РИНОК ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ

ТЕМА №1: Ф1НАНСОВИЙ РИНОК ЯК РИНОК Ф1НАНСОВИХ ПОСЛУГI

ЙОГО РОЛЬ В ЕКОНОМШ1

План:

1.                 Мюце фшансового ринку у фшансовш систем^

2.                  Рух катталу та передумови виникнення фшансового ринку.

3.                  Економiчна сутшсть поняття „фшансовий ринок".

4.                   Функцп та iнструменти фiнансового ринку.

1. Мкце фiнансового ринку у (фшансовш ^creMi

Ринок фiнансових послуг - це особлива, притаманна тшьки ринковш економiцi сфера економiчних взаемовщносин, де здшснюеться купiвля-продаж, розподiл i перерозподiл фiнансових активiв краши мiж сферами економiки.

Функцiонування ринку неможливе без роботи фiнансовоi системи, що забезпечуе його нормальне iснування i розвиток. Фiнансовий ринок е важливим каналом фiнансування економiки, фундаментом фiнансовоi системи, що надае iй стабшьносл й усталеностi.

Таблиця 1.1

Структурш сфери финансово!' системи

Фiнансова система

Державш

Корпоративнi

Мiжнароднi

Фiнанси домашнiх

Регюнальш

фшанси

фшанси

фiнанси

господарств

(мiсцевi)

 

 

 

 

фiнанси

Фшансовий ринок

Фiнансовий ринок е похщною трансформацiйних процесiв i повинен бути створений вщповщно до таких критерпв, як вiдкритiсть, справедливiсть i необоротнiсть.

Для нормального функцiонування економши необхiдна постiйна мобiлiзацiя, розподiл i перерозподiл фiнансових ресурсiв мiж ii сферами i секторами, що може бути виконано за допомогою бюджету, який мобшзуе ресурси через податки i розмiщуе 1'х вiдповiдно до потреб уряду; фшансового ринку, що мобшзуе заощадження на добровшьних засадах i надае позички чи швестицп, реагуючи на ринкову ситуацiю.

Схема створення та використання валового нащонального продукту (ВНП) дозволяе виявити фактори, що обумовлюють розвиток ринково!' фшансово!' системи, а отже, i можливост економiчного зростання.

ВНП = Споживання + Iнвестицii + Держвитрати + Сальдо зовшшньо1' торгiвлi:

(Y)=(C)+(I)+(G)+(X-M) Споживання = ВНП - Податки - Заощадження:

(С) = (Y) - (Т) - (S) Баланс державного бюджету: G = Т. Торговельний баланс: X =М. Звщси: Y = (Y - Т-S) + I + G + (Х-М), S + Т =I + G (х - М), S = I + (G - Т) + (X - М), S = (X - М) = (G - Т).

Таким чином, можливост економ1чного зростання (швестування) залежать вщ заощаджень, сальдо торговельного балансу, збалансованост державного бюджету.

Для ефективного функцюнування фшансового ринку необхщне виршення наступних проблем, пов'язаних i3:

-                                 економiчними стимулами та макроекономiчним середовищем;

-                                 политикою фiнансового сектора;

-                                 юридичною i регулятивною iнфраструктурою;

-                                 встановленням меж сфери послуг фшансового сектора;

-                                 надшнютю та конкурентоспроможшстю фшансових iнститутiв.

2. Рух капiталу та передумови виникнення ф1нансового ринку

Оскiльки бiльшiсть заощаджень припадае на населення, а бшьшють iнвестицiй здiйснюеться тдприемствами i фiрмами, то очевидно, що необхiдний механiзм, який буде перемщувати потоки грошових фондiв вiд перших до других. Цей мехашзм створюеться завдяки функцiонуванню фiнансових ринкiв (табл. 2.1.).

Таблиця 1.2

Передумови виникнення фшансового ринку

Метою утворення та функцюнування фшансового ринку е акумулювання та ефективне розмщення заощаджень в економщ, стан яко!, у свою чергу, значною мiрою зумовлений ефективнютю переливу iнвестицiйних коштiв вiд тих, хто мае заощадження, до тих, у кого на даний момент е потреба в каттаи.

Дй на фiнансових ринках визначаються основними функцiями, що притаманнi грошам, а саме:

■                                           грошi як 3aci6 o6iry;

■                                           грошi як Mipa BapTOCTi;

■                                           гpошi як 3aci6 накопичення;

■                                           гpошi як 3aci6 платежу;

■                                           CBiTOBi гpошi.

3. EKOHOMi4Ha сутшсть поняття „фшансовий ринок"

Фiнaнсовий ринок - це вся система економiчних вщносин, що виникають мiж його прямими учасниками при формуванш попиту i пpопозицii на специфiчнi послуги - фiнaнсовi послуги, пов'язaнi з процесом кушвльпродажу, pозподiлy та перерозподшу фiнaнсових aктивiв, якi знаходяться у власност економiчних суб'еклв нaцiонaльноi, pегiонaльноi та свiтовоi економiки.

Як економiчнa кaтегоpiя фiнaнсовий ринок виражае економiчнi вiдносини мiж суб'ектами економiки з приводу реаизацп вapтостi та споживчоi вapтостi, yклaденоi у фiнaнсових активах.

Фiнaнсовi активи в системi нащональних paхyнкiв клaсифiкyються у семи основних кaтегоpiях. До них належать: золото i спецiaльнi права запозичення (СПЗ), гопвка i депозити, цiннi папери, ^м aкцiй, позики, aкцii та шший aкцiонеpний кaпiтaл, стpaховi техшчш резерви, iншi рахунки до одержання або до оплати.

Кaтегоpiя „фшансовий ринок" з'явилася з появою фшаншв i в умовах подальшого розвитку товарно-грошових вiдносин перетворилася в особливу сферу економiчних вiдносин.

Таблиця 3.1

Можлива структура кредитноУ системи УкраУни в умовах ринковоУ

економiки

Вид установи

Структура

Форма власностi

I. Центральний банк

Перший piвень

Державна

II. Бантвська система:

1.                     Комерцшш банки

2.                       Ощадш банки

3.                      1нвестицшш банки

4.                      1потечш банки

Другий piвень

Акцюнерна, кооперативна

III. Cmpaxoei i пенсшм установи.

1.                      Стpaховi компанп

2.                      Пенсiйнi фонди

Тpетiй piвень

Акцiонеpнa, кооперативна

IV. Спецiалiзованi тститути:

1.                     1нвестицшш компанп

2.                       Фiнaнсовi компанп

3.                      Товариства з кредитування житлового бyдiвництвa

4.                      Ломбарди

Четвертий piвень

Акцiонеpнa

 

Серед найбшьш значимих передумов формування фшансового ринку в УкраА'ш слiд видшити такi: розвиток альтернативного сектора економши, формування ринково! iнфраструктури, комерцiалiзацiя банювсько! сфери, пiльговий порядок оподаткування доходiв i3 цiнних паперiв, вiдсутнiсть силового державного регулювання операцiй i3 цшними паперами.

4. Функцй" та шструменти ф1нансового ринку

Сутнiсть та роль фшансового ринку в економщ держави найбшьш повно розкриваеться в його функщях, основними з яких е:

1)                            мотивована мобiлiзацiя заощаджень приватних осiб, приватного бiзнесу, державних оргашв, зарубiжних iнвесторiв та трансформацiя акумульованих грошових коштiв у позичковий та швестицшний капiтал;

2)                             реалiзацiя вартосп, втшено1 у фiнансових активах, та оргашзащя процесу доведення фiнансових активiв до споживачiв (покупцiв, вкладникiв);

3)                             перерозподш на взаемовигiдних умовах грошових кошпв пiдприемств iз метою 1х ефективнiшого використання;

4)                              фiнансове обслуговування учасниюв економiчного кругообiгу та фшансове забезпечення процесiв iнвестування у виробництво, розширення виробництва та дольово! участ на основi визначення найбiльш ефективних напрямiв використання капiталу в швестицшнш сферi;

5)                             вплив на грошовий обiг та прискорення обороту катталу, що сприяе активiзацil економiчних процешв;

6)                              формування ринкових цiн на окремi види фiнансових активiв;

7)                             страхова дiяльнiсть та формування умов для мiнiмiзацil фiнансових та комерцшних ризикiв;

8)                             операцп, пов'язанi з експортом^мпортом фiнансових активiв; iншi фiнансовi операцп, пов'язанi iз зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю;

9)                                         кредитування уряду, мiсцевих оргашв самоврядування шляхом розмщення урядових та мунщипальних цiнних паперiв;

10)                                    розподш державних кредитних ресурсiв i розмщення !х серед учасникiв економiчного кругообiгу тощо.

Здiйснюючи операцп на фшансовому ринку, його учасники вибирають вщповщш фiнансовi iнструменти !х проведення. ^^HaHCoei шструменти - це рiзноманiтнi фiнансовi документи, якi обертаються на ринку, мають грошову вартiсть i за допомогою яких здiйснюються операцп на фiнансовому ринку.

Класифжащя фшансових iHcmpyMeHmie:

1. За окремими видами фшансових ринтв розрiзняють наступш шструменти, як !х обслуговують:

- 1нструменти ринку позичкових кашталив. До них вщносять грошi i розрахунковi документи, як обертаються на грошовому ринку.

-                              1нструменти ринку шнних nanepie - рiзноманiтнi цшш папери, що обертаються на цьому ринку (склад цшних паперiв за !х видами, особливостями емюп та обiгу затверджуеться вщповщними нормативно-правовими актами).

-                              1нструменти валютного ринку. До них вщносять шоземну валюту, розрахунковi валютнi документи, а також окремi види цiнних паперiв, якi обслуговують цей ринок.

-                            1нструменти страхового ринку - страховi послуги, як пропонуються на продаж (страховi продукти), а також розрахунковi документи та окремi види цшних паперiв, якi обслуговують цей ринок.

-                              Ринок золота (сpiблa, платини) та дорогощнного камтня. До них належать вказаш види цшних метаив та камешв, як купуються з метою формування фшансових резервiв i тезаврацп, а також розрахунковi документи i цiннi папери, що обслуговують цей ринок.

-                                До iнстpумeнтiв ринку нepухомостi вщносять цшш папери та документи, що засвщчують право власност на той чи шший вид нерухомосп.

2.                            За термтами общ видшяють наступнi види фшансових шструменпв:

-                              Коpоткостpоковi фiнaнсовi iнстpумeнти (з nepiодом обiгу до одного року). Цей вид фшансових шструменпв е найбшьш багаточисленним i покликаний обслуговувати операцп на ринку грошей.

-                             Довгостpоковi фiнaнсовi тструменти (з nepiодом обiгу бшъше одного року). До цього виду фшансових шструменпв належать i так зваш "безтермiновi фiнансовi iнструментим, кiнцевий термiн погашення яких не встановлено (наприклад, акцп). Вони обслуговують операцп на ринку катталу.

3.                                 За характером фтансових зобов'язань фiнансовi iнструменти подiляються на наступш види:

-                            1нструменти, нaстуnнi фiнaнсовi зобов'язання за якими не виникаютъ (шструменти без наступних фшансових зобов'язань). Вони е, як правило, предметом само! фiнансовi операцп, i при !х передачi покупцю не несуть додаткових фшансових зобов'язань з боку продавця (наприклад, валютш цшносп, золото тощо).

-                                Боpговi фiнaнсовi iнстpумeнти. Щ iнструменти, характеризуючи кредитш вiдносини мiж !х покупцем i продавцем, зобов'язують боржника погасити в передбачеш термiни !х номiнальну вартють i заплатити додаткову винагороду у формi вiдсотка (якщо вона не входить до складу номшально! вартосп боргового фiнансового iнструменту, який погашаеться). Прикладом боргових фiнансових iнструментiв е обл^ацй, векселi, чеки тощо.

-                           Долъовi фiнaнсовi тструменти. Вони тдтверджують право !х власника на частку (пай у статутному фондi !х емiтента) i на отримання вiдповiдного доходу (у формi дивiденду, вщсотка i т.п.). Дольовими фiнансовими шструментами е, як правило, цiннi папери вщповщних видiв (акцil, iнвестицiйнi сертифжати тощо).

4.                              Залежно eid прюритетно'1 значимости розрiзняють наступнi види фшансових шструменлв:

-                                Первинш фiнaнсовi тструменти (фiнансовi iнструменти першого порядку). Таю фiнансовi iнструменти (як правило, цшш папери) характеризуются !х випуском в обiг первинним емггентом i пiдтвеpджyють пpямi мaйновi права або вiдносини кредиту (акцп, облiгaцii, чеки, векселi i т.п.).

-                            Вторинн/ фтансов1 тструменти або деривативи (шструменти другого порядку) характеризують виключно цiннi папери, якi тдтверджують право або зобов'язання !х власника купити або продати первинш цшш папери, якi обертаються, валюту, товари або немaтеpiaльнi активи на попередньо визначених умовах у майбутньому перюдь Вони використовуються дiя проведення спекулятивних фшансових опеpaцiй та страхування цшового ризику („хеджування"). Залежно вiд складу первинних фшансових шструменлв або aктивiв, вiдповiдно до яких вони випущеш в обiг, деривативи подiляються на фондов^ вaлютнi, стpaховi, товapнi i т. п. Основними видами деpивaтивiв е опцiони, свопи, ф'ючеpснi та форвардш контракти.

5.                            За гарантовамстю piвня дохiдносmi фiнaнсовi iнстpyменти бувають наступних видiв:

-                              Ф/нансов/ тструменти з ф/ксованим доходом. Вони характеризують фiнaнсовi шструменти з гарантованим piвнем дохiдностi при !х погaшеннi (або протягом перюду !х обiгy) незалежно вiд кон'юнктурних коливань ставки позикового вщсотка (норми прибутку на каттал) на фiнaнсовомy ринку.

-                             Фтансов1 тструменти з невизначеним доходом. Вони характеризують фiнaнсовi шструменти, piвень дохщносл яких може змiнювaтись залежно вщ фiнaнсового стану емiтентa (пpостi акцп, швестицшш сеpтифiкaти) або у зв'язку зi змiною кон'юнктури фiнaнсового ринку (боpговi фiнaнсовi iнстpyменти iз плаваючою вщсотковою ставкою, "прив'язаною" до встановлено!' облiковоi ставки, курсу певно1' "твердоГ iноземноi валюти i т.п.).

6.                          За piвнем ризику видiляють наступш види фiнaнсових iнстpyментiв:

-                                 Безризиков/ фтансов1 тструменти. До них вщносять державш коpоткостpоковi цiннi папери, коpоткостpоковi депозитнi сеpтифiкaти нaйбiльш нaдiйних банюв, "тверду" iноземнy валюту, золото та iншi цiннi метали та камшня, пpидбaнi на короткий пеpiод. Термш "безpизиковi" е певною мipою умовним, так як потенцшний фiнaнсовий ризик несе в собi будь-який iз перерахованих видiв фiнaнсових iнстpyментiв; вони служать лише для формування точки вщрахунку вимipy piвня ризику за шшими фiнaнсовими iнстpyментaми.

-                             Ф/нансов/ тструменти з низьким р/внем ризику. До них належать, як правило, коpоткостpоковi боpговi фiнaнсовi iнстpyменти, що обслуговують ринок грошей, виконання зобов'язань за якими гарантовано стшким фшансовим станом i нaдiйною pепyтaцiею позичальника (характеризуеться теpмiном "першокласний позичальник").

-                            Ф/нансов/ /нструменти з пом/рним р/внем ризику. Вони характеризують групу фшансових шструменпв, piвень ризику за якими приблизно piвний середньоринковому.

-                             Ф\нансов\ тструменти з високим р/внем ризику. До них вщносяться фiнaнсовi шструменти, piвень ризику за якими суттево перевищуе середньоринковий.

-                            Ф/папсов/ /пструмепти з дуже високим р/впем ризику ("спекулятивм"). Вони характеризуются найвищим рiвнем ризику i використовуються для здiйснення найбiльш ризикованих спекулятивних операцш на фiнансовому ринку. Прикладом таких високоризикованих фшансових шструменлв е акцп "венчурних" (ризикових) тдприемств; облiгацii з високим рiвнем вщсотка, емiтованi пiдприемством з кризовим фшансовим станом; опцiоннi та ф'ючерснi контракти тощо.

Основш поняття:

Ринок фшансових послуг, Фшансовий ринок, Фiнансовi шструменти

Змiст

Нові надходження

Всього підручників:

292