Контролінг

Тема 1. Концептуальна суть контролінгу, причини його виникнення та особливості розвитку

1.1. Науково-теоретична концепція контролінгу

Сучасні умови ринкового господарювання як у вітчизняній, так і у між­народній практиці передбачають постійне ускладнення параметрів функціону­вання підприємств, що об'єктивно призводить не лише до формального зрос­тання значення управління, але й вимагає якісних змін у всій структурі і мето­дах системи управління. В жорстких умовах ринкової конкуренції перед керів­никами підприємств реально постає проблема недопущення банкрутства і уник­нення кризових ситуацій. В даному аспекті цілісною концепцією економічного управління підприємством, направленою на виявлення всіх шансів і ризиків, пов'язаних з отриманням максимального прибутку, виступає контролінг.

Сфера базових параметрів контролінгу передбачає: 1) формування страте­гічної мети та встановлення поточних цілей діяльності підприємства; 2) акуму­лювання і адекватну обробку інформації з метою прийняття економічно обгрун­тованих рішень; 3) здійснення процедур контрольно-аналітичного характеру.

Ефективне функціонування системи контролінгу забезпечується шляхом послідовної чітко визначеної реалізації основних елементів її науково-теоретич­ної концепції: 1) визначення поточних і стратегічних цілей діяльності компанії; 2) розробка механізму координації і контролю за процесом досягнення кінцевих результатів діяльності підприємства; 3) встановлення причин відхилень фактич­них підконтрольних показників; 4) здійснення аналізу виявлених причин відхи­лень, встановлення конкретних винуватців; 5) формування варіантів управлін­ських рішень щодо коригування цілей розвитку підприємства (рис.1.1).

На основі представленої моделі концепції контролінгу (інформації та уп­равління) можна стверджувати про її орієнтацію на різноманітні функції управ­ління, яка здійснюється шляхом інтеграції традиційних методів обліку, аналізу, планування, контролю і т.д. В єдину систему акумулювання, консолідації та об­робки інформації для прийняття управлінських рішень.

Таким чином, система контролінгу є синтезом елементів обліку, аналізу, контролю і планування, практична реалізація яких забезпечує формування аль­тернативних підходів при здійсненні оперативного і стратегічного управління процесом досягнення кінцевих цілей і результатів діяльності підприємства.

Визначення поточних і стратегічних цілей діяльності компанії

Розробка механізму координації процесу досягнення цілей

Встановлення причин відхилень підконтрольних показників |

Здійснення аналізу причин відхилень, встановлення винуватців | ___

Формування варіантів управлінських рішень щодо змін цілей

 

Рис. 1.1. Модель науково-теоретичної концепції контролінгу

1.2. Проблеми термінології (неоднозначність формулювань)

Інтерес до контролінгу як одного із нових напрямів інформаційно-еконо­мічного розвитку підприємства обумовлюється в зв'язку з появою численої пе­рекладної літератури з питань фінансів і обліку. При цьому виникає значна неоднозначність тлумачень, які характеризують внутрішній зміст цього понят­тя, наприклад: управлінський облік, контролінг, внутрішньогосподарський об­лік. Одні автори і перекладачі вважають наведені поняття однозначними за змістом, інші - навпаки. Очевидним є те, що не варто відривати поняття і термі­ни від національного грунту. Не дивлячись на походження терміну контролінг від англійського "о єопігог - контролювати, управляти, в англомовних країнах використовується термін "управлінський облік", хоча працівників, обов'язком яких є формування інформації для потреб управління, називають контролерами. В теорії і практиці управління німецькими підприємствами відсутнє поняття "управлінський облік". Бухгалтерія чітко поділяється на фінансову і виробничу. Німці використовують термін "контролінг" в якості принципово нового явища в управлінні підприємством.

1.3. Порівняльний аналіз найбільш поширених трактувань контролінгу

Результати вивчення напрямків еволюції обліково-економічної науки свідчать про відсутність єдиних чітких уявлень про систему контролінгу. Спе­ціалісти з обліку та управління формулюють, у певній мірі, досить суб'єктивні погляди на суть, зміст і функції контролінгу.

Анташов в.а. „ ... Контролінг розглядається як певна концепція керів­ництва підприємством, орієнтована на його довготермінове і ефективне функ­ціонування у мінливих господарських умовах ".

Градова а.п. „ ... Контролінг - новітня концепція ефективного управ­ління фірмою для забезпечення її довготермінового існування на ринку".

Майєр е. „ ... Контролінг являє собою в широкому розумінні систему забезпечення виживання підприємства в двох аспектах: короткотерміновому - оптимізація прибутку; довгостроковому - збереження і підтримання гармоній­них співвідношень і взаємозв'язків даного підприємства з оточуючими його сферами: соціальною, господарською тощо".

Майєр е „ ... Під контролінгом слід розуміти керівну концепцію ефек­тивного управління фірмою і забезпечення її довготермінового існування".

Манн р. "... Контролінг слід розуміти як систему управління процесом досягнення кінцевих цілей і результатів діяльності фірми".

Пушкар м.с. „ ... Контролінг є системою інформації, яка сприяє забез­печенню тривалого існування підприємства, він націлений на майбутнє".

1.4. Передумови формування і розвитку контролінгу як інформаційної системи

Історичні відомості та докази виникнення й розвитку контролінгу свід­чать про його зародження у королівських дворах англії і франції. З часом деякі функції управління відокремились, що призвело до утворення окремих систем, зокрема: планування, внутрішнього контролю і т.д. Робота цих систем в біль­шості розвинутих європейських країн задовільняє інтереси менеджерів в управ­лінні підприємством, відповідно контролінг як наука не володіє там першочер­говим значенням. Однак, в сша і німеччині значимість його все збільшується, що пов'язано з історичними особливостями розвитку облікових систем цих дер­жав і проблемами в механізмі оподаткування.

Передумови формування і розвитку контролінгу як інформаційної сис­теми створились історично. Тривалий час бухгалтерський облік був лише засо­бом реєстрації господарських операцій методом подвійного запису і складання фінансової звітності. Однак, вже на початку хх століття стало зрозумілим, що традиційний облік не повною мірою задовільняє потреби управління в умовах загострення конкуренції, ускладнення технології і організації виробництва. Більшість вчених стверджували, що бухгалтерський облік не може одночасно з інформаційною функцією володіти ще й якостями аналітичного і контрольного характеру.

Таким чином, в доповнення до системи бухгалтерського обліку створю­ється механізм контролінгу.

Значною мірою на розвиток контролінгу вплинула світова економічна криза. Роки депресії призвели до усвідомлення того, що успішне керівництво діяльністю фірми пов'язане, передусім, з посиленням уваги до внутрішньо­господарського планування і обліку. Це, в свою чергу, зумовило кардинальну еволюцію поглядів на контролінг. Якщо спочатку переважало історично-бух­галтерське бачення контролінгу, тобто контролер здійснював облік і ревізію господарських подій, які вже відбулися, то з часом ці функції були трансфор­мовані, зокрема, в частині орієнтації на майбутні планові події. У подальшому (в 60-х роках) у зв'язку із швидкими змінами ринкового середовища відбу­вається посилення орієнтації контролінгу на стратегічне планування, участь його у формуванні цілей діяльності і політики підприємства.

1.5. Причини появи контролінгу на сучасних підприємствах

1.                  Нестабільність як зовнішніх (інтернаціоналізація економіки, загострення конкуренції на внутрішніх і світових ринках тощо), так і внутрішніх (обсяги ви­робництва, заборгованість по заробітній платі, пошук надійних партнерів і т.д.) Факторів висувають додаткові вимоги до системи управління підприємством.

2.                  Необхідність пошуку новітніх більш ефективних систем управління, які покликані забезпечувати гнучкість і надійність функціонування фірми.

3.                  Суттєві зміни в організації і методології системи інформаційного забезпе­чення адміністративного апарату підприємства.

4.                  Відсутність коментарів різноманітних варіантів управлінських рішень.

1.6. Оперативний і стратегічний контролінг

Сучасний менеджмент розмежовує цілі підприємства на дві групи: опера­тивні (короткотермінові) і стратегічні (довготермінові, перспективні). Відповід­но контролінг як система передбачає два основних елементи (підсистеми): опе­ративний і стратегічний.

Суть оперативного контролінгу полягає в формуванні засобів і методів ефективного управління поточними цілями підприємства, які можуть бути виз­начені як прибутковість і ліквідність.

Суть стратегічного контролінгу полягає в забезпеченні виживання під­приємства, його орієнтації на потенціал успіху, який може бути охарактеризо­ваний як шанси і ризики.

На практиці існує тісний взаємозв'язок між оперативним і стратегічним контролінгом. При стратегічній постановці питання домінує завжди аспект оперативного здійснення і навпаки - оперативні проблеми дохідності можуть бути не враховані при нехтуванні стратегічною постановкою питання. Цей взає­мозв'язок носить фундаментальний характер. Порівняльну характеристику опе­ративного і стратегічного контролінгу наведено в табл.1.1.

Таблиця 1.1.

Порівняльна характеристика оперативного і стратегічного контролінгу

Особливості

Оперативний контролінг

Стратегічний контролінг

Основні планові величини (цілі)

Одержання прибутку і забезпечення ліквідності

Забезпечення довгостро­кового функціонування

Переважаюча орієнтація

В основному внутрішнє середовище підприємств

В основному зовнішнє середовище підприємств

Часовий горизонт

Короткостроковий та середньостроковий

Довгостроковий, зазда­легідь не обмежений

Інформація, яка береться до уваги

Витрати і доходи, показники виробництва

Ринкові позиції, конкурентні переваги

Ступінь свободи

Постійність основних цілей і можливостей

Мінливість усіх планових і контрольних параметрів

Ступінь структуризації і формалізації

Структуризований і фор­малізований спосіб дій

Обмеження заданої величини моделі дій

Ступінь автономності контролера

Автономні сфери завдань контролінгу

Тісне співробітництва з іншими відділами

 

Змiст

Нові надходження

Всього підручників:

292