Підприємство як суб’єкт господарювання

54 Суть показники та методи оцінки якості продукції.

Якість - це економічна категорія, яка відображає сукупність властивостей продукції (технічних, технологічних, економічних, екологічних тощо), що зумовлюють ступінь і здатність задовольняти потреби споживачів відповідно до свого призначення.

Рівень якості - це кількісна характеристика міри придатності того чи іншого виду продукції для задоволення конкретного попиту на неї у порівнянні з відповідними базовими показниками за фіксованих умов споживання. Оцінка якості продукції передбачає визначення абсолютного, відносного, перспективного й оптимального її рівня. Абсолютний рівень визначають з допомогою обчислення показників без їх порівняння з відповідними показниками аналогічних виробів. Відносний р1вень визначають, пор1внюючи показники якості з кращими аналогами вітчизняних та зарубіжних зразків

Для визначення загального р1вня якості усієї сукупності продукції підприємства застосовують систему загальних показників, Основними є:

Частка принципово нових (прогресивних) вироб1в у загальному їх обсязі.

Коефіцієнт оновлення асортименту продукції.

Частка продукцй, що виготовляеться, на яку одержано сертификат

Частка продукції для експорту в загальному їх обсязі на підприємствах

Частка виробничого браку.

Відносний обсяг сезонних товар1в, реалізованих за зниженими цінами.

Кількість одержаних рекламацій на продукцію за відповідний проміжок часу.

Для визначення рівня якості нових вироб1в використовуеться ряд методів: вим1рювальний (об'єктивний), органолептичний, диференційований, комплексний. Об'єктивний метод означає оцінку р1вня якості продукції за допомогою стендових випробувань та вим1рювань з використанням прилад1в, лабораторного анал'гау. Цей метод застосовується для вим1рювання абсолютного р1вня якості засобів виробництва та деяких властивостей споживчих товар1в. Органолептичний метор г'рунтуеться на сприйманні якості продукції органами чуттів людини без застосування технічних вим1рювальних та реєстраційних засоб1в. При цьому методі залучають експертів і застосовують бальну систему оцінки показників якості. Диференційований метод передбачає пор1вняння одиничних вироб1в з відповідними показниками вироб1в-еталонів або з базовими показниками стандартів (техжчних умов). Комплексний метод полягає у визначенні узагальнюючого показника Р1вня якості оцінюваного виробу. Переважно це інтегральний показник, який обчислюється шляхом зіставления корисного ефекту від споживання (експлуатацй) певного виробу і загальної величини витрат на його створення і використання. Часто застосовують середньозважену арифметичну оцінку.

Підвищення якості продукції позитивно впливає на результати діюльності пщприємства.

Змiст

1. Підприємство як суб’єкт господарювання: визначення, мета та напрямки діяльності. Правові основи діяльності підприємства

38. Оборотні кошти підприємства, їх склад і структура. Нормовані та ненормовані

39.ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИчого процесу

40. виробничий цикл та його складові

41. Методи організації виробництва

42. Типи організації виробництва

43. Планування діяльності підприємства. Основні принципи

44 Стратегічне планування на підприємстві

45 Тактичне планування на підприємтсві

46. Бізнес планування : сутність зміст та призначення

47 .Методи планування

48. Продукція під-ва та основні її вимірники

49. Виробнича програма та її ресурсне забезпечення

50. Матеріало-технічне забезпечення виробництва. Методи регулювання запасів матеріальних ресурсів.

51. Структура аробітної плати. Форми і системи оплати праці.

52. Тарифна система оплати праці

53. Фонд оплати праці

54 Суть показники та методи оцінки якості продукції.

55 Конкурентоспроможність продукції та  засоби  її підвищення.

56. Стандартизація та сертифікація продукції.

57. Витрати під-ва. Класифікація витрат

58 Собівартість продукції. Види собівартості.

59. Кошторис витрат виробництва

60 Калькуляція продукції : сутність та види

61. Загальна характристика ціни.види цін. Структурні елементи цін

62.Методи ціноутворення на продукцію.

63.Дохід підприємства, види доходів та джерела їх отримання. Чинники, що впливають на його величину.

64.Поняття і види прибутку підприємства.. Розподіл чистого прибутку підприємства.

65. Показники оцінки фінансового стану підприємства.

66. Рентабельність, види рентабельності.

67.Види господарських товариств, особливості їх створення.

68.Поняття та класифікація продукції. Вимірники обсягу продукції.

69. Виробнича програма підприємства. Ресурсне забезпечення виробничої програми. Регулювання запасів матеріалів.

70. Сутність та основні показники якості продукції. Рівень якості продукції, характеристика основних видів.

71.Основні методи оцінки рівня якості продукції.

72.Конкурентоспроможність продукції. Основні чинники підвищення якості та конкурентоспроможності продукції.

73. Стандартизація та сертифікація продукції.

74. Державне регулювання цін.

76.Сутнісна характеристика та вимірювання ефективності виробництва.

77.Класифікація чинників підвищення ефективності діяльності підприємств.

78.Політика та стратегія ціноутворення.

80.Маркування продукції в Україні.


Нові надходження

Всього підручників:

292