Галицько

2) Політичний та соц-економічний розвиток Київської Русі. Роль Володимира Великого, Ярослава мудрого та Володимира Мономаха в державотворчих процесах.

Розвиток державності Київської Русі відбувався у двох напрямах: від системи управління, що випливала з військової організації, -- до цивільних форм правління та під посилення централізму -- до децентралізації. Основними елементами механізму політичної влади в Давньоруській державі були князь, боярська рада та віче. Великий київський князь був головним носієм державної влади, гарантом функціонування всіх органів управління, репрезентантом країни на міжнародній арені, символом державної стабільності. У його руках було зосереджено всю повноту законодавчої, виконавчої, судової та військової влади. У своїй діяльності князь спирався на військову підтримку дружини та ідеологічну -- церкви. За доби Київської Русі в соціально-економічній сфері розпочався процес становлення феодальних відносин -- формується система приватного землеволодіння, ускладнюється ієрархія панівного класу, інтенсивно відбувається диференціація феодально залежного населення. Провідною галуззю економіки цього часу було сільське господарство, розвиток якого спирався на традицію та досвід попередніх поколінь. Дедалі енергійніше йшов пошук нових технологій обробітку землі, вдосконалювалися знаряддя праці. Відокремлення ремесла від землеробства, концентрація ремісників у «градах», активізація обміну та торгівлі сприяли становленню грошової системи.

Важливою заслугою Володимира вважають його боротьбу з печенігами. Володимир зміцнив зв’язки з Візантією, угорськими, німецькими та чеськими королями. Надзвичайно важливою подією за часів князювання Володимира стало запровадження в 988р. християнства, що було обумовлено цілою низкою причин: необхідністю укріплення князівської влади, єдності Русі, зближення її з Візантією, підняттям міжнародного авторитету держави. Зв'язок з християнським світом сприяв суспільному і культурному розвитку держави. Було поширення писемності, книжної справи, освіти, створення шкіл. Отже, з провадженням християнства, КР прилучилась до європейської цивілізації. В результаті міжусобної боротьби між синами Володимира після його смерті київським престолом заволодів Ярослав, а одноосібним правителем КР він став у лише після смерті свого брата Мстислава. Часи князювання Ярослава відомі як період розквіту і апогею могутності КР. Політика князя носила розбудовчий, консолідуючий характер, була спрямована на захід своїх земель, тобто Ярослав продовжив політику свого батька Володимира. Відчуваючи найбільшу загрозу для держави в цей час з боку кочових племен печенігів, він розгромив їх у 1036р. Укріпивши західні кордони, КР стала найбільшою державою Європи. За правління Ярослава Мудрого представники царських династій Європи почали вступати з родиною київського князя в шлюбні відносини. Суттєвим внеском в узаконення змін, що відбулись в суспільстві, стало видання першого писемного збірника норм давньоруського права – «Руська Правда». Ярослав Мудрий сприяв розвитку давньоруської культури, освіти, наукових знань. В багатьох містах будують храми. Київ стає релігійним центром. Мудрим кроком по збереженню єдності КР було те, що князь ще за своє життя заповів кожному із своїх синів певні землі, а головним залишався старший брат, що повинен був княжити у Києві. Так після смерті Ярослава в 1054р. КР була позбавлена боротьби за головну владу. Виконуючи волю батька, сини Ярослава підтримували політичну єдність великої імперії і успішно управляли нею. Але після повстання народних мас через наступ половців розпочалась міжусобна боротьба між братами та їх наступниками. В 1113 році київськими боярами був запрошений на великокнязівський престол переяславський князь Володимир Мономах, який став поборником єдності КР. Йому вдалося відновити єдність більшості руських земель. Володимир спрямував свою внутрішню політику на розбудову правової держави, долаючи соціальні суперечності в суспільстві. За Володимира Мономаха спостерігається розвиток господарства, зміцнюються зв’язки з багатьма країнами.

Змiст

1)  Дословянський этап державотворення на території України у найдавніші часи

2) Політичний та соц-економічний розвиток Київської Русі. Роль Володимира Великого, Ярослава мудрого та Володимира Мономаха в державотворчих процесах.

3) Галицько-Волинська держава.

4) Охарактеризуйте НЕП та її здійснення в Україні.

5) Роль Кийвських князів у розбудові Київської Русі (ІХ – ХІІІ ст.)

6) Укр землі у складі іноземних держав.

7)  Особливості розвитку укр козацтва та його історична роль в історії України.

8) Запорозька Січ, її виникнення, устрій та історичне знаечення.

9) Передумови, характер, рушійн сили національно-визвольної війни укр нар під проводом Хмельницького в середині 17 ст. та її політичні результати.

12) Роль Хмельницього у формуванні Укр козацької держави в ході національно-визвольної війни, її характерні ознаки та історичне значення.

13) Соц-економічне та політичне становище Гетьманщини у складі Російської імперії. Остаточна ліквідація укр державності.

14) Особливості соц-економічного розвитку Укр та значення Півдня Укр у зміцненні економічних зв’язків.

15) Сусп-політичне життя в Укр та укр нац рух у 19 ст.. Роль Шевченка в укр нац русі.

16) Укр нац-демократична революція 1917-1920 рр.: дома Центр Ради, Гетьманату П.Скоропадського, Директорії. Історичне значення УНР.

17) Укр нац-демократична революція 1917-1920 рр. Та її значення. Видатні діячі революції: М.Грушевський, В.Винниченко, С.Петлюра.

18) Соц-економічний розвиток Укр на початку ХХ ст. Виникнення перших політ партій в Укр.

19) Розвиток Укр у 20-30 рр. ХХ ст.: модернізація економіки, колективізація сільсткого господарства. Голодомор 1932-1933 рр. в Укр та його наслідки.

20) Процес встановлення радянської влади в Укр. Міжнародно-правовий статус УСРР на початку 20-х рр. ХХ ст.

21) Визволення Укр від ницистських загарбників. Соц-економічні та демографічні втрати Укр в роки ІІ св. в.

22) Внесок укр нар у розгром нацистської Німеччини (1941-1945)

23) Процес повоєнної відбудови та соц-економічного розвитку Укр (1946-1953)

24) Укр у роки ІІ св. в. 1939-1945 рр. Внесок укр нар у розгром нацистської Німеччини.

25) Соц-економічнеі реформи в УРСР у другій половині 50х-60х рр. ХХ ст.

26) Значення Акту проголошення незалежності Укр 24.08.91 для укр нар. Особливості сусп-політ розвитку Укр в умовах незалежності.

27) Основні тенденции розвитку укр економіки у новітню добу. Стан та перспективи ринкової трансформації економіки Укр.

29) Основні напрямки завнішної політики Укр у новітню добу (1991-2009)

30) Основні напрямки нац політики Укр у новітню добу (1991-2009)


Нові надходження

Всього підручників:

292