Класифiкацiя фiнансових ресурсiв пiдприемства

КЛАСИФIКАЦIЯ ФIНАНСОВИХ РЕСУРСIВ ПIДПРИСМСТВА

Assist. I. О. Hayduk - Commercial Academy of Lviv

Classification of financial resources of the enterprise

In the article is considered classification of financial resources of the enterprise by parame­ters of their formation and use.

Keywords: financial resources, sources of formation, direction of use of financial resources.

Головним структуроутворюючим елементом економжи у сучасних ринкових вщносинах е шдприемство. В умовах гостро! конкуренцп вижива- ють лише т шдприемства, якi пристосувалися до вимог ринку, оргашзували виробництво продукци та послуг, умшо використовують працю персоналу.

У гармоншному функцiонуваннi пiдприемств значне мюце посiдають фiнансовi ресурси, якi вщграють важливу роль у розвитку господарсько! дь яльностi, розширеннi i обновленш основних фондiв, оплатi працi та сощаль- них заходах. На безупинну дiяльнiсть пiдприемства впливае визначення оп­тимально! потреби у фшансових ресурсах, забезпечення !х структури, джерел формування та обгрунтованих напрямiв використання.

Суть фшансових ресурЫв пiдприемства, !х властивосл та класифжа- цiя за рiзними показниками розкриваеться в науковiй та навчальнш економiч- нiй лiтературi, зокрема [1, с.128], [2, с.4], [3, с.158], [4, с.641], [5, с.12]. Вихо- дячи iз властивостей, притаманних фшансовим ресурсам пiдприемств, пропо- нуемо !х класифiкацiю за показниками формування та використання.

Фшансовим ресурсам шдприемств притаманш такi властивостi:

•      фiнансовi ресурси мають стадш утворення;

•      фiнансовi ресурси вiдображають вiдношення до власностц

•      фiнансовi ресурси мають джерела формування i цiлi використання;

•      вщ джерел формування та напрямiв використання залежить структура фшан­сових ресуршв.

Виходячи з цих властивостей фiнансовi ресурси пiдприемств можна класифжувати за показниками !х формування та використання (рис. 1). За стадiею утворення фiнансовi ресурси подшяються на:

•      початковi - утворет на початковiй стади дiяльностi шдприемства i сконцен- трованi у статутному каттат, джерела утворення якого залежать ввд форми власностi:

■     державна - асигнування з бюджету та з централiзованих фондiв;

■     акцюнерна - акцiонерний капiтал;

■     колективна - внески засновниюв;

■     приватна - власний каттал пiдприемця;

•      прирощеш - отриманi пiдприемством у результат! його дiяльностi в формi чистого прибутку.

За правом власносп фiнансовi ресурси подiляють на:

•      власш - залежно вщ форми власност це приватний, пайовий чи акцюнерний капiтал;

•      невласш - позичеш - отриманi у виглядi позик;

•      наданi безоплатно - одержат безоплатно вiд держави (з бюджету, фондов щльового призначення), чи iнших юридичних осiб.

205

Власнi фiнансовi ресурси - це кошти, як утворюються в результатi господарсько! дiяльностi пiдприемства та iнвестуються в його розвиток. Во-

4. Економпка, планування i управлiння в лiсовиробничому комплекм

ни формуються за рахунок чистого прибутку, амортизацшних вiдрахувань, дооцiнки товарних запаЫв, виручки вщ реашзаци власного майна тдприемс- тва та iн.

Рис. 1. КласифЫащя фтансовихресурЫв мдприемства за показниками

формування та використання

Власнi фiнансовi ресурси е джерелом поповнення власного кашталу i становлять внутршш або залученi джерела коштiв, що служать для подаль- шого розвитку шдприемства. Наявнiсть в органiзацiях i госпрозрахункових пiдприемствах власних фiнансових ресуршв забезпечуе !м реальну економiч- ну самостшшсть.

Невласнi фiнансовi ресурси - це кошти, якi утворюються за рахунок залучення до господарсько! дiяльностi пiдприемства фiнансових ресурсiв ш- ших пiдприемств або фiзичних осiб з метою збшьшення власного капiталу.

Невласш фiнансовi ресурси виступають у виглядi позикових фондiв (позики банку, позики кооперативних та шших органiзацiй), залучених засо- бiв (кредиторська заборгованiсть оргашзащям, пiдприемствам, установам i особам) та засобiв, одержаних безоплатно.

Правильне сшввщношення мiж власними i невласними фшансовими ресурсами вiдiграе важливу роль у змщненш фiнансового стану пiдприемства.

За термшом використання фiнансовi ресурси подшяються на вкладенi та використанi. Вкладеш ресурси застосовуються протягом тривалого термь ну використання i постiйно беруть участь у процес вiдтворення. Вони мо- жуть обновлятися, поповнюватися, змшюватися. До вкладених ресурсiв нале­жать основш засоби, оборотнi кошти та iншi ресурси.

На вiдмiну вщ вкладених, використанi ресурси - це поточш витрати, вираженi у грошовш формi. 1х розмiр включений в щну товару i повнiстю вщшкодовуеться у процесi одного вiдтворювального циклу. Величина вико- ристаних ресурсiв залежить вiд рiвня господарювання i ращональност вико­ристання [3, с.158]. Розмiр вкладених ресурсiв часто не зб^аеться з розмiром використаних ресурсiв. В умовах формування ринкових вщносин найважли- вiшим завданням е пiдвищення ефективност застосування, як вкладених, так i використаних ресурсiв.

За характером вкладення фiнансовi ресурси подiляються на вкладеш у матерiальнi та нематерiальнi активи.

Фiнансовi ресурси, вкладенi у матерiальнi активи - це ресурси, що ма- ють матерiальну основу i можна визначити очiкувану величину доходiв вiд 1х використання. Фiнансовi ресурси, вкладеш у нематерiальнi активи - це скла- дова частина потенщалу пiдприемства, здатна забезпечувати економiчну ко- ристь протягом вiдносно тривалого перюду. Погоджуемося з думкою проф. С.Ф. Покропивного, що вщмшними рисами цих ресурЫв е брак матерiальноl основи здобування доходiв та невизначенiсть розмiрiв майбутнього прибутку вiд 1хнього користування [1, с.128].

За змiстом вкладення видшяють фiнансовi ресурси, вкладенi у необо- ротнi активи (в основш засоби), як постiйно забезпечують виробничий про- цес, i у ri, що перебувають в обiгу, обслуговуючи окремий виробничий цикл - фiнансовi ресурси вкладенi в оборотнi активи.

207

За метою використання фiнансовi ресурси подшяються на цiльовi та ушверсальш. Цiльовi фiнансовi ресурси використовуються за цшьовим приз- наченням: резервний каштал, спецiальнi фонди i т.д. Наприклад, оскiльки ос- новнi засоби постшно зношуються, то частка 1х оновлення переходить в амортизацшш вiдрахування, що е видом цшьових фiнансових ресурЫв.

4. Економпка, планування i управлшня в лiсовиробничому комплексi

Унiверсальнi фiнансовi ресурси можуть використовуватися на рiзно- манiтнi цiлi: фiнансування розширеного вщтворення, покриття витрат госпо- дарсько! дiяльностi, благодiйнi внески.

За напрямами розподшу фiнансовi ресурси можна подшити на три групи:

•      на поповнення фонду ввдшкодування - покриття витрат;

•      на формування фонду споживання - розвиток матер1ально-техтчно1 бази

тдприемства;

•      на формування фонду нагромадження - збшьшення власного катталу.

Виходячи iз властивостей, притаманних фiнансовим ресурсам шд-

приемств, ми провели !х класифiкацiю за показниками формування та вико- ристання. Запропонована класифiкацiя фшансових ресурсiв дае змогу вибрати правильне сшввщношення мiж власними i позиковими джерелами фшансових ресурЫв, яке б сприяло змiцненню фiнансового стану тдприемства, та iншi показники, що свдаать про наявнi можливостi економiчного i соцiального роз- витку пiдприемства.

Подальше дослщження необхiдно скерувати на детальне вивчення кожного з показникiв класифжаци.

Змiст

Нові надходження

Всього підручників:

292