Горизонтальний аналіз складових активів балансу

Горизонтальний аналіз складових активів балансу

За період, що аналізується, майно ЗАТ «Дніпробуд» зросло на 10419, 4 тис. грн., тобто на 76,12%; так у 2004 р. валюта балансу складала 13688 тис. грн., а у 2006 р. – 24107,4 тис. грн. При цьому в 2005 р. відбулося зменшення активів на 1656, 9 тис. грн., що складає 12,1%; у цьому році валюта балансу складала 12031,1 тис. грн. Найбільший темп росту активів спостерігається в 2006 р. - на 12076,3 тис. грн. (що склало 100%) порівняно з 2005 р.

Основний вплив на зміну в активах здійснювали необоротні активи, що займають основну частку у загальній структурі майна ЗАТ «Дніпробуд», які за весь період зросли на 11438,9 тис. грн. (139%). Найбільші темпи росту необоротних активів спостерігались у 2006 р. порівняно з 2005 р., і склали 11027,1 тис. грн. (127, 9%). У 2005 р. необоротні активи зросли на 411,8 тис. грн. (5%), тобто активи росли швидкими темпами протягом всього періоду.

Головною причиною збільшення необоротних активів стало зростання довгострокових фінансових інвестицій у 2006 р. на 10554,4 тис. грн. (840%). Так у 2006 р. частка довгострокових фінансових інвестицій у структурі активів склала 49%, тоді як у 2004 р. – була 9%. Первісна вартість необоротних активів зросла на 135,34% за весь період, тобто на 15,7 тис. грн., причому найбільші темпи росту спостерігались у 2006 р. порівняно з 2005 р. – на 10,9 тис. грн. (66,46%), у 2005 р. вартість зросла на 4,8 тис. грн. (41,38%), тобто тенденція збільшення спостерігається протягом всього періоду. Крім того підприємство продало основних фондів за весь період на суму 2194 тис. грн. (10,82%), основне зменшення основних засобів відбулось у 2006 р.: темпи зниження первісної вартості основних засобів у 2006 р. порівняно з 2005 р. складають 10,85% (2200,8 тис. грн.). Знос зменшився на 3145,8 тис. грн. (23%) протягом всього періоду, основні темпи зниження  - у 2006 р., на 20,62% (2733,1 тис. грн.) порівняно з попереднім роком.

В свою чергу оборотні активи за досліджуваний період зменшились на 1060,6 тис. грн. (19,41%). Основні темпи зниження спостерігались у 2005 р. – на 2071,2 тис. грн., що склало 37,91% відносно попереднього року. Однак у 2006 р. спостерігалось зростання оборотних активів на 1010,6 тис грн. (29,79%) порівняно з 2005 р.

Виробничі запаси росли, що є не дуже добре, так за весь період вони збільшились на 36,6 тис. грн. (4,13%), основний ріст спостерігався у 2005 р. – на 25,4 тис. грн. (2,86%), у 2006 р. виробничі запаси збільшились на 11,2 тис. грн. (1,23%), але їх частка у загальній структурі майна зменшилась за період, що аналізується (про що докладно буде йтись у вертикальному аналізі). Позитивним є зменшення готової продукції на балансі, так за весь період вона зменшилась на 301,7 тис. грн., що склало 45,75%; основні темпи зниження спостерігались у 2005 р. – на 221,9 тис. грн. (33,65%), а у 2006 р. готової продукції зменшилось на 79,8 тис. грн. (18,24%). Товарів за весь період зменшилось на суму 62,8 тис. грн., що склало 80,72%, так у 2006 р. товарів зменшилось на 70 тис. грн. (82,35%), а у 2005 р. спостерігалось їх збільшення на 7,2 тис. грн. (9,25%).

Позитивною тенденцією є деяке зменшення дебіторської заборгованості, це свідчить про підвищення платоспроможності; так дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги за весь період зменшилась на 794,4 тис. грн. (51,77%), основні темпи зниження спостерігались у 2005 р. – на 955,7 тис. грн., що склало 62,28%, а у наступному 2006 р. відбулось збільшення на 161,3 тис. грн. (27,87%). Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом зменшилась на 34,1 тис. грн. (71,49%), з внутрішніх розрахунків зменшилась на 100%, але дебіторська заборгованість за виданими авансами збільшилась на 5,7 тис. грн. (60%). Однак спостерігаємо швидкі темпи росту іншої поточної дебіторської заборгованості – на 1577,7 тис. грн. (1323,6%) протягом всього періоду. Позитивною тенденцією є зменшення грошових коштів на балансі, адже гроші мають знаходитись в обороті, вони мають працювати і приносити прибуток. Протягом періоду, що аналізується грошові кошти та їх еквіваленти зменшились на 1223,3 тис. грн., що склало 66,46%, так у 2004 р. їх сума складала 1840,7 тис. грн., а у 2006 р. – 617,4 тис. грн. основні темпи зниження спостерігались у 2005 р. – на 1423,6 тис. грн., що склало 77,34%, у 2006 р. порівняно з 2005 р. відбулось деяке збільшення грошових коштів – на 200,3 тис. грн. (48,02%). Інші оборотні активи за весь період зросли, так у 2004 р. їх сума складала 8,2 тис. грн., а у 2006 р. 233,3 тис. грн., тобто вони збільшились на 15,1 тис грн. (184,15%), але їх частка у структурі майна досить незначна. Витрати майбутніх періодів росли, за весь період на 41,1 тис. грн. (351%), найбільші темпи росту спостерігались у 2006 р. – на 38,6 тис. грн. (272%), але вони теж займають досить незначну частку у структурі активів – менше ніж  1%.

 

Змiст

Нові надходження

Всього підручників:

292