Предмет i метод полiтичноi економii

3. Економічна система: сутність та структурні елементи.

Поняття “система” означає сукупність елементів, що її утворюють. Економічна система є органічною, а не механічною системою, тобто неможливе її існування без якогось елемента, бо ці елементи знаходяться у тісному взаємозв’язку та взаємодії (подібно організму людини).

Економічна система – це система, що складається з двох елементів                    1)соціально-економічних відносин (виробничих відносин), що включають відносини виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ;                          2) організаційно-економічних відносин, що включають відносини по розподілу і кооперації труда і виробництва, спеціалізації і централізації виробництва, форми організації труда усередині підприємства, сукупність форм і методів управління виробництвом.

 Виробничі відносини вивчає політекономія, а організаційно-економічні відносини вивчає комплекс економічних дисциплін – економічна географія, економіка труда,  економіка підприємства, менеджмент, маркетинг.

Класифікацію економічних систем можна здійснити за такими критеріями:        1) спосіб зв’язку виробництва і споживання; 2) спосіб поєднання особистих і речових факторів виробництва; 3) спосіб управління розподілом економічних ресурсів.

В залежності від способу зв’язку виробництва і споживання економічна система може бути з безпосереднім зв’язком, коли продукти праці, не проходячи фазу обміну, одразу поступають у споживання (наприклад, натуральне господарство), або може бути зв’язок, опосередкований обміном, ринком (товарне господарство).

В залежності від способу поєднання особистих і речових факторів виробництва (робітників і засобів виробництва) економічна система може бути з безпосереднім поєднанням виробника із засобами виробництва (наприклад, первісна община), або з опосередкованим поєднанням шляхом купівлі-продажу робочої сили як товару (наймана праця в умовах капіталізму).

Класифікація економічних систем в залежності від способу управління розподілом економічних ресурсів розглядається в курсі “Економікс”, де економічна система визначається як система організаційних механізмів та інститутів, що мають справу з проблемою рідкості, тобто в умовах безмежності суспільних потреб і обмеженості економічних ресурсів забезпечують розподіл економічних ресурсів між сферами та галузями економічної діяльності з метою найбільш повного задоволення потреб суспільства.

Розрізнюють чотири види економічних систем: традиційну, ринкову, командно-адміністративну (або, як кажуть, економічну систему радянського типу) та змішану. В традиційній системі основні економічні питання вирішуються на основі традицій та звичаїв (релігійні та культурні цінності первинні по відношенню до економічної діяльності). В ринковій системі розподіл ресурсів по галузям економіки забезпечує стихійний ринковий механізм шляхом конкуренції та коливання ринкових цін і зміни пов’язаної з ними прибутковості бізнесу. Держава в такій системі грає дуже обмежену роль – це “сторож”, що захищає приватну власність. В командно-адміністративній системі основні економічні питання вирішує держава в особі органів централізованого директивного планування (директиви Держплана СРСР підприємствам що, скільки, для кого виробляти, по яким цінам продавати, наділення ресурсами). В змішаній системі спостерігається сполучення ринкового механізму з державним регулюванням економіки. Така система зараз найбільш розповсюджена.

Змiст

Нові надходження

Всього підручників:

292