Підприємство як суб’єкт господарювання

47 .Методи планування

Можливість планування обумовлена природою підприємства та визначається загальними умовами господарювання. На основі системи планів  здійснюється  організація запланованих робіт, мотивація персоналу, контроль результатів.

Планування - об'єктивно необх. процес ви­знач. цілей діяльності на певний період, а також засобів, способів та умов їх досягнення. Методи план. на підпр. мають ураховувати зовнішні умови господарювання, профіль його діяльності та вид плану, що розробляється.

МЕТОДИ ПЛАНУВАННЯ:

1) Балансовий – розробка таблиць балансів, в одній частині – напрями використання ресурсів, в 2ій – джерела надходження на п-во різних видів ресурсів

2) Ресурсний – використовують ті п-ва які мають монопольне становище або слабку конкуренцію. Завдання плану визначаються залежно від наявних ресурсів підпр.

3) Дослідно-статистичний – в основі – використання фактичних статистичних даних за останні роки і прогнозування

4) Нормативний – передбачає розрахунок прогресивних норм використання ресурсів з врахуванням їх змін в результаті впровадження певних орг.-техн заходів

5) Матричний – розробка моделі взаємозв’язків між показниками по різних підрозділах

6) Факторний – передбачає розробку планових показників на основі розрахунку впливу наявних чинників

7) Економіко-математичні моделі – моделі залежності показників від певних факторів

8) Цільовий м.  використовується за умови посилення конкуренції на ринку та базується на D на продукцію. У цьому разі підпр. самостійно визначає цілі своєї діяльності на основі потреб ринку і відповідно до цього формує свої плани.

Змiст

1. Підприємство як суб’єкт господарювання: визначення, мета та напрямки діяльності. Правові основи діяльності підприємства

38. Оборотні кошти підприємства, їх склад і структура. Нормовані та ненормовані

39.ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИчого процесу

40. виробничий цикл та його складові

41. Методи організації виробництва

42. Типи організації виробництва

43. Планування діяльності підприємства. Основні принципи

44 Стратегічне планування на підприємстві

45 Тактичне планування на підприємтсві

46. Бізнес планування : сутність зміст та призначення

47 .Методи планування

48. Продукція під-ва та основні її вимірники

49. Виробнича програма та її ресурсне забезпечення

50. Матеріало-технічне забезпечення виробництва. Методи регулювання запасів матеріальних ресурсів.

51. Структура аробітної плати. Форми і системи оплати праці.

52. Тарифна система оплати праці

53. Фонд оплати праці

54 Суть показники та методи оцінки якості продукції.

55 Конкурентоспроможність продукції та  засоби  її підвищення.

56. Стандартизація та сертифікація продукції.

57. Витрати під-ва. Класифікація витрат

58 Собівартість продукції. Види собівартості.

59. Кошторис витрат виробництва

60 Калькуляція продукції : сутність та види

61. Загальна характристика ціни.види цін. Структурні елементи цін

62.Методи ціноутворення на продукцію.

63.Дохід підприємства, види доходів та джерела їх отримання. Чинники, що впливають на його величину.

64.Поняття і види прибутку підприємства.. Розподіл чистого прибутку підприємства.

65. Показники оцінки фінансового стану підприємства.

66. Рентабельність, види рентабельності.

67.Види господарських товариств, особливості їх створення.

68.Поняття та класифікація продукції. Вимірники обсягу продукції.

69. Виробнича програма підприємства. Ресурсне забезпечення виробничої програми. Регулювання запасів матеріалів.

70. Сутність та основні показники якості продукції. Рівень якості продукції, характеристика основних видів.

71.Основні методи оцінки рівня якості продукції.

72.Конкурентоспроможність продукції. Основні чинники підвищення якості та конкурентоспроможності продукції.

73. Стандартизація та сертифікація продукції.

74. Державне регулювання цін.

76.Сутнісна характеристика та вимірювання ефективності виробництва.

77.Класифікація чинників підвищення ефективності діяльності підприємств.

78.Політика та стратегія ціноутворення.

80.Маркування продукції в Україні.


Нові надходження

Всього підручників:

292