на освіту, медичне обслуговування, пенсії в старості, соціальну безпеку особи і т.і.), а також у припиненні різного род порушень справедливості (протекціонізму, незаслуженої привілейованості положення, злочинного збагачення і т.ін.). По-суті, право означає застосування рівного масштабу до будь-якої людини.

Принцип законності полягає в тому, що підчас формування власних норм поведінки юрист повинен керуватися вимогами чинного законодавства, що відповідає праву, знати закон і діяти суворо відповідно до закону. Формально перед законом усі рівні, у тому числі й ті, хто його застосовує.

Поєднання принципу законності зі справедливістю, сумлінністю виключає користолюбство та хабарництво.

Принцип істинності означає встановлення в кожній юридичній справі цілковитої вірогідності. У пошуках істини юрист повинен бути чесним, насамперед, перед самим собою, продумано і зважено здійснювати свої службово-професійні дії, ретельно підбирати юридичні факти. Порушення істинності на

Принцип плюралізму виражається в толерантності до ідеологічних позицій клієнта, його ідейно-політичної (релігійної)) переконаності або партійної приналежності, до його соціального стану. Цей конкретний принцип юридичної деонтології грунтується на загальному принципі юриспруденції, пріоритетності загальнолюдських духовних цінностей перед іншими розуміннями соціального, ідейно-політичного, релігійного характеру.

Юрист повинен керуватися передусім приписами ст. 15 Конституції України: «Громадське життя в Україні грунтується на принципах політичного, економічного й ідеологічного різноманіття. Ніяка ідеологія не може визнаватися державою як обов'язкова».

Принцип професійно-правової активності означає цілеспрямовану діяльність юриста-професіонала щодо реалізації своєї компетенції в рамках правових норм, що пов'язана з додатковими витратами часу, енергії. Працюючи в колективі і не ігноруючи його інтересів, юрист повинен вміти проявляти ініціативу («хто, якщо не я»»), самостійність, брати відповідальність на себе, мати здатність швидко і безпомилково вчасно приймати обгрунтоване конкретно- правильне рішення. Реалізація цього принципу можлива лише у разі наявності глибоких знань і певної майстерності, надбаної в процесі накопичення досвіду.

6. МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ НАУКИ "Юридичної деонтології"

Метод юридичної деонтології — це сукупність логічних прийомів і конкретних засобів обгрунтування системи знань про теоретичне розуміння і практичне застосування деонтологічних нормативів, тобто нормативи» психологічної, політичної, екологічної, етичної та інших культур юриста.

— Системно-структурний метод припускає, що всі явища юридичної деонтології являють собою систему, і структурно взаємозалежні. Зв'язок простежується між культурами юриста:

Психологічною, правовою, політичною, етичною, естетичною, інформаційною. Ці культури розглядаються як структурні підрозділи єдиної системи (юридичної практики), що, у свою чергу, є системою в більш широкій системі (правовій системі суспільства)). Юридична практична діяльність визначається системою норм дозвільного, заборонного, зобов'язуючого і рекомендаційного характеру. Професіограмиюридичних фахів аналіуються через систему сторін діяльності юриста: соціальну, пошукову, реконструктивну, комунікативну, організаційну, посвідчувану.

- Психологічний метод використовується під час вивчення психофізіологічних властивостей юриста як особи, його темпераменту, характеру, психічних установок.

— Соціологічний метод припускає дослідження фахової діяльності юриста, упорядкування професіограм юридичних професій не на рівні абстрактних категорій, а на базі конкретних соціальних фактів.

— Статистичний метод використовується для встановлення статистичних даних про предмет вивчення (наприклад, про кількість юристів різних професій, що працюють у приватній і державні сферах і т.ін.).

—                                Історико-політичний метод допомагає вивчити специфіку політичної культури юриста, конкретно-історичні політичні умови практичної юридичної діяльності, політико-ідеологічні стандарти, якими покликаний керуватися юрист під час виконання свого професійного обов'язку. Так, в колишній УРСР ці стандарти були орієнтовані на керівні положення Комуністичної партії; нині, коли конституційне проголошено принцип політичного плюралізму, такими стандартами стали права людини що загальновизнані у світі.

—                                     Порівняльно-правовий метод припускає зіставлення однопорядкових юридичних понять, явищ і процесів і з'ясовування між ними подібностей і розходжень. Наприклад, порівняння престижу юридичної професії в ріних країнах світу або поріняння особливостей юридичної практики прокурорської й адвокатської, нотаріальної й адвокатської та ін.

Спеціальні методи засновані на досягненнях математики, кібернетики та іших наук. 7.

Змiст

Нові надходження

Всього підручників:

292