Галицько

29) Основні напрямки завнішної політики Укр у новітню добу (1991-2009)

  З моменту здобуття Україною незалежності у площині практичного розв’язання відбулися зрушення в бік цивілізованого регулювання міжнародних відносин. Держава спрямовує свою національну політику на вирішення багатьох проблем, що стосуються досягнення міжнаціональної згоди, правового забезпечення громадян, відновлення прав депортованих у радянські часи народів тощо… Національна державна політики будується з урахуванням тенденції розподілу населення за національним складом, слід визначити, що в ході державного будівництва України вдалося запобігти міжетнічних зіткнень, що свідчит про досить зваденну національну політику. Таким чином, національна політика Української держави направлена на збереження миру та злагоди в умовах існування єдиного українського громадянства, цілісності державної території, рівноправності громадян усіх націй і народів. Концептуального оформлення зовнішньополітичний курс У. набув з прийняттям документа «Про основні напрямки зовнішньої політики України». За ним головними напрямками зовнішньої політики є: розвиток двосторонніх міждержавних відносин, розширення участі в європейському регіональному співробітництві, співробітництво в рамках СНД, діяльність в ООН та інших міжнародних організаціях. Україна проголошує пріоритетним участь у створенні загальноєвропейської структури безпеки на базі існуючих міжнародних інститутів. Україна має інтереси і на Заході, і на Сході, тому вона повинна бути представлена як у європейських структурах, так і в СНД. З моменту свого народження Українська держава заявила про свій без’ядерний статус, про добровільну готовність ліквідувати зі своєї території всю ядерну зброю. Ця ініціатива високо оцінена в усьому світі і зіграла свою значну роль у «ланцюговій реакції» роззброювання, у зниженні рівня збройного протистояння не тільки в Європі, але й усьому світі. Україна заявила про свою неучасть у будь-яких військових і військово-політичних блоках. Позаблоковий статус України припускає розвиток дружніх відносин з країнами НАТО і з іншими. Слід зазначити, що Україна не вважає кроки в напрямку зближення з ЄС як недружні заходи для відношення до Росії. Важливість входження в європейський економічний і політичний простір є для України не питанням політичних амбіцій, а складає проблему виживання як розвиненої і демократичної держави. Адже наша країна в силу історичних традицій і буде складовою частиною європейської цивілізації і християнської культури. Значні зусилля нашої держави спрямовано на те, щоб розширити зовнішньоекономічні зв'язки з ЄС, який є одним з трьох головних промислових, фінансових і торгових центрів світу. Інтеграції України у міжнародну економіку сприяє розвиток відносин з міжнародними економічними та валютно-кредитними організаціями, зокрема такими як Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Європейський банк реконструкції і розвитку, які можуть бути основним джерелом зовнішніх запозичень України. Україна вже сьогодні спроможна будувати свої зовнішньоекономічні зв'язки на взаємовигідних умовах як з країнами близького, так і далекого зарубіжжя.

Змiст

1)  Дословянський этап державотворення на території України у найдавніші часи

2) Політичний та соц-економічний розвиток Київської Русі. Роль Володимира Великого, Ярослава мудрого та Володимира Мономаха в державотворчих процесах.

3) Галицько-Волинська держава.

4) Охарактеризуйте НЕП та її здійснення в Україні.

5) Роль Кийвських князів у розбудові Київської Русі (ІХ – ХІІІ ст.)

6) Укр землі у складі іноземних держав.

7)  Особливості розвитку укр козацтва та його історична роль в історії України.

8) Запорозька Січ, її виникнення, устрій та історичне знаечення.

9) Передумови, характер, рушійн сили національно-визвольної війни укр нар під проводом Хмельницького в середині 17 ст. та її політичні результати.

12) Роль Хмельницього у формуванні Укр козацької держави в ході національно-визвольної війни, її характерні ознаки та історичне значення.

13) Соц-економічне та політичне становище Гетьманщини у складі Російської імперії. Остаточна ліквідація укр державності.

14) Особливості соц-економічного розвитку Укр та значення Півдня Укр у зміцненні економічних зв’язків.

15) Сусп-політичне життя в Укр та укр нац рух у 19 ст.. Роль Шевченка в укр нац русі.

16) Укр нац-демократична революція 1917-1920 рр.: дома Центр Ради, Гетьманату П.Скоропадського, Директорії. Історичне значення УНР.

17) Укр нац-демократична революція 1917-1920 рр. Та її значення. Видатні діячі революції: М.Грушевський, В.Винниченко, С.Петлюра.

18) Соц-економічний розвиток Укр на початку ХХ ст. Виникнення перших політ партій в Укр.

19) Розвиток Укр у 20-30 рр. ХХ ст.: модернізація економіки, колективізація сільсткого господарства. Голодомор 1932-1933 рр. в Укр та його наслідки.

20) Процес встановлення радянської влади в Укр. Міжнародно-правовий статус УСРР на початку 20-х рр. ХХ ст.

21) Визволення Укр від ницистських загарбників. Соц-економічні та демографічні втрати Укр в роки ІІ св. в.

22) Внесок укр нар у розгром нацистської Німеччини (1941-1945)

23) Процес повоєнної відбудови та соц-економічного розвитку Укр (1946-1953)

24) Укр у роки ІІ св. в. 1939-1945 рр. Внесок укр нар у розгром нацистської Німеччини.

25) Соц-економічнеі реформи в УРСР у другій половині 50х-60х рр. ХХ ст.

26) Значення Акту проголошення незалежності Укр 24.08.91 для укр нар. Особливості сусп-політ розвитку Укр в умовах незалежності.

27) Основні тенденции розвитку укр економіки у новітню добу. Стан та перспективи ринкової трансформації економіки Укр.

29) Основні напрямки завнішної політики Укр у новітню добу (1991-2009)

30) Основні напрямки нац політики Укр у новітню добу (1991-2009)


Нові надходження

Всього підручників:

292